Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Yeremia 12:1-17

12  Mwalilungama,+ mwe Yehova, ilyo nailishanya kuli imwe, nelyo ilyo nalanda na imwe pa bupingushi bwenu. Mulandu nshi ificita ababipa fyendela bwino,+ kabili cinshi incenjeshi shonse shishisakamikilwa?  Mwalibalimba; na bo balilimba imishila. Baya fye pa ntanshi; balitwala ne fisabo. Lyonse mwaba mu tunwa twabo, lelo mu mitima yabo mwaba ukutali.+  Kabili mwe Yehova, mwalinjishiba bwino;+ mulamona, kabili mwaliceeceeta umutima wandi no kusanga ukuti wa cishinka kuli imwe.+ Bapaatululeni nge mpaanga isho baletwala ku kwipaya,+ no kubapekanishisha ku bushiku bwa kubepaya.  Kufika lilali icalo cikabonsa,+ ne fimenwa fya mu mpanga yonse ukuuma?+ Pa mulandu wa bubi bwa baikalamo, inama ne fyuni nafiloba.+ Pantu basosa abati: “Tamona ifikatucitikila ku ntanshi.”  Apo walibutukapo ulubilo na babutuka na makasa, kabili na bo balekunasha, bushe kuti wabutuka shani ulubilo na bakabalwe?+ Bushe watetekela icalo ca mutende?+ Nomba ukacita shani mu mateshi yafunda aya mu mbali ya Yordani?+  Pantu bamunonko kumo na ba mu ng’anda ya kwa wiso, bacita ubucenjeshi kuli iwe.+ Kabili balabilikisha balekukonka pa numa. Wibatetekela, pa mulandu fye wa kuti basosa ifisuma kuli iwe.+  “Nindekelesha aba mu ng’anda yandi;+ nindekelesha ubupyani bwandi;+ nimpeela umutemwikwa wandi mu minwe ya balwani bakwe.+  Ubupyani bwandi nabusanguka nge nkalamo mu mutengo. Nasansula ishiwi lyakwe no kumbulumina. E mulandu wine namupatila.+  Ubupyani bwandi+ bwaba kuli ine nge cuni iciswango icabalala; ne fyuni ifiswango fyacishinguluka.+ Iseni, longaneni, mwe nama sha mu mpanga; iseni ne nama shinenu ku kulya.+ 10  Bakacema abengi+ nabonaula ibala lyandi ilya myangashi;+ nabanyantaula mu mpanga yandi.+ Nabasangula impanga yandi iisuma+ ukuba amatololo umwabula akantu. 11  Bailenga ukushala umwabula akantu;+ nayuma; ili icibolya kuli ine.+ Icalo conse cili umwabula akantu, pantu tapali uusakamene.+ 12  Aba kupokolola ifipe nabesa mu nshila monse umwasebeka mu matololo. Pantu ulupanga lwa kwa Yehova lulelofya ukufuma pa mpela ya calo ukufika na ku mpela ya calo.+ Takuli umutende ku bantu bonse. 13  Babyala ingano, lelo imyunga e yo balobolola.+ Balabombesha no kufunshika; lelo takwaba ifisuma ififumamo.+ Kabili bakekatwa insoni pa fisabo fyenu pa mulandu wa bukali bwa kwa Yehova ubulepya ngo mulilo.” 14  E fyo Yehova asosa pa bena mupalamano bandi bonse ababipa,+ abaleikata pa bupyani ubo napeele abantu bandi, abena Israele+ ati: “Ndebanukula mu calo cabo;+ kabili nkanukula aba mu ng’anda ya kwa Yuda mu kati kabo.+ 15  Na pa numa ya kubanukula, nkababelela uluse na kabili no kubabwesha,+ cila muntu ku mpanga yakwe kabili cila muntu ku calo cakwe.”+ 16  “Kabili nga bakasambilila inshila sha bantu bandi pa kulalapila mwi shina lyandi,+ abati, ‘Na pali Yehova!’ filya fine basambilishe abantu bandi ukulalapila mwi shina lya kwa Baali,+ ninshi na bo bakalimbwa mu kati ka bantu bandi.+ 17  Lelo nga tabakomfwe, ninshi nkanukula lulya luko na lo, nkalunukula no kulonaula,”+ e fyo Yehova asosa.

Amafutunoti