Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Yeremia 17:1-27

17  “Ulubembu lwa kwa Yuda lwalilembwa ku kalembelo ka cela.+ Lwalilembwa ku kalembelo ka daimondi pa mitima yabo,+ na pa nsengo sha ku fiipailo fyabo,+  ilyo abana babo baibukisha ifiipailo fyabo ne fimuti fyabo ifyaimikwa mupepi ne miti yalelema, pa tupili ututali,+  pa mpili sha mu mpanga. Ifipe wakwata, ifyuma fyobe fyonse, nkafipeela ku bapokolola ifipe+—nkapeela ififulo fyobe ifya kupepelapo ku bapokolola ifipe pa mulandu wa lubembu lobe mu fitungu fyobe fyonse.+  Kabili mwe bene mwalipoosa ubupyani bwenu ubo namupeele.+ Na ine nkamuleka mukabombele abalwani benu mu calo ico mushaishibe;+ pa mulandu wa bukali bwandi imwe mulepya ngo mulilo.+ Kabili ukalapya fye umuyayaya.”  Yehova atila: “Abe uwatiipwa umuntu uutetekela umuntunse+ no kuleka umuntunse ukuba e maka yakwe,+ kabili uo umutima wakwe wafuma kuli Yehova.+  Akaba ngo muti uwaba weka mu ciswebebe kabili takamone ubusuma ilyo bwaisa;+ lelo akekala mu ncende umwaumisha mu matololo, mu calo ca mucele kabili umushaikala abantu.+  Abe uwapaalwa umuntu uutetekela Yehova, kabili uo Yehova aba e ca kucetekelamo cakwe.+  Kabili akaba ngo muti uwalimbwa pa menshi, uwalimba imishila ya uko mu mulonga; kabili takomfwe ukukaba ilyo kwaisa, lelo amabula yakwe yakaba ayalemba.+ Na mu nshita ya cilala takasakamikwe,+ nangu ukuleka ukutwala ifisabo.  “Umutima wa bucenjeshi ukucila fyonse, kabili walipelelwa.+ Nani engawishiba? 10  Ine, ne Yehova mfwayafwaya mu mutima,+ no kuceeceeta imfyo,+ no kupeela umuntu onse ukulingana ne mibele yakwe,+ ukulingana ne micitile yakwe.+ 11  Filya fine inkwale ilaalila amani ayo ishabikiile, e fyaba umuntu uunonka ifyuma ifishili fya mu bulungami.+ Pa kati ka nshiku shakwe, akafisha,+ na ku mpela yakwe akaba umupumbu.”+ 12  Kwaliba icipuna ca bukata icasansuka ukufuma ku kutendeka;+ e cubo cesu.+ 13  Mwe Yehova, mwe subilo lya kwa Israele,+ bonse abalefuma kuli imwe bakalengwa insoni.+ Na bansangukila+ bakalembwa pa mushili, pantu nabasha intulo ya menshi ya mweo, Yehova.+ 14  Mposheni, mwe Yehova, na ine nkapola.+ Mpususheni, na ine nkapusuka;+ pantu ukulumbanya kwandi ni mwe.+ 15  Moneni! Kuli abalenjeba abati: “Cili kwi icebo ca kwa Yehova?+ Leka cise.” 16  Lelo ine nshalekele ukuba umucemi wenu no kumukonka, nangu bushiku bwa kupelelwa nshafwaile ukuti bwise. Imwe mwalishiba ifisosa imilomo yandi; mfisosela pa menso yenu. 17  Mwiba kuli ine ica kuntiinya.+ Ni mwe cubo candi mu bushiku bwa bucushi.+ 18  Lekeni abancusha bekatwe insoni,+ lelo mwileka ine nengwe insoni.+ Lekeni bena babe no mwenso, lelo mwileka ine njikatwe umwenso. Leteni ubushiku bwa bucushi pali bena,+ kabili babongololeni nakalya nakalya.+ 19  E fyo Yehova asosa kuli ine ati: “Kabiye, wiminine pa mpongolo ya bana ba bantu apo ishamfumu sha kwa Yuda shingilila no kufumina, na pa mpongolo shonse isha mu Yerusalemu.+ 20  Kabili ushebe auti, ‘Umfweni icebo ca kwa Yehova, mwe shamfumu sha kwa Yuda na mwe baYuda bonse na mwe bekashi bonse aba mu Yerusalemu, abengilila pa mpongolo ishi.+ 21  Yehova atila: “Sungeni imyeo yenu,+ kabili mwilasenda ifipe pa bushiku bwe sabata no kufipisha pa mpongolo sha mu Yerusalemu.+ 22  Kabili mwilafumya ifipe mu mayanda yenu pa bushiku bwe sabata; kabili mwilabomba umulimo nangu umo.+ Mulecindika no bushiku bwe sabata, ifyo naebele ifikolwe fyenu;+ 23  lelo tabaumfwile kabili tabakutike,+ kabili batalamike imikoshi yabo+ pa kuti beumfwa na pa kuti besumina ukubasalapula.”’+ 24  “‘“Kabili ukumfwa nga mwaumfwila ine,”+ e fyasosa Yehova, “kabili tamulepisha ifipe pa mpongolo sha musumba uyu pa bushiku bwe sabata+ kabili mwalenga ubushiku bwe sabata ukuba ubwa mushilo pa kukanabomba umulimo nangu umo pa bushiku ubu,+ 25  ninshi pa mpongolo sha uyu musumba pakengila ishamfumu na bacilolo,+ abakekala pa cipuna ca kwa Davidi,+ abakanina mwi celeta na pali bakabalwe, bena na bacilolo babo, na baYuda na bekashi ba mu Yerusalemu; no musumba uyu ukekalwamo umuyayaya. 26  Na bantu bakesa ukufuma ku misumba ya kwa Yuda na mu Yerusalemu monse na mu calo ca kwa Benjamini+ na ku mpanga yabatama+ na ku calo ca mpili+ na ku Negebu,+ bakaleta umutuulo wa koca+ ne lambo+ no mutuulo wa ngano+ ne fyanunikila + kabili bakaleta ne lambo lya kutootela mu ng’anda ya kwa Yehova.+ 27  “‘“Lelo nga tamwakomfwe kuli ine pa kukanalenga ubushiku bwe sabata ukuba ubwa mushilo no kusenda ifipe,+ lelo mwalapisha ifipe pa mpongolo sha mu musumba wa Yerusalemu pa bushiku bwe sabata, na ine nkasonteka umulilo mu mpongolo shakwe,+ kabili ukonaula ing’anda ya malinga aya mu Yerusalemu+ kabili tawakashime.”’”+

Amafutunoti