Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?ANZI MUN BE O LƐ SAKPA?

?Anzi’m be kwla yo like man e?

?Anzi’m be kwla yo like man e?

Kenɛti nin i yi Filomena be tran nvle kun mɔ be flɛ i kɛ Kirasao’n i su lɔ. Mɔnnɛn cɛn kun i nnɔsua nun’n, be ɔli bian kun nin i yi be osu nianlɛ naan bé klé be Biblu’n nun like.

Kenɛti seli kɛ: “Kɛ é jú lɔ’n, nn be anuan’n i nun ti towa. Yɛ be loto’n nunman lɛ. Sanngɛ, ɔ yoli min kɛ n flɛ bla’n telefɔnun nun sa.”

Kɛ ɔ flɛli bla’n, ɔ sɔli su. Ɔ seli kɛ i wun’n w’a wɔ junman. Sanngɛ, kɛ ɔ wunnin kɛ Kenɛti nin Filomena be o anuan’n i ɲrun lɛ’n, ɔ tikeli anuan’n. Yɛ ɔ fa be wluli sua lɔ.

Kɛ be niannin bla’n i ɲrun’n, be sieli i nzɔliɛ kɛ ɔ su sun. Kɛ Kɛnɛti srɛ́ Ɲanmiɛn naan b’a suan Biblu’n nun like’n, bla’n tɔli sunlɛ wun ekun. Kenɛti nin Filomena be usɛli i like nga ti yɛ ɔ su sun’n.

Bla’n tɛli be su kɛ i wla w’a bo i wun dan, naan ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ kún i wun nnɔsua kunngba sɔ’n nun. Kɛ ɔ́ klɛ́ i sɔ ndɛ’n fluwa su síe i wun’n, yɛ Kenɛti flɛli i telefɔnun’n nun-ɔn. I sɔ’n ti, be fali Biblu’n nun ndɛ wie mun be fa fɔnvɔli i. Ɔ maan, w’a kunmɛn i wun kun.

Kenɛti seli kɛ: “É lá Zoova i ase. Afin i yɛ maan e yoli bla sɔ mɔ i wla w’a bo i wun’n i ye-ɔ. Atrɛkpa’n, i anzi kun annzɛ i wawɛ’n fanngan nun ti yɛ e flɛli bla’n telefɔnun’n nun-ɔn.” *

Kenɛti nin Filomena be bu i kɛ Ɲanmiɛn fɛli i anzi kun, annzɛ i wawɛ’n ukali be. ?Sɛ be bu i sɔ’n, ɔ ti su? ?Annzɛ kusu é sé kɛ flɛlɛ nin srolɛ ngbɛn yɛ be yiali nun-ɔn?

E kwlá dimɛn i nanwlɛ trele. Sanngɛ, e si kɛ Ɲanmiɛn sunmɛn i anzi mun naan be uka sran mun naan be su i. Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn maan i anzi kun kleli Filipu’n i ajalɛ wie mun. Filipi sɔ’n ti jasin bofuɛ. Anzi’n yoli sɔ naan Filipu kle Etiopi bian kun i like naan ɔ su Ɲanmiɛn kɛ ɔ nin i fata’n sa.—Sa Nga Be Yoli’n 8:26-31.

Ɲanmiɛn sulɛ wafawafa’m be nun’n, be kle sran’m be like naan be lafi aolia nun sran’m be su. Be kan kɛ aolia nun sran sɔ’m be nun wie’m be klunklo be yo Ɲanmiɛn klun sa. Wie’m be waan sran kwlakwla le i anzi kun m’ɔ niɛn i su-ɔ. Sran kpanngban be bu i kɛ anzi’m be o lɛ sakpa, naan be kwla yo like man e. Sanngɛ sran wie’m be bumɛn i kɛ anzi’m be o lɛ sakpa.

?Anzi’m be o lɛ sakpa? ?Sɛ be o lɛ sakpa’n, nin yɛ be fin-ɔn? ?Anzi’m be su ndɛ nanwlɛ’n yɛle benin? ?Be kwla yo e ye annzɛ be kwla yo e abɔlɛ?

^ ndɛ kpɔlɛ 8 Biblu’n kle kɛ Ɲanmiɛn i dunman’n yɛle Zoova.—Jue Mun 83:18, NW.