Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n  |  No. 5 2017

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?ANZI MUN BE O LƐ SAKPA?

Anzi’m be kwla yo e ye

Anzi’m be kwla yo e ye

Klɔ sran’m be ndɛ lo anzi nanwlɛfuɛ mun kpa. Yɛ be tu be klun yo Ɲanmiɛn i klun sa. Kɛ Ɲanmiɛn yili asiɛ’n, anzi’m be ‘toli kwlalɛ jue likawlɛ’ yɛ ‘be kpannin aklunjuɛ kpanlɛ.’ (Zɔb 38:4, 7) Kɛ ɔ fɛ i laa lele nin andɛ’n, anzi’m be kunndɛli titi kɛ “bé wún sa” nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kannin kɛ bé jú asiɛ’n su’n be wlɛ.—1 Piɛr 1:11, 12.

Biblu’n kle kɛ, wie liɛ’n, anzi’m be sasali Ɲanmiɛn i sufuɛ mun naan b’a kwla yo i klun sa. (Jue Mun 34:8) I wie yɛle kɛ:

  • Kɛ Zoova núnnún Sodɔmun nin Gomɔru klɔ’n, anzi’m be fali Lɔtu m’ɔ ti sran kpa’n, ɔ nin i awlofuɛ mun ko sieli be klɔ’n i sin lɔ.—Bo Bolɛ 19:1, 15-26.

  • Babilɔninfuɛ’m be fali Ebre gbanflɛn nsan mɔ be su Ɲanmiɛn’n be yili be sin dan kun nun. Sanngɛ, Ɲanmiɛn “sunmɛnnin i anz’n kɛ ɔ wa de” be.—Daniɛl 3:19-28.

  • Kɛ sran’m be fali Daniɛli m’ɔ ti sran kpa’n be yili i asɔmɔli’m be sin kunman’n nun’n, asɔmɔli’m b’a yomɛn i like fi. Daniɛli bɔbɔ seli kɛ “Nyanmiɛn’n sunmɛnnin i anz’n kun ɔ wa katali asɔmɔli’m be nuan’n.”—Daniɛl 6:17, 23.

Anzi’m be de Ɲanmiɛn i sufuɛ nanwlɛfuɛ mun.

ANZI’M BE YOLI KLISTFUƐ KLIKLI’M BE YE

Anzi’m be jrannin Klistfuɛ klikli’m be sin naan b’a kwla yo Zoova i klun sa. I wie yɛle kɛ:

  • Kɛ be wlali akoto’m be bisua’n, anzi kun ko fa be fiteli. Kpɛkun, ɔ wlali be fanngan kɛ be wɔ Ɲanmiɛn i sua nun lɔ naan be ko kan Ɲanmiɛn ndɛ’n.—Sa Nga Be Yoli’n 5:17-21.

  • Etiopi bian kun ɔli Ɲanmiɛn sulɛ Zerizalɛmun. Kɛ ɔ́ sɛ́ i sin’n, anzi kun seli Filipu kɛ ɔ wɔ atin m’ɔ fin Zerizalɛmun lɔ kɔ Gaza aawlɛ’n nun lɔ’n su, naan ɔ ko kan Ɲanmiɛn ndɛ’n kle bian sɔ’n.—Sa Nga Be Yoli’n 8:26-33.

  • Kɛ Ɲanmiɛn kunndɛli kɛ be mɔ be timan Zuifu’n be kaci Klistfuɛ’n, i anzi kun ko wunnin Kɔrnɛyi wun aolia nun. Kɔrnɛyi ti Rɔmunfuɛ’m be sonja’m be su kpɛn kun. Anzi’n seli i kɛ ɔ sunman sran naan ɔ ko flɛ akoto Piɛli.—Sa Nga Be Yoli’n 10:3-5.

  • Kɛ be wlali akoto Piɛli i bisua’n, anzi kun toli i lɔ. Kpɛkun ɔ fɛ i fiteli.—Sa Nga Be Yoli’n 12:1-11.

 WAFA NGA ANZI’M BE KWLA YO E YE’N

Biblu’n kle kɛ laa’n, Ɲanmiɛn maan i anzi’m be yoli abonuan sa naan i sufuɛ’m be fite nun. Sanngɛ dɔ nga su’n, like fi kleman kɛ ɔ te yo sɔ. Zezi seli kɛ: “Bé wá kán Nyanmiɛn sielɛ’n i jasin fɛ nga mɛn wunmuan’n nun naan sran’n kwlaa be ti Nyanmiɛn ndɛ’n. I sin yɛ mɛn i awieliɛ’n ɔ́ jú-ɔ.” (Matie 24:14) Kɛ Klist i sɔnnzɔnfuɛ’m bé dí junman sɔ’n andɛ’n, anzi’m be suan be bo. ?A si sɔ?

Kɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ’m bé bó jasin fɛ’n, anzi’m be suan be bo.

Sa Nglo Yilɛ fluwa’n kle kɛ anzi’m bé wá úka sran mun asiɛ wunmuan’n su naan be si Ɲanmiɛn Zoova, ɔ nin like ng’ɔ́ wá yó i asiɛ’n su’n. Akoto Zan seli kɛ: “N wunnin anz kun ekun ɔ tu sin nyanmiɛn ble kpa nun lɔ, ɔ lɛ jasin fɛ kun b’ɔ ti anannganman, b’ɔ́ kán klé sran nga be o asiɛ’n su bɔ be fin mɛnmɛn nin nvle-nvle’n kwlaa nun’n, ɔ nin be kwlaa nga be aniɛn’n ti fanunfanun’n, ɔ nin sran wafa-wafa’n kwlaa. Ɔ kpan se kɛ: ‘Maan amun nyin yi Nyanmiɛn, an mɛnmɛn i, afin sran’m be ndɛ bulɛ blɛ’n w’a ju. I b’ɔ yili nyanmiɛn su lɔ’n, nin asiɛ’n, nin jenvie’n, ɔ nin nzue ti mun’n, an koto i bo!’” (Sa Nglo Yilɛ 14:6, 7) Andɛ’n, sa sunman be kle kɛ, kɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ’m bé bó jasin fɛ’n, anzi’m be suan be bo. Kɛ sa tɛ yofuɛ kun kaci i nzuɛn’n, “Nyanmiɛn i anz’m be klun jɔ.”—Lik 15:10.

?Kɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be ko wie jasin fɛ’n i bo’n, sa benin yɛ ɔ́ jú-ɔ? Anzi mɔ be ti ‘Ɲanmiɛn su lɔ alɛ kunfuɛ’n’ bé úka Zezi Klist m’ɔ ti famiɛn’m be Famiɛn’n. Bé kún “alɛ Anannganman Nyanmiɛn b’ɔ kwla like kwlaa yo’n i cɛn dan’n nun.” Be flɛ alɛ sɔ’n kɛ Armagedɔn. (Sa Nglo Yilɛ 16:14-16; 19:14-16) Zezi wá ‘tú be nga be fɛmɛn i jasin fɛ’n su’n be fɔ.’ Blɛ sɔ nun’n, anzi’m bé úkɛ i.—2 Tɛsalonikfuɛ Mun 1:7, 8.

Be nga be kunndɛ kpa kɛ bé sú Ɲanmiɛn’n, be ndɛ lo anzi mun dan. Blɛ sunman’n, Zoova sunmɛnnin i anzi mun naan be wa wlɛ i sufuɛ nanwlɛfuɛ’m be fanngan, yɛ be sasa be. I sɔ’n ti, ɔ kusu, lafi su kɛ ɔ ndɛ lo anzi mun wie.—Ebre Mun 1:14.

?Jasin fɛ nga Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be bo’n, e sie e su, yɛ e fa su? Ɔ fata kɛ e tinuntinun e fa ajalɛ kun. Sɛ a kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn i anzi’m be yo wɔ ye’n, Zoova i Lalofuɛ nga be tran ɔ akpasua’n su lɔ’n, be kwla kle ɔ like ng’ɔ fata kɛ a yo’n.

 

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

JASIN FƐ KPA KUN FIN ƝANMIƐN!

?Wafa sɛ yɛ amun kwla fa amun wun mantan Ɲanmiɛn ɔn?

An nian sɛ Ɲanmiɛn tie srɛlɛ kwlaa o. Yɛ an nian wafa ng’ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn’n ɔ nin like uflɛ mɔ e kwla yo naan e nin Ɲanmiɛn e afiɛn w’a mantan’n.

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

Be nga be o ɲanmiɛn su lɔ’n

?Zoova nin Zezi Klist nin anzi’m be su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan ɔn?