Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n  |  No. 5 2017

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?ANZI MUN BE O LƐ SAKPA?

Anzi’m be kwla yo e ye

Anzi’m be kwla yo e ye

Klɔ sran’m be ndɛ lo anzi nanwlɛfuɛ mun kpa. Yɛ be tu be klun yo Ɲanmiɛn i klun sa. Kɛ Ɲanmiɛn yili asiɛ’n, anzi’m be ‘toli kwlalɛ jue likawlɛ’ yɛ ‘be kpannin aklunjuɛ kpanlɛ.’ (Zɔb 38:4, 7) Kɛ ɔ fɛ i laa lele nin andɛ’n, anzi’m be kunndɛli titi kɛ “bé wún sa” nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kannin kɛ bé jú asiɛ’n su’n be wlɛ.—1 Piɛr 1:11, 12.

Biblu’n kle kɛ, wie liɛ’n, anzi’m be sasali Ɲanmiɛn i sufuɛ mun naan b’a kwla yo i klun sa. (Jue Mun 34:8) I wie yɛle kɛ:

  • Kɛ Zoova núnnún Sodɔmun nin Gomɔru klɔ’n, anzi’m be fali Lɔtu m’ɔ ti sran kpa’n, ɔ nin i awlofuɛ mun ko sieli be klɔ’n i sin lɔ.—Bo Bolɛ 19:1, 15-26.

  • Babilɔninfuɛ’m be fali Ebre gbanflɛn nsan mɔ be su Ɲanmiɛn’n be yili be sin dan kun nun. Sanngɛ, Ɲanmiɛn “sunmɛnnin i anz’n kɛ ɔ wa de” be.—Daniɛl 3:19-28.

  • Kɛ sran’m be fali Daniɛli m’ɔ ti sran kpa’n be yili i asɔmɔli’m be sin kunman’n nun’n, asɔmɔli’m b’a yomɛn i like fi. Daniɛli bɔbɔ seli kɛ “Nyanmiɛn’n sunmɛnnin i anz’n kun ɔ wa katali asɔmɔli’m be nuan’n.”—Daniɛl 6:17, 23.

Anzi’m be de Ɲanmiɛn i sufuɛ nanwlɛfuɛ mun.

ANZI’M BE YOLI KLISTFUƐ KLIKLI’M BE YE

Anzi’m be jrannin Klistfuɛ klikli’m be sin naan b’a kwla yo Zoova i klun sa. I wie yɛle kɛ:

  • Kɛ be wlali akoto’m be bisua’n, anzi kun ko fa be fiteli. Kpɛkun, ɔ wlali be fanngan kɛ be wɔ Ɲanmiɛn i sua nun lɔ naan be ko kan Ɲanmiɛn ndɛ’n.—Sa Nga Be Yoli’n 5:17-21.

  • Etiopi bian kun ɔli Ɲanmiɛn sulɛ Zerizalɛmun. Kɛ ɔ́ sɛ́ i sin’n, anzi kun seli Filipu kɛ ɔ wɔ atin m’ɔ fin Zerizalɛmun lɔ kɔ Gaza aawlɛ’n nun lɔ’n su, naan ɔ ko kan Ɲanmiɛn ndɛ’n kle bian sɔ’n.—Sa Nga Be Yoli’n 8:26-33.

  • Kɛ Ɲanmiɛn kunndɛli kɛ be mɔ be timan Zuifu’n be kaci Klistfuɛ’n, i anzi kun ko wunnin Kɔrnɛyi wun aolia nun. Kɔrnɛyi ti Rɔmunfuɛ’m be sonja’m be su kpɛn kun. Anzi’n seli i kɛ ɔ sunman sran naan ɔ ko flɛ akoto Piɛli.—Sa Nga Be Yoli’n 10:3-5.

  • Kɛ be wlali akoto Piɛli i bisua’n, anzi kun toli i lɔ. Kpɛkun ɔ fɛ i fiteli.—Sa Nga Be Yoli’n 12:1-11.

 WAFA NGA ANZI’M BE KWLA YO E YE’N

Biblu’n kle kɛ laa’n, Ɲanmiɛn maan i anzi’m be yoli abonuan sa naan i sufuɛ’m be fite nun. Sanngɛ dɔ nga su’n, like fi kleman kɛ ɔ te yo sɔ. Zezi seli kɛ: “Bé wá kán Nyanmiɛn sielɛ’n i jasin fɛ nga mɛn wunmuan’n nun naan sran’n kwlaa be ti Nyanmiɛn ndɛ’n. I sin yɛ mɛn i awieliɛ’n ɔ́ jú-ɔ.” (Matie 24:14) Kɛ Klist i sɔnnzɔnfuɛ’m bé dí junman sɔ’n andɛ’n, anzi’m be suan be bo. ?A si sɔ?

Kɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ’m bé bó jasin fɛ’n, anzi’m be suan be bo.

Sa Nglo Yilɛ fluwa’n kle kɛ anzi’m bé wá úka sran mun asiɛ wunmuan’n su naan be si Ɲanmiɛn Zoova, ɔ nin like ng’ɔ́ wá yó i asiɛ’n su’n. Akoto Zan seli kɛ: “N wunnin anz kun ekun ɔ tu sin nyanmiɛn ble kpa nun lɔ, ɔ lɛ jasin fɛ kun b’ɔ ti anannganman, b’ɔ́ kán klé sran nga be o asiɛ’n su bɔ be fin mɛnmɛn nin nvle-nvle’n kwlaa nun’n, ɔ nin be kwlaa nga be aniɛn’n ti fanunfanun’n, ɔ nin sran wafa-wafa’n kwlaa. Ɔ kpan se kɛ: ‘Maan amun nyin yi Nyanmiɛn, an mɛnmɛn i, afin sran’m be ndɛ bulɛ blɛ’n w’a ju. I b’ɔ yili nyanmiɛn su lɔ’n, nin asiɛ’n, nin jenvie’n, ɔ nin nzue ti mun’n, an koto i bo!’” (Sa Nglo Yilɛ 14:6, 7) Andɛ’n, sa sunman be kle kɛ, kɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ’m bé bó jasin fɛ’n, anzi’m be suan be bo. Kɛ sa tɛ yofuɛ kun kaci i nzuɛn’n, “Nyanmiɛn i anz’m be klun jɔ.”—Lik 15:10.

?Kɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be ko wie jasin fɛ’n i bo’n, sa benin yɛ ɔ́ jú-ɔ? Anzi mɔ be ti ‘Ɲanmiɛn su lɔ alɛ kunfuɛ’n’ bé úka Zezi Klist m’ɔ ti famiɛn’m be Famiɛn’n. Bé kún “alɛ Anannganman Nyanmiɛn b’ɔ kwla like kwlaa yo’n i cɛn dan’n nun.” Be flɛ alɛ sɔ’n kɛ Armagedɔn. (Sa Nglo Yilɛ 16:14-16; 19:14-16) Zezi wá ‘tú be nga be fɛmɛn i jasin fɛ’n su’n be fɔ.’ Blɛ sɔ nun’n, anzi’m bé úkɛ i.—2 Tɛsalonikfuɛ Mun 1:7, 8.

Be nga be kunndɛ kpa kɛ bé sú Ɲanmiɛn’n, be ndɛ lo anzi mun dan. Blɛ sunman’n, Zoova sunmɛnnin i anzi mun naan be wa wlɛ i sufuɛ nanwlɛfuɛ’m be fanngan, yɛ be sasa be. I sɔ’n ti, ɔ kusu, lafi su kɛ ɔ ndɛ lo anzi mun wie.—Ebre Mun 1:14.

?Jasin fɛ nga Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be bo’n, e sie e su, yɛ e fa su? Ɔ fata kɛ e tinuntinun e fa ajalɛ kun. Sɛ a kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn i anzi’m be yo wɔ ye’n, Zoova i Lalofuɛ nga be tran ɔ akpasua’n su lɔ’n, be kwla kle ɔ like ng’ɔ fata kɛ a yo’n.