Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

E nin min yi Tabita, e su kan Nanmiɛn ndɛ é sín.

ƝANMIƐN NDƐ’N MAAN SRAN’M BE KACI

Laa’n, n lafiman su kɛ Ɲanmiɛn o lɛ

Laa’n, n lafiman su kɛ Ɲanmiɛn o lɛ
  • BE WULI I: AFUƐ 1974 NUN

  • Ɔ FIN: REPIBLIKI DEMOKRATIKI ALEMAƝIN

  • I SU NDƐ’N: Ɔ LAFIMAN SU KƐ ƝANMIƐN O LƐ

MIN LAA NUN’N

Repibliki Demokratiki Alemaɲin (RDA) lɔ klɔ nga be flɛ i kɛ Sakisi’n, i su lɔ yɛ be wuli min-ɔn. E awlo lɔ tranlɛ yoli fɛ. Min si nin min nin be kleli min ngwlɛlɛ. RDA lɔ siefuɛ’m be politiki nga be yo’n, be flɛ i kɛ Kominninsi. I sɔ’n ti, Sakisi lɔfuɛ’m be nun sunman be buman Ɲanmiɛn sulɛ’n i like fi. Min liɛ bɔbɔ, n lafiman su kɛ Ɲanmiɛn o lɛ. Lele mɔ ń fá ɲán afuɛ 18, n buli i kɛ Ɲanmiɛn nunman lɛ. Kominninsi ndɛ’n yɛ ɔ yoli min cinnjin-ɔn.

?Ngue ti-ɔ? Yɛle kɛ, Kominninsi’m be waan sran’m be kwlakwla be ti kun. I sɔ mɔ be kan’n, ɔ yoli min fɛ. N buli i kɛ ɔ fata kɛ e cɛ ninnge kwlaa nun sɛsɛsɛ. I liɛ’n, sran wie’m be su yoman aɲanbeunfuɛ, yɛ wie’m be su yoman yalɛfuɛ. I sɔ’n ti, n fali min wun wali gbanflɛn nin talua nga be ti Kominninsi’m be anuannzɛ’n nun. Yɛ n fɛli i nun ta kpa. I nun mɔ n le afuɛ 14, e isali fluwa nvuɛn mun e fa yili like uflɛ naan lika’n nun yo yɛinyɛin. N tuli min klun n dili junman sɔ’n. Ɔ maan, klɔ nga be flɛ i kɛ Aue’n i su lɔ kpɛnngbɛn’m be mannin min like be fa lali min ase. N sili RDA su kpɛnngbɛn wie mun. N buli i kɛ like kpa yɛ n su yo-ɔ, naan cɛn wie lele’n, n liɛ’n yó ye dan.

Sanngɛ, min sa sin wa bubuli min dan. Afin afuɛ 1989 nun’n, be bubuli talɛ nga be fa kpacili Bɛɛlɛn klɔ’n nun’n. Kpɛkun, abloki lɔ nvle sunman b’a diman Kominninsi’n su kun. Asa ekun’n, n wunnin kɛ RDA lɔ siefuɛ’m be yoman sa i nuan su. I wie yɛle kɛ, be nga be timan Kominninsi mɔ be o lɔ’n, be yo be finfin. ?Ngue ti yɛ be kwla yo sɔ-ɔ? ?Nán e mɔ e ti Kominninsi’n yɛ e se kɛ sran’m be ngba be ti kun’n niɔn? ?Yoo, lakalɛ yɛ be lakali e-ɔ? Kɛ n buli i sɔ liɛ’n i akunndan’n, n wla boli min wun dan.

I sɔ’n ti, n fali min ɲin n sieli i miziki nin desɛn yilɛ’n su. N ko dili miziki i ti suklu naan ń kó gúɛ i bo inivɛsite. N lafili su kɛ cɛn wie lele’n, ń káci jue srofuɛ dan kun. Nzuɛn kpa nga n fɛli i n bakan nun’n, n wlɛli i ase. Min ɲin su yiyilɛ nin bla kunndɛlɛ’n, yɛ ɔ wa kacili min junman-ɔn. N boli miziki. Yɛ n yili desɛn. Like nga n klo kɛ ń yó’n, yɛ n yoli-ɔ. Ɔ nin i sɔ ngba’n, min wla guaman ase. Desɛn bɔbɔ nga n yi be’n, be yo sro. N usali min wun kɛ: ‘?E ɲrun lɔ’n yó sɛ? ?Ngue ti yɛ e o asiɛ’n su-ɔ?’

Cɛn kun suklu lɔ nnɔsua nun’n, e nin min wiengu suklu ba wie mun e ti lɛ, e su kan e ɲrun lɔ sa nga be kwla ju’n be ndɛ. Be flɛ suklu ba sɔ’m be nun kun kɛ Mandi. * Ɔ ti Zoova i Lalofuɛ. Nnɔsua sɔ nun’n, ɔ mannin min afɔtuɛ cinnjin kpa kun. Ɔ seli min kɛ: “Andreasi, sɛ a kunndɛ kɛ á wún kosan nga a fa usa ɔ wun’n be su tɛlɛ’n, bo ɔ ɲin ase nian Biblu’n nun.” Kɛ n wunnin kosan sɔ’m be su tɛlɛ’n, ɔ boli min nuan.

M’an faman ndɛ’n i ngba su. Sanngɛ, n kunndɛli kɛ ń sí nun kpa ekun. Mandi fali min ɲin sieli i Daniɛli ndɛ tre 2 su’n. Ndɛ nga n kanngannin nun’n, ɔ boli min nuan dan. Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ sɔ’n kan famiɛn diwlɛ fanunfanun nga bé jáso su lele e blɛ su’n, be ndɛ. Sa wie ekun mɔ cɛn wie lele bé jú mɔ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kannin be ndɛ’n, Mandi fali min ɲin sieli be su. N wunnin kosan nga n fa usa min wun’n be su tɛlɛ’n. ?Sanngɛ, wan yɛ ɔ klɛli ndɛ sɔ mun-ɔn? ?Wan cɛ yɛ ɔ kwla kan kɛ sa kun wá jú m’ɔ kpɛn su sɛsɛsɛ sɔ-ɔ? ?Naan Ɲanmiɛn o lɛ sakpa?

BIBLU’N NUN NDƐ’N TI, N KACILI MIN NZUƐN’N

Mandi fa min wlali Zoova i Lalofuɛ kun nin i yi be sa nun. Be flɛ yasua’n kɛ Ɔrsu, yɛ bla’n suan Anzelika. Be kleli min like naan m’an wun Ɲanmiɛn ndɛ’n i wlɛ kpa. W’a cɛman, n wunnin kɛ Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be nun’n, Zoova i Lalofuɛ’m be ngunmin yɛ be bo Ɲanmiɛn Zoova i dunman-ɔn. (Jue Mun 83:18, NW; Matie 6:9, NW) N wunnin kɛ Zoova wá yó naan asiɛ’n káci lika klanman, yɛ sran’m bé trán su tititi. Jue Mun ndɛ tre 37, i mma 9 se kɛ: “Be nga be fa be wla gua Anannganman su’n, mɛn’n ɔ́ yó be liɛ.” N wunnin kɛ be kwlaa nga be nanti Ɲanmiɛn i mmla’m be su’n, bé trán mɛn sɔ’n nun. I sɔ’n yoli min fɛ dan.

N miannin min ɲin naan m’an kwla nanti ndɛ nga Biblu’n kan’n su. Afin, miziki mɔ n bo’n ti’n, n yoli tutrefuɛ. I sɔ’n ti, ɔ fata kɛ n yo wun ase kanfuɛ. Asa ekun’n, kɛ ń yó naan m’an wla min ayeliɛ tɛtɛ’m be ase’n, w’a yoman pɔpɔ. Sanngɛ, Zoova trɛli i awlɛn min wun. Ɔ sili min aunnvuɛ. Ɔ wunnin i wlɛ kɛ n kunndɛ kpa kɛ ń nánti ndɛ nga Biblu’n kan’n su. I sɔ’n ti, ń lɛ́ i ase lele!

Lele mɔ ń fá ɲán afuɛ 18, n lafiman Ɲanmiɛn su. Yɛ n buli i kɛ Kominninsi’n yɛ ɔ ti like kpa-ɔ. Sanngɛ, Biblu’n nun ndɛ’n ti’n, n kacili min nzuɛn’n mlɔnmlɔn. Kɛ n bu ainman liɛ’n i akunndan’n, n klun titiman min kun. N si like nga ti yɛ n wo asiɛ’n su’n. Afuɛ 1993 nun’n, be yoli min batɛmun. Yɛ afuɛ 2000 nun’n, n jali Tabita. Ɔ su Zoova juejue su kpa. E tu e klun e kle sran’m be Biblu nun like. Sran sɔ’m be nun kpanngban be ti Kominninsi laa. Yɛ be lafiman su kɛ Ɲanmiɛn o lɛ. Kɛ n kle be like mɔ be si Zoova’n, ɔ yo min fɛ dan.

I SU MMLUSUƐ NGA N ƝƐN I’N

Kɛ n boli Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia’m be bo kɔlɛ bo’n, ɔ yoli min si nin min nin be ya dan. Sanngɛ, kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, be wunnin kɛ Zoova i Lalofuɛ mɔ e nin be e san nun ti’n, min nzuɛn’n su yo kpa. Like ng’ɔ yo min fɛ’n, yɛle kɛ siɛn’n, be kanngan Biblu’n nun, yɛ be kɔ Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia’m be bo wie.

E nin Tabita e afiɛn sɛ. E yoman sa sukusuku. Afin, e nanti afɔtuɛ nga Biblu’n man yasua kun nin i yi’n be su.—Ebre Mun 13:4.

Kɛ n bu ainman liɛ’n i akunndan’n, n klun titiman min. Min wla gua ase. N si kɛ n le niaan mɛn wunmuan’n nun, naan e bo ti kun. Yɛ e di alaje. Sran fi bumɛn i wun kɛ ɔ ti kpa tra i wiengu mun. I sɔ yɛ n kunndɛli i titi-ɔ.

^ ndɛ kpɔlɛ 12 Be kacili sran’n i dunman’n.