Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Ɔ ti cinnjin kɛ e yo Ɲanmiɛn sulɛ wafa kun i nunfuɛ?

?Ɔ ti cinnjin kɛ e yo Ɲanmiɛn sulɛ wafa kun i nunfuɛ?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

 Ɛɛn, afin Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ sran’m be yia naan be su i. Biblu’n se kɛ: “Maan e wiengu ndɛ lo e, maan e wla e wiengu fanngan naan e yi klolɛ’n i nglo, naan e yo sa kpa. Nán maan e yaci yialɛ kɛ be wie’m be yo’n sa.”—Ebre Mun 10:24, 25.

 Zezi kleli kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m bé yó anuannzɛ kunngba nunfuɛ. Afin ɔ seli kɛ: “Sɛ amun klo amun wiengu’n, yɛ sran’m be kwlaa bé sí kɛ amun ti min sɔnnzɔnfuɛ-ɔ.”(Zan 13:35) Like cinnjin kun mɔ i sɔnnzɔnfuɛ’m bé yó fá klé kɛ be klo be wiengu’n, yɛle kɛ be nin be wiengu Klisifuɛ’m bé yía. Bé síesíe be wun asɔnunasɔnun, yɛ bé yía tikatika bé sú Ɲanmiɛn. (1 Korɛntifuɛ Mun 16:19) Kannzɛ be o mɛn wunmuan’n nun’n, sanngɛ be kwlaa bé yó kɛ awlobo kunngba nunfuɛ mun sa.—1 Piɛli 2:17.

Sɛ e o Ɲanmiɛn sulɛ wafa kun nun’n, i sɔ’n ngunmin juman

 Biblu’n kle kɛ ɔ fata kɛ sran’m be yia likawlɛ be su Ɲanmiɛn. Sanngɛ ɔ seman kɛ sɛ sran kun o Ɲanmiɛn sulɛ wafa kun nun’n, ngalɛ ngunmin ti’n Ɲanmiɛn i klun wá jɔ́ i wun. Sɛ sran kun waan Ɲanmiɛn i klun jɔ i wun’n, ɔ fata kɛ ɔ nanti Ɲanmiɛn ndɛ’n su cɛn kwlakwla. I wie yɛle kɛ, Biblu’n se kɛ: “Ɲanmiɛn sulɛ m’ɔ ti kpa mɔ fiɛn kaan sa nunmɛn i wun e Si Ɲanmiɛn i ɲrun’n, yɛle aika ba nin angbeti bla mɔ ɲrɛnnɛn o be su’n be lika nianlɛ, ɔ nin be wun su mɔ be niɛn i titi naan b’a yoman mɛn’n nun sa tɛtɛ’m be nun wie fi’n.”—Zaki 1:27.