Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДА

Јашамаға дәјәрми?

Јашамаға дәјәрми?

ӘҜӘР Ајданы * танысајдыныз, онун неҹә ағыллы, меһрибан, үнсијјәтҹил бир гыз олдуғуну ҝөрәрдиниз. Амма бу ҝөзәл симанын архасында ҝүнләрлә, һәфтәләрлә, һәтта ајларла дәјәрсизлик һиссинин уҹбатындан битиб-түкәнән бир инсан дурур. О дејир: «Өлүм һагда фикирләшмәдијим бир ҝүн белә олмур. Инанырам ки, мән олмасам, дүнја даһа јахшы олар».

«Бәзи арашдырмалар ҝөстәрир ки, интиһар едән һәр инсана 200 нәфәр интиһара ҹәһд ҝөстәрән вә [бундан башга] 400 нәфәр буну ағлындан кечирән дүшүр» («THE GAZETTE», МОНРЕАЛ, КАНАДА).

Ајдан дејир ки, һеч вахт өзүнү өлдүрмәјәҹәк. Амма вахташыры олараг онда белә бир фикир јараныр ки, јашамаг мәнасыздыр. О дејир: «Бирҹә ону истәјирәм ки, өлүм өзү ҝәлиб мәни тапсын. Өлүм мәним ҝөзүмдә дүшмән јох, санки, ҹан достумдур».

Чох инсан Ајданын кечирдији һиссләрә јахшы бәләддир. Онларын арасында ағлындан өзүнә гәсд етмәк фикри кечәнләр дә вар, буна ҹәһд ҝөстәрәнләр дә. Мүтәхәссисләр диггәт јетирмишләр ки, өзүнә гәсд етмәк истәјән инсанларын әксәријјәти јашамаг истәмәдији үчүн јох, садәҹә чәкдикләри әзаба сон гојмаг истәдикләри үчүн бу ишә әл атыр. Гысаҹа десәк, онлар инанырлар ки, өлмәк үчүн әсаслары вар, јашамаг үчүн исә һеч бир сәбәб ҝөрмүрләр; онлара онлары јашадаҹаг сәбәб лазымдыр.

Јашамаға дәјәрми? Һәјата давам етмәјә әсас верән 3 сәбәбә бахын.

^ абз. 3 Ад дәјишдирилиб.