Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  апрел 2014

 МҮГӘДДӘС КЫТАБЫН БАХЫШЫ

Иргчилик

Иргчилик

Иргләр неҹә јараныб?

«Адәм арвадынын адыны Һәвва гојду, чүнки о, јер үзүндә јашајанларын һамысынын анасы олду» (Јарадылыш 3:20).

МҮТӘХӘССИСЛӘР НӘ ДЕЈИР?

БМТ-нин Тәһсил, Елм вә Мәдәнијјәт Тәшкилаты (UNESCO) гејд едир ки, «бүтүн инсанлар бир нөвә аиддир вә бир әҹдаддан төрәјибләр» (Ирг вә иргчилик үзрә бәјаннамә, 1978-ҹи ил).

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Аллаһ ики инсаны, Адәмлә Һәвваны јарадыб деди: «Төрәјиб чохалын вә јер үзүнү бүрүјүб она саһиб олун» (Јарадылыш 1:28). Беләликлә, Адәмлә Һәвва бүтүн бәшәријјәтин улу әҹдады олду. Бир гәдәр сонра, Јер күрәси әһалисинин бөјүк гисми Дашгын заманы мәһв едиләндә дөрд ҹүтлүк сағ галмышды: Нуһ, арвады, үч оғлу вә үч ҝәлини. Мүгәддәс Китаб өјрәдир ки, һамымыз Нуһун оғулларындан төрәмишик (Јарадылыш 9:18, 19).

 Һансыса ирг диҝәриндән үстүндүр?

«[Аллаһ] бүтүн јер үзүндә мәскунлашмасы үчүн бир инсандан һәр милләти јаратды» (Һәвариләрин ишләри 17:26).

БӘЗИЛӘРИ НӘ ДЕЈИР?

20-ҹи әсрдә бир сыра груплар иргчилик идеолоҝијасыны мәнимсәмишди. Мисал үчүн, насистләр иддиа едирдиләр ки, бир иргин диҝәрләриндән үстүн олдуғуну дүшүнмәјә әсас верән биоложи амилләр вар. Лакин UNESCO-нун јухарыда ады чәкилән сәнәдиндә «бүтүн иргләрин бир олдуғу, еләҹә дә бүтүн инсанларын вә халгларын бундан ирәли ҝәлән фундаментал бәрабәрлији» гејд олунур.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Һәвариләрин ишләри 10:34, 35 ајәләриндә јазылыб: «Аллаһымыз ајры-сечкилик етмәјән Аллаһдыр, һәр халгын ичиндә Ондан горхан вә салеһ һәјат сүрән адамы хошлајыр». Буна ҝөрә дә бир иргин диҝәриндән үстүн олдуғуну дүшүнмәк үчүн һеч бир әсас јохдур.

са Мәсиһин нөвбәти сөзләри бүтүн давамчылары үчүн бир ганундур: «Сиз... бир-биринизә гардашсыныз» (Матта 23:8). Иса Мәсиһ онлар үчүн дуа едирди ки, араларында парчаланма, ајры-сечкилик јох, бирлик олсун, јәни онлар «камил бирлијә јетишсинләр» (Јәһја 17:20—23; 1 Коринфлиләрә 1:10).

Иргчилијә сон гојулаҹагмы?

«Ахыр заманда Рәббин еви олан дағ дағларын зирвәсиндә мөһкәм дураҹаг... Бүтүн милләтләр она сары ҝәләҹәк» (Јешаја 2:2).

БӘЗИЛӘРИ НӘ ДҮШҮНҮР?

Иргләрарасы чәкишмәләрин арды-арасы кәсилмәдијини ҝөрән бир чох инсанлар иргчилијә нә вахтса сон гојулаҹағына шүбһә едирләр. Бәзиләри дүшүнүр ки, ирги бәрабәрлији һеч вахт ҝөрмәјәҹәкләр.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Јараданымызын әзәли нијјәтинә әсасән, јер үзүндә иргчилик олмамалы иди. Буна ҝөрә дә Аллаһын ирги зәминдәки нифрәтә әбәдијјән дөзмәк фикри јохдур. Аллаһын Падшаһлығынын рәһбәрлији заманы «һәр милләтдән, һәр гәбиләдән, һәр халгдан вә һәр дилдән» олан киши вә гадынлар Аллаһа бирлик ичиндә хидмәт едәҹәк вә бир-бирләринә сәмими мәһәббәт ҝөстәрәҹәкләр (Вәһј 7:9). Аллаһын Падшаһлығы мүҹәррәд анлајыш вә ја инсан үрәјинин вәзијјәти дејил. Әксинә, бу, Јер күрәсиндә көклү дәјишикликләр едәҹәк реал һөкумәтдир *.

^ абз. 15 Әлавә мәлумат үчүн Јеһованын Шаһидләринин дәрҹ етдији «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабынын 3-ҹү фәслинә бахын. Бу китабы һәм дә www.jw.org/az-cyrl сајтындан тапмаг олар.