«Бизи һәр тәрәфдән сыхышдырырлар, амма дивара дирәмәјибләр; чашгынлыг ичиндәјик, амма вәзијјәтимиз чыхылмаз дејил» (2 КОРИНФЛИЛӘРӘ 4:8).

Суи-гәсдә «мүвәггәти проблемин һәмишәлик һәлли» дејибләр. Амма инанмаг чәтин олса да, сизә ағры верән вәзијјәт, һәтта сизин әлиниздә олмаса белә, ҝөзләнилмәдән јахшылыға тәрәф дәјишә биләр. ( «Онларын вәзијјәти дәјишди» адлы чәрчивәјә бахын.)

Вәзијјәт дәјишмәдији һалда белә, ән јахшысы, проблемләри бир-бир һәлл етмәкдир. Иса пејғәмбәр демишди: «Һеч вахт сабаһкы ҝүн үчүн нараһат олмајын, чүнки сабаһкы ҝүн өзү илә јени гајғылар ҝәтирәҹәк. Һәр ҝүнүн дәрди өзүнә бәсдир» (Матта 6:34).

Бәс әҝәр вәзијјәти дәјишмәк әлиниздә дејилсә, онда нә етмәк олар? Тутаг ки, сизин хроники хәстәлијиниз вар, јахуд да бошанма, әзиз адамынызын өлүмү кими дүзәлмәз бир вәзијјәт уҹбатындан үмидсизлијә гапылмысыныз.

Бу ҹүр вәзијјәтләрдә белә дәјишә биләҹәјиниз нәсә вар — вәзијјәтә бахышыныз. Дәјишмәси әлиниздә олмајан вәзијјәтлә барышсаныз, вахт өтдүкҹә вәзијјәтә даһа позитив мөвгедән јанашаҹагсыныз (Сүлејманын мәсәлләри 15:15). Белә оланда сиз проблеми һәлл етмәк үчүн јоллар ахтараҹаг, она сон гојмаг үчүн радикал васитәләрә әл атмајаҹагсыныз. Беләликлә, һәтта сизә елә ҝәлсә дә ки, вәзијјәт сиздән асылы дејил, јаваш-јаваш вәзијјәтә нәзарәт етмәји өјрәнәҹәксиниз (Әјјуб 2:10).

ЈАДДА САХЛАЈЫН: бир аддыма дағын башына чыхмаг мүмкүн дејил; проблемләринизи бир-бир һәлл един. Буну дағ кими гаршынызда дајанан бир чох манеәләрә аид етмәк олар.

БУ ҜҮН НӘ ЕДӘ БИЛӘРСИНИЗ? Проблеминизи достунуз вә ја аилә үзвүнүзлә бөлүшүн. Һәмин адам сизә вәзијјәтә таразлы јанашмаға көмәк едә биләр (Сүлејманын мәсәлләри 11:14).