«Һәлимләр јер үзүнү мүлк олараг алаҹаг, әмин-аманлығын боллуғундан зөвг тапаҹаг» (МӘЗМУР 37:11).

Мүгәддәс Китабда әбәс јерә дејилмир ки, «инсанын өмрү аздыр, һәјаты сыхынты илә долудур» (Әјјуб 14:1). Јашадығымыз дөврдә һамынын башына һәр ҹүр бәла ҝәлир. Бәзи адамлар һәјатдан үмидләрини тамамилә үзүбләр, санки, үфүгдә һеч бир ишыг јохдур. Сиз дә белә фикирләширсиниз? Онда әмин олун ки, Мүгәддәс Китаб нәинки сизә, һәтта бүтүн бәшәријјәтә ҝөзәл бир үмид верир. Мәсәлән:

  • Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Јеһова Аллаһ бизим үчүн даһа јахшы һәјат һазырлајыб (Јарадылыш 1:28).

  • О вәд едир ки, јер үзүнү Ҹәннәтә чевирәҹәк (Јешаја 65:21—25).

  • Бу вәд һөкмән јеринә јетәҹәк. Вәһј 21:3, 4 ајәләриндә дејилир:

    «Аллаһын чадыры инсанларладыр вә О, инсанларла јашајаҹаг, онлар да Аллаһын халгы олаҹаглар. Аллаһ Өзү онларла олаҹаг. Аллаһ инсанларын ҝөзләриндән бүтүн јашлары силәҹәк. Артыг нә өлүм, нә дәрд, нә фәрјад, нә дә ағры олаҹаг, чүнки әввәлки шејләр кечиб ҝетди».

Бу, садәҹә һәјатакечмәз бир хүлја дејил. Јеһова Аллаһ бу вәди ҝерчәкләшдирмәк нијјәтиндә гәти гәрарлыдыр вә буну етмәк игтидарындадыр. Мүгәддәс Китабын вердији үмид етибарлыдыр вә «Јашамаға дәјәрми?» суалына конкрет ҹавабдыр.

ЈАДДА САХЛАЈЫН: бәзән өзүнүзү ҹошғун дәнизин атыб-тутдуғу гајыг кими һисс етсәниз дә, Мүгәддәс Китабын вердији үмид бир лөвбәр кими сизи сабит вәзијјәтдә сахлајаҹаг.

БУ ҜҮН НӘ ЕДӘ БИЛӘРСИНИЗ? Мүгәддәс Китабда ҝәләҹәјә даир верилән етибарлы вәди арашдырмаға башлајын. Јеһованын Шаһидләри бөјүк мәмнунијјәтлә сизә көмәк едәрләр. Јашадығыныз әразидә онларла әлагә сахлаја, ја да рәсми жw.орҝ сајтларына дахил ола биләрсиниз *.

^ абз. 11 Төвсијә: jw.org сајтынын НӘШРЛӘР >ОНЛАЈН КИТАБХАНА бөлмәсинә дахил олун. Бурада сиз «депрессија» вә ја «интиһар» сөзләрини «АХТАР» чәрчивәсинә дахил едәрәк сизә көмәји дәјәҹәк әлавә мәлумат тапаҹагсыныз.