Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  апрел 2014

 ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР | КАМБОҸА

Камбоҹаја сәјаһәт

Камбоҹаја сәјаһәт

ҮЗӘН КӘНДЛӘР, гајнашан базарлар, дири тојуг-ҹүҹәдән тутмуш сојудуҹујадәк дашыјан мотосиклетләрин јаратдығы тыхаҹлар. Бунлар Камбоҹанын мүхтәлиф јерләриндә раст ҝәлинән мәнзәрәләрдәндир.

Камбоҹалылар меһрибан, мүлајим вә чох сәмимидирләр. Ҝүндәлик һәјатда һәтта илк дәфә ҝөрдүкләри адамлара белә баҹы, гардаш, хала, әми, баба, нәнә дејә мүраҹиәт едирләр.

Бәзи камбоҹалылар үзән гајыг-евләрдә, диҝәрләри исә паја үзәриндә вә ја үзән платформаларда тикилән евләрдә јашајырлар. Һәтта үзән мәктәбләр, хәстәханалар, базарлар вә јанаҹагдолдурма мәнтәгәләри дә вар.

Питаја Камбоҹада мәшһур бир мејвәдир

Камбоҹа мәтбәхини дүјүсүз тәсәввүр етмәк мүмкүн дејил. Адәтән, сүфрәјә үч-дөрд нөвдә хөрәк гојулур. Онларын арасында чох вахт шорба да олур. Балыг камбоҹалыларын севимли әрзагларындан биридир. Ширин, турш вә дузлу јемәкләри бир јердә сүфрәјә вермәк адәтдир.

Ики мин ил бундан әввәл Чинә ҝедиб-ҝәлән һиндли таҹир вә сәјјаһлар Камбоҹанын саһилјаны әразиләриндә  дә тез-тез олардылар. Онлар ипәк вә металы әдвијјат, әтирли ағаҹ, фил диши вә гызыла дәјиширдиләр. Бир мүддәтдән сонра Һиндистан вә Чинин тәсири нәтиҹәсиндә Камбоҹада һиндуизм вә буддизм ҝениш јајылды. Бу ҝүн камбоҹалыларын 90 фаизиндән чоху буддизмә етигад едир.

Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Китабдакы үмид верән хош хәбәри камбоҹалыларла бөлүшүрләр. Артыг онлар «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабы васитәсилә чохларына Аллаһын Кәламындакы һәгигәти билмәјә көмәк едибләр. Камбоҹа дили дә дахил олмагла, бу китаб тәхминән 250 дилә тәрҹүмә едилиб.

Бу өлкәдә 1500-дән чох адам Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнир. Онлар «Өләнләр һарададырлар?» вә «Аллаһын јер үчүн нијјәти нәдән ибарәтдир?» кими суаллара ҹаваб тапырлар.

Јеһованын Шаһидләринин дәрҹ етдији «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабы Камбоҹа дилиндә дә вар (шәкилдә ҝөстәрилиб).