Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Дүнјадан хәбәрләр

Дүнјадан хәбәрләр

Абш

Лос-Анҹелес (Калифорнија штаты) шәһәри 1215 квадрат километр саһәдә јерләшән 4500-ә јахын ишыгфорун һамысыны синхронлашдырыб. «Нју-Јорк Тајмс» гәзетинин мәлуматына әсасән, Лос-Анҹелес «дүнјада буну едән илк мегаполисдир».

Дүнја

Арашдырмалар ҝөстәрир ки, 1990—2010-ҹу илләр әрзиндә дүнјада пијләнмәдән әзијјәт чәкәнләрин сајы 82 фаиз артыб. Артыг чәкидән өләнләрин сајы аҹлыгдан өләнләрин сајындан үч дәфә чохдур, һалбуки аҹлыг бир чох өлкәләрдә һәлә дә проблем олараг галыр. Апарыҹы тәдгигатчылардан бири Мәҹид Еззати дејир: «Биз 20 ил әввәл инсанларын јетәринҹә јемәк тапмадығы дөврдән һәтта инкишаф етмәкдә олан өлкәләрдә белә гиданын һәддиндән артыг бол, амма сағлам олмадығы бир дөврә ҝәлиб чыхмышыг. Бу да хәстәликләрә ҝәтириб чыхарыр».

Мидуеј Адасы

Дүнјада «ән гоҹа гуш» һесаб едилән Лајсан албатросу артыг нечәнҹи дәфәдир ки, күрт јатыб бала чыхардыб. Ана гушун јашы нә гәдәр олса јахшыдыр? О, илк дәфә 1956-ҹы илдә, тәхминән 5 јашы оланда һалгаланыб, демәли, онун јашы 60-дан чохдур. Өмрү бојунҹа бу гушун учдуғу мәсафә һарадаса 3—4 миллјон километрдир, бу исә 4—6 дәфә Аја ҝедиб-ҝәлмәјә бәрабәрдир.

Ҹәнуби Африка

Бир арашдырманын нәтиҹәләринә әсасән, Ҹәнуби Африка ханымларынын үчдә бири дәриләринин рәнҝини ағартмаг үчүн ағардыҹы сабун вә кремләрдән истифадә едир. Бу кими косметик васитәләр тәһлүкәлидир: онлар мүхтәлиф нөв хәрчәнҝ хәстәлијинә, депрессијаја, дахили нараһатчылыға сәбәб ола, бөјрәкләрә зијан вура, чапыг вә сәпҝи әмәлә ҝәтирә биләр. Ағардыҹы васитәләр артыг бир нечә өлкәдә гадаған олунуб.