Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  апрел 2014

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДА | Јашамаға дәјәрми?

Көмәјиниз вар

Көмәјиниз вар

«Бүтүн гајғыларынызы Онун [Аллаһын] үзәринә гојун, чүнки О, сизин гејдинизә галыр» (1 ПЕТЕР 5:7).

Бәзән вәзијјәти дүзәлтмәк үчүн әлиндән һеч нә ҝәлмәдијини дүшүнәндә өлүм инсана һәјатдан ширин ҝәлир. Ҝөрәк белә һалларда нә көмәк едә биләр.

Дуа. Дуа терапевтик васитә вә ја чарәсизликлә чырпынан гәлбин сон үмид јери дејил. Бу, сизин гајғыныза галан Јеһова Аллаһла әсил үнсијјәт васитәсидир. Аллаһ истәјир ки, сиз дәрдинизи Онунла бөлүшәсиниз. Мүгәддәс Китаб һәр биримизә мүраҹиәт едир: «Сән гајғы јүкүнү Рәббә вер, гој сәнә дајаг олсун» (Мәзмур 55:22).

Елә бу ҝүн Аллаһа дуа един. Дуанызда Она Јеһова ады илә мүраҹиәт един вә үрәкдән данышын (Мәзмур 62:8). Јеһова Аллаһ истәјир ки, сиз Ону дост кими таныјасыныз (Јешаја 55:6; Јагуб 2:23). Дуа елә бир үнсијјәт васитәсидир ки, ондан һәр јердә вә һәр ан фајдаланмаг олар.

Интиһар һалларынын гаршысы алынмасы үзрә Америка ассосиасыјасынын мәлуматына әсасән, «арашдырмалар даима ҝөстәрир ки, интиһар нәтиҹәсиндә өләнләрин бөјүк гисминин, јәни 90 фаизинин вә һәтта ондан да чохунун емосионал позунтусу олуб. Чох вахт симптомлара вахтында фикир верилмәмиш, диагноз гојулмамыш вә лазыми мүалиҹә апарылмамышдыр».

Сизә ҹаны јанан адамлар. Сизин һәјатыныз аилә үзвләриниз, достларыныз үчүн дәјәрлидир. Ола билсин, онлар сизә ҝөрә нараһат олдугларыны артыг дејибләр. Һәтта танымадығыныз инсанлар белә сизә ҹан јандыра биләрләр. Мәсәлән, бәзән хидмәтдә Јеһованын Шаһидләри көмәк үчүн фәрјад едән вә һәтта интиһар етмәк барәдә дүшүндүкләрини дејән пәришан инсанлара раст ҝәлирләр. Иса Мәсиһин нүмунәсини изләјәрәк бу Шаһидләр онлара көмәк едирләр. Онлар сизә дә көмәк едәҹәкләр (Јәһја 13:35).

Мүтәхәссисләрин көмәји. Интиһар фикринин бејиндә долашмасы чох вахт депрессија кими емосионал позунтуларын ҝөстәриҹисидир. Физики хәстәлијин олмасында утаныласы һеч нә олмадығы кими, емосионал хәстәлијин дә олмасында утаныласы һеч нә јохдур. Депрессија о гәдәр ҝениш јајылыб ки, һәтта ону «бејин сојугдәјмәси» адландырырлар. Һәр кәсин она «јолухма» еһтималы вар. Анҹаг онун мүалиҹәси дә вар *.

АДДА САХЛАЈЫН: дәрин бир чухурдан тәкбашына чыхмаг мүмкүн олмадығы кими, дәрин депрессијанын да өһдәсиндән тәкбашына ҝәлмәк мүмкүн дејил. Амма кимсә көмәк әлини узадарса, «чыхмаг» мүмкүндүр.

БУ ҜҮН НӘ ЕДӘ БИЛӘРСИНИЗ? Депрессија кими емосионал позунтулары мүалиҹә едән бир мүтәхәссис тапын.

^ абз. 8 Әҝәр интиһар етмәк фикри сизи раһат бурахмырса, јашадығыныз әразидә һансы јардым васитәләринин олдуғу илә марагланын. Бу, интиһар һалларынын гаршысыны алмаг үчүн јарадылан гајнар хәтләр вә ја емосионал хәстәликләр үзрә ихтисаслашан тибб мүәссисәләри ола биләр. Орада хүсуси тәлим кечмиш инсанлар ишләјирләр.