Exodo 5:1-23

5  At pagkatapos nito, si Moises at si Aaron ay pumasok at nagsabi kay Paraon:+ “Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel, ‘Payaunin mo ang aking bayan upang makapagdiwang sila ng isang kapistahan sa ilang para sa akin.’”+  Ngunit sinabi ni Paraon: “Sino si Jehova,+ anupat susundin ko ang kaniyang tinig upang payaunin ang Israel?+ Hindi ko kilala si Jehova+ at, isa pa, hindi ko payayaunin ang Israel.”+  Gayunman, sinabi nila: “Ang Diyos ng mga Hebreo ay nakipagtalastasan sa amin.+ Ibig naming yumaon, pakisuyo, sa paglalakbay nang tatlong araw patungo sa ilang at maghain kay Jehova na aming Diyos;+ kung hindi ay baka pasapitan niya kami ng salot o ng tabak.”+  Dahil dito ay sinabi sa kanila ng hari ng Ehipto: “Bakit nga, Moises at Aaron, na pinatitigil ninyo ang bayan sa kanilang mga gawain?+ Yumaon kayo sa pagdadala ng inyong mga pasanin!”+  At nagpatuloy si Paraon: “Narito! Ang mga tao sa lupain ay marami na ngayon,+ at pinahihinto nga ninyo sila sa kanilang pagdadala ng mga pasanin.”+  Nang araw na iyon ay kaagad na inutusan ni Paraon yaong mga sapilitang nagpapatrabaho sa bayan at ang kanilang mga opisyal,+ na sinasabi:  “Huwag kayong magtipon ng dayami upang ibigay sa bayan sa paggawa ng mga laryo+ gaya ng dati. Sila mismo ang yumaon at magtipon ng dayami sa ganang kanila.  Bukod diyan, ang kahilingang dami ng mga laryo na dati nilang ginagawa ay ipapataw pa rin ninyo sa kanila. Wala kayong anumang babawasin sa kanila, sapagkat sila ay nagpapabagal-bagal.+ Iyan ang dahilan kung bakit sila dumaraing, na nagsasabi, ‘Ibig naming yumaon, ibig naming maghain sa aming Diyos!’+  Pabigatin ninyo ang paglilingkod ng mga lalaki at gawin nila iyon, at huwag silang magbigay-pansin sa mga bulaang salita.”+ 10  Kaya yaong mga sapilitang nagpapatrabaho+ sa bayan at ang kanilang mga opisyal ay lumabas at nagsabi sa bayan: “Narito ang sinabi ni Paraon, ‘Hindi ko na kayo bibigyan ng dayami. 11  Kayo mismo ang yumaon, kumuha kayo ng dayami para sa inyong sarili saanman ninyo iyon masumpungan, sapagkat hindi babawasan ng kahit kaunti ang inyong mga paglilingkod.’”+ 12  Kaya ang bayan ay nangalat sa buong lupain ng Ehipto upang magtipon ng pinaggapasan bilang dayami. 13  At yaong mga sapilitang nagpapatrabaho sa kanila ay patuloy na nag-uutos sa kanila,+ na sinasabi: “Tapusin ninyo ang inyong mga gawain, ang kani-kaniyang gawain, sa araw-araw, na gaya noong mayroon pang dayami.”+ 14  Nang maglaon, ang mga opisyal+ mula sa mga anak ni Israel, na itinalaga sa kanila ng mga tagapag-utos ni Paraon, ay pinagbubugbog,+ na sinasabi ng mga ito: “Bakit hindi ninyo tinapos ang inyong takdang gawain sa paggawa ng mga laryo+ gaya ng dati, kapuwa kahapon at ngayon?”+ 15  Dahil dito ay pumasok ang mga opisyal+ mula sa mga anak ni Israel at nagsimulang dumaing kay Paraon, na sinasabi: “Bakit ka nakikitungo nang ganito sa iyong mga lingkod? 16  Walang dayami na ibinibigay sa iyong mga lingkod at gayunma’y sinasabi nila sa amin, ‘Gumawa kayo ng mga laryo!’ at narito, ang iyong mga lingkod ay binubugbog, gayong ang iyong sariling bayan ang may pagkakamali.”+ 17  Ngunit sinabi niya: “Kayo ay nagpapabagal-bagal, kayo ay nagpapabagal-bagal!+ Iyan ang dahilan kung bakit ninyo sinasabi, ‘Ibig naming yumaon, ibig naming maghain kay Jehova.’+ 18  Yumaon kayo ngayon, maglingkod kayo! Bagaman walang dayami na ibibigay sa inyo, gayunma’y ibibigay ninyo ang takdang dami ng mga laryo.”+ 19  Sa gayon ay nakita ng mga opisyal mula sa mga anak ni Israel na sila ay nasa masamang katatayuan nang sabihin:+ “Huwag ninyong bawasan ang inyong mga laryo ng kahit kaunti sa takda ng sinuman sa araw-araw.”+ 20  Pagkatapos niyaon ay nasalubong nila si Moises at si Aaron,+ na nakatayo roon upang salubungin sila pagkalabas nila mula kay Paraon. 21  Kaagad nilang sinabi sa kanila: “Tingnan nawa kayo ni Jehova at hatulan,+ yamang pinasamâ ninyo ang aming amoy+ sa harap ni Paraon at sa harap ng kaniyang mga lingkod na naglagay ng tabak sa kanilang kamay upang patayin kami.”+ 22  Nang magkagayon ay bumaling si Moises kay Jehova+ at nagsabi: “Jehova, bakit ka nagpangyari ng kasamaan sa bayang ito?+ Bakit mo ako isinugo?+ 23  Sapagkat mula nang panahon na pumaroon ako sa harap ni Paraon upang magsalita sa iyong pangalan+ ay ginawan na niya ng masama ang bayang ito,+ at sa anumang paraan ay hindi mo iniligtas ang iyong bayan.”+

Talababa