Exodo 1:1-22

1  Ito nga ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na pumasok sa Ehipto kasama ni Jacob; ang bawat lalaki at ang kaniyang sambahayan ay pumaroon:+  si Ruben,+ si Simeon,+ si Levi+ at si Juda,+  si Isacar,+ si Zebulon+ at si Benjamin,+  si Dan+ at si Neptali,+ si Gad+ at si Aser.+  At lahat ng kaluluwa na lumabas mula sa dakong itaas ng hita+ ni Jacob ay pitumpung kaluluwa, ngunit si Jose ay nasa Ehipto na.+  Sa kalaunan ay namatay si Jose,+ at gayundin ang lahat ng kaniyang kapatid at ang buong salinlahing iyon.  At ang mga anak ni Israel ay naging palaanakin at nagsimulang kumapal ang bilang; at patuloy silang dumarami at lumalakas nang napakabilis, anupat ang lupain ay napuno nila.+  Nang maglaon ay bumangon sa Ehipto ang isang bagong hari na hindi nakakakilala kay Jose.+  At sinabi niya sa kaniyang bayan: “Narito! Ang bayan ng mga anak ni Israel ay higit na marami at mas malakas kaysa sa atin.+ 10  Halikayo! Makitungo tayo sa kanila nang may katusuhan,+ dahil baka dumami sila, at mangyari nga, kapag nagkaroon ng digmaan sa atin, kung magkagayon ay mapaparagdag din sila sa mga napopoot sa atin at lalaban sa atin at aahong palabas ng lupain.” 11  Kaya nagtalaga sila sa kanila ng mga pinuno sa puwersahang pagtatrabaho sa layuning siilin sila sa pagdadala nila ng pasanin;+ at nagtayo sila ng mga lunsod bilang mga imbakang dako para kay Paraon, samakatuwid ay ang Pitom at ang Raamses.+ 12  Ngunit habang lalo pa nila silang sinisiil ay lalo pa silang dumarami at lalo pa silang lumalaganap, kung kaya nakadama sila ng nakapanlulumong takot dahilan sa mga anak ni Israel.+ 13  Dahil dito ay inalipin ng mga Ehipsiyo ang mga anak ni Israel nang may paniniil.+ 14  At patuloy nilang pinapapait ang kanilang buhay sa mabigat na pagkaalipin sa argamasang luwad+ at mga laryo at sa lahat ng uri ng pagkaalipin sa bukid,+ oo, sa lahat ng uri ng pagkaalipin sa kanila na doon ay ginamit nila sila bilang mga alipin sa ilalim ng paniniil.+ 15  Nang maglaon ay sinabi ng hari ng Ehipto sa mga komadronang+ Hebreo, ang pangalan ng isa ay Sipra at ang pangalan ng isa pa ay Pua, 16  oo, sinabi pa man din niya: “Kapag tinutulungan ninyong magsilang ang mga babaing Hebreo at makita ninyo sila sa tuntungang panganakan, kung iyon ay lalaki ay patayin nga ninyo iyon; ngunit kung iyon ay babae ay panatilihin ngang buháy iyon.” 17  Gayunman, ang mga komadrona ay natakot sa tunay na Diyos,+ at hindi nila ginawa ang gaya ng sinabi sa kanila ng hari ng Ehipto,+ kundi pinananatili nilang buháy ang mga batang lalaki.+ 18  Nang maglaon ay tinawag ng hari ng Ehipto ang mga komadrona at sinabi sa kanila: “Bakit ninyo ginawa ang bagay na ito, na pinanatili ninyong buháy ang mga batang lalaki?”+ 19  Sinabi naman ng mga komadrona kay Paraon: “Sapagkat ang mga babaing Hebreo ay hindi gaya ng mga babaing Ehipsiyo. Dahil masisigla sila, nakapagsilang na sila bago makarating sa kanila ang komadrona.” 20  Kaya ginawan ng Diyos ng mabuti ang mga komadrona;+ at ang bayan ay patuloy pang dumami at lubhang lumakas. 21  At nangyari nga na dahil natakot sa tunay na Diyos ang mga komadrona ay pinagkalooban niya sila ng mga pamilya+ sa dakong huli. 22  Sa kalaunan ay nag-utos si Paraon sa kaniyang buong bayan, na sinasabi: “Bawat bagong-silang na anak na lalaki ay itatapon ninyo sa ilog ng Nilo, ngunit bawat anak na babae ay pananatilihin ninyong buháy.”+

Talababa