Exodo 40:1-38

40  Pagkatapos ay nagsalita si Jehova kay Moises, na sinasabi:  “Sa araw ng unang buwan,+ sa ikaisa ng buwan, ay itatayo mo ang tabernakulo ng tolda ng kapisanan.+  At ilalagay mo roon ang kaban ng patotoo+ at tatabingan mo ng kurtina+ ang Kaban.  At ipapasok mo ang mesa+ at aayusin mo ito, at ipapasok mo ang kandelero+ at pagniningasin mo ang mga lampara nito.+  At ilalagay mo ang ginintuang altar para sa insenso+ sa harap ng kaban ng patotoo at ilalagay mo ang pantabing ng pasukan para sa tabernakulo.+  “At ilalagay mo ang altar+ ng handog na sinusunog sa harap ng pasukan ng tabernakulo ng tolda ng kapisanan,  at ilalagay mo ang hugasan sa pagitan ng tolda ng kapisanan at ng altar at lalagyan mo iyon ng tubig.+  At ilalagay mo ang looban+ sa palibot at ikakabit mo ang pantabing+ ng pintuang-daan ng looban.  At kukunin mo ang langis na pamahid+ at papahiran mo ang tabernakulo at ang lahat ng naroroon,+ at pababanalin mo iyon at ang lahat ng mga kagamitan nito, at iyon nga ay magiging banal. 10  At papahiran mo ang altar ng handog na sinusunog at ang lahat ng mga kagamitan nito at pababanalin mo ang altar,+ at iyon nga ay magiging kabanal-banalang altar.+ 11  At papahiran mo ang hugasan at ang patungan nito at pababanalin mo iyon. 12  “Pagkatapos ay ilalapit mo si Aaron at ang kaniyang mga anak sa pasukan ng tolda ng kapisanan at huhugasan mo sila ng tubig.+ 13  At daramtan mo si Aaron ng mga banal na kasuutan+ at papahiran mo siya+ at pababanalin mo siya, at siya ay maglilingkod bilang saserdote sa akin. 14  Pagkatapos ay ilalapit mo ang kaniyang mga anak at daramtan mo sila ng mahahabang damit.+ 15  At papahiran mo sila gaya ng pagkapahid mo sa kanilang ama,+ at sila ay maglilingkod bilang mga saserdote sa akin, at ang pagkapahid sa kanila ay mananatili nang patuluyan para sa kanila bilang pagkasaserdote hanggang sa panahong walang takda sa buong panahon ng kanilang mga salinlahi.”+ 16  At ginawa ni Moises ang ayon sa lahat ng iniutos ni Jehova sa kaniya.+ Gayung-gayon ang ginawa niya. 17  At nangyari nang unang buwan, nang ikalawang taon, noong unang araw ng buwan, ang tabernakulo ay naitayo.+ 18  Nang itayo ni Moises ang tabernakulo, inilatag niya ang may-ukit na mga tuntungan+ nito at inilagay ang mga hamba+ nito at isinuot ang mga barakilan+ nito at itinayo ang mga haligi nito.+ 19  Pagkatapos ay iniladlad niya ang tolda+ sa ibabaw ng tabernakulo at inilagay niya ang pantakip+ ng tolda sa ibabaw nito, gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises. 20  Pagkatapos ay kinuha niya ang Patotoo+ at inilagay niya iyon sa loob ng Kaban+ at inilagay niya ang mga pingga+ sa Kaban at inilagay niya ang takip+ sa ibabaw ng Kaban.+ 21  Pagkatapos ay ipinasok niya ang Kaban sa tabernakulo at inilagay niya ang kurtina+ ng pantabing at tinabingan ang kaban ng patotoo,+ gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises. 22  Sumunod ay inilagay niya ang mesa+ sa loob ng tolda ng kapisanan sa panig ng tabernakulo sa dakong hilaga sa labas ng kurtina, 23  at isinaayos niya ang magkakapatong na tinapay+ sa ibabaw niyaon sa harap ni Jehova, gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises. 24  Pagkatapos ay inilagay niya ang kandelero+ sa loob ng tolda ng kapisanan sa tapat ng mesa, sa panig ng tabernakulo sa dakong timog. 25  Pagkatapos ay pinagningas niya ang mga lampara+ sa harap ni Jehova, gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises. 26  Sumunod ay inilagay niya ang ginintuang altar+ sa loob ng tolda ng kapisanan sa harap ng kurtina, 27  upang makapagpausok siya ng mabangong insenso sa ibabaw niyaon,+ gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises. 28  Nang dakong huli ay inilagay niya ang pantabing+ ng pasukan ng tabernakulo. 29  At inilagay niya ang altar+ ng handog na sinusunog sa pasukan ng tabernakulo ng tolda ng kapisanan, upang maihandog niya ang handog na sinusunog+ at ang handog na mga butil sa ibabaw niyaon, gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises. 30  Pagkatapos ay inilagay niya ang hugasan sa pagitan ng tolda ng kapisanan at ng altar at nilagyan niya iyon ng tubig na panghugas.+ 31  At si Moises at si Aaron at ang kaniyang mga anak ay naghugas doon ng kanilang mga kamay at mga paa. 32  Kapag pumapasok sila sa tolda ng kapisanan at kapag lumalapit sila sa altar ay naghuhugas sila,+ gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises. 33  Nang dakong huli ay inilagay niya ang looban+ sa palibot ng tabernakulo at ng altar at ikinabit niya ang pantabing ng pintuang-daan ng looban.+ Sa gayon ay tinapos ni Moises ang gawain. 34  At pinasimulang takpan ng ulap+ ang tolda ng kapisanan, at pinunô ng kaluwalhatian ni Jehova ang tabernakulo. 35  At si Moises ay hindi makapasok sa tolda ng kapisanan, sapagkat nanatili sa ibabaw niyaon ang ulap+ at pinunô ng kaluwalhatian ni Jehova ang tabernakulo.+ 36  At kapag pumapaitaas ang ulap mula sa ibabaw ng tabernakulo ay lumilikas ng kampo ang mga anak ni Israel sa lahat ng yugto ng kanilang paglalakbay.+ 37  Ngunit kung hindi pumapaitaas ang ulap ay hindi sila lumilikas ng kampo hanggang sa araw na pumaitaas iyon.+ 38  Sapagkat ang ulap ni Jehova ay nasa ibabaw ng tabernakulo sa araw, at isang apoy ang nananatili sa ibabaw niyaon sa gabi sa paningin ng buong sambahayan ng Israel sa lahat ng yugto ng kanilang paglalakbay.+

Talababa