Exodo 38:1-31

38  At ginawa niya ang altar ng handog na sinusunog mula sa kahoy ng akasya. Limang siko ang haba nito, at limang siko ang lapad nito, na parisukat, at tatlong siko ang taas nito.+  At ginawa niya ang mga sungay+ nito sa ibabaw ng apat na panulukan nito. Ang mga sungay nito ay nakakabit doon. Sumunod ay kinalupkupan niya iyon ng tanso.+  Pagkatapos ay ginawa niya ang lahat ng mga kagamitan ng altar, ang mga lata at ang mga pala at ang mga mangkok, ang mga tinidor at ang mga lalagyan ng apoy. Ang lahat ng mga kagamitan nito ay ginawa niya mula sa tanso.+  Gumawa rin siya ng isang parilya para sa altar, isang kayariang tila lambat na yari sa tanso, sa ilalim ng gilid nito, sa ibaba sa bandang gitna nito.+  At naghulma siya ng apat na argolya sa apat na sulok malapit sa tansong parilya, bilang mga suhay para sa mga pingga.  Pagkatapos ay ginawa niya ang mga pingga na yari sa kahoy ng akasya at kinalupkupan niya ng tanso ang mga iyon.+  At ipinasok niya ang mga pingga sa mga argolya sa mga tagiliran ng altar upang mabuhat ito sa pamamagitan ng mga iyon.+ Ginawa niya iyon na isang hungkag na kahon na yari sa tabla.+  At ginawa niya ang hugasan na yari sa tanso+ at ang patungan nito na yari sa tanso, na ginagamit ang mga salamin ng mga alilang babae na nagsagawa ng organisadong paglilingkod sa pasukan ng tolda ng kapisanan.+  At ginawa niya ang looban.+ Para sa tagiliran sa gawing Negeb, sa dakong timog, ang mga tabing ng looban ay yari sa mainam na linong pinilipit, na isang daang siko.+ 10  Ang dalawampung haligi ng mga ito at ang dalawampung may-ukit na tuntungan ng mga ito ay yari sa tanso. Ang mga tulos ng mga haligi at ang mga sugpungan ng mga ito ay yari sa pilak.+ 11  Gayundin, para sa dakong hilaga ay may isang daang siko. Ang dalawampung haligi ng mga ito at ang dalawampung may-ukit na tuntungan ng mga ito ay yari sa tanso. Ang mga tulos ng mga haligi at ang mga sugpungan ng mga ito ay yari sa pilak.+ 12  Ngunit para sa dakong kanluran ay limampung siko ang mga tabing. Ang mga haligi ng mga ito ay sampu at ang may-ukit na mga tuntungan ng mga ito ay sampu.+ Ang mga tulos ng mga haligi at ang mga sugpungan ng mga ito ay yari sa pilak. 13  At para sa dakong silangan sa gawing sikatan ng araw ay may limampung siko.+ 14  Ang mga tabing ay labinlimang siko sa isang bahagi. Ang mga haligi ng mga ito ay tatlo at ang may-ukit na mga tuntungan ng mga ito ay tatlo.+ 15  At para sa kabilang bahagi, sa dakong ito at sa dakong iyon, ng pintuang-daan ng looban, ang mga tabing ay labinlimang siko. Ang mga haligi ng mga ito ay tatlo at ang may-ukit na mga tuntungan ng mga ito ay tatlo.+ 16  Ang lahat ng mga tabing ng looban sa palibot ay yari sa mainam na linong pinilipit. 17  At ang may-ukit na mga tuntungan para sa mga haligi ay yari sa tanso. Ang mga tulos ng mga haligi at ang mga sugpungan ng mga ito ay yari sa pilak at ang mga kalupkop ng ibabaw ng mga ito ay yari sa pilak, at may mga pilak na dugtungan para sa lahat ng haligi ng looban.+ 18  At ang pantabing ng pintuang-daan ng looban ay gawa ng isang manghahabi, na yari sa sinulid na asul at lanang tinina sa mamula-mulang purpura at sinulid na iskarlatang kokus at mainam na linong pinilipit,+ at dalawampung siko ang haba, at ang taas sa buong lawak nito ay limang siko na kapantay ng mga tabing ng looban.+ 19  At ang apat na haligi ng mga ito at ang apat na may-ukit na tuntungan ng mga ito ay yari sa tanso. Ang mga tulos ng mga ito ay yari sa pilak at ang kalupkop ng pinakaulo ng mga ito at ang mga sugpungan ng mga ito ay yari sa pilak. 20  At lahat ng pantoldang tulos para sa tabernakulo at para sa looban sa palibot ay yari sa tanso.+ 21  Ang sumusunod ay mga bagay na binilang sa tabernakulo, ang tabernakulo ng Patotoo,+ na binilang sa utos ni Moises, bilang paglilingkod ng mga Levita+ sa pamamatnubay ni Itamar+ na anak ni Aaron na saserdote. 22  At ginawa ni Bezalel+ na anak ni Uri na anak ni Hur mula sa tribo ni Juda ang lahat ng iniutos ni Jehova kay Moises. 23  At kasama niya si Oholiab+ na anak ni Ahisamac mula sa tribo ni Dan, isang bihasang manggagawa at burdador at manghahabi sa sinulid na asul at lanang tinina sa mamula-mulang purpura at sinulid na iskarlatang kokus at mainam na lino. 24  Ang lahat ng ginto na ginamit sa gawain sa lahat ng gawain sa dakong banal ay umabot sa halaga ng ginto ng handog na ikinakaway,+ dalawampu’t siyam na talento at pitong daan at tatlumpung siklo ayon sa siklo+ ng dakong banal.+ 25  At ang pilak ng mga rehistrado sa kapulungan ay isang daang talento at isang libo pitong daan at pitumpu’t limang siklo ayon sa siklo ng dakong banal. 26  Ang kalahating siklo para sa isang tao ay kalahati ng isang siklo ayon sa siklo ng dakong banal, para sa bawat lalaki na dumaraan patungo sa mga rehistrado mula dalawampung taon ang edad pataas,+ na umabot sa anim na raan at tatlong libo limang daan at limampu.+ 27  At ang isang daang talento na pilak ay ginamit sa paghuhulma ng may-ukit na mga tuntungan para sa dakong banal at ng may-ukit na mga tuntungan para sa kurtina. Ang isang daang may-ukit na tuntungan ay katumbas ng isang daang talento, isang talento sa bawat may-ukit na tuntungan.+ 28  At mula sa isang libo pitong daan at pitumpu’t limang siklo ay gumawa siya ng mga tulos para sa mga haligi at kinalupkupan niya ang ibabaw ng mga ito at pinagdugtung-dugtong niya ang mga ito. 29  At ang tanso ng handog na ikinakaway ay pitumpung talento at dalawang libo apat na raang siklo. 30  At sa pamamagitan nito ay ginawa niya ang may-ukit na mga tuntungan sa pasukan ng tolda ng kapisanan at ang altar na tanso at ang parilyang tanso para rito, at ang lahat ng mga kagamitan ng altar, 31  at ang may-ukit na mga tuntungan sa looban sa palibot, at ang may-ukit na mga tuntungan sa pintuang-daan ng looban, at ang lahat ng pantoldang tulos ng tabernakulo at ang lahat ng pantoldang tulos+ ng looban sa palibot.

Talababa