Exodo 22:1-31

22  “Kung ang isang tao ay magnakaw ng isang toro o ng isang tupa at patayin niya ito o ipagbili ito, babayaran niya ng lima mula sa bakahan ang toro at ng apat mula sa kawan ang tupa.+  (“Kung ang isang magnanakaw+ ay masumpungan sa akto ng panloloob+ at siya ay masaktan at mamatay, walang pagkakasala sa dugo dahil sa kaniya.+  Kung sikatan siya ng araw, may pagkakasala sa dugo dahil sa kaniya.) “Siya ay magbabayad nang walang pagsala. Kung siya ay walang-wala, ipagbibili nga siya kapalit ng mga bagay na ninakaw niya.+  Kung walang alinlangang masumpungan sa kaniyang kamay ang ninakaw, toro man o asno o tupa, na buháy, siya ay magbabayad ng doble.  “Kung ang isang tao ay magpanginain sa isang bukid o sa isang ubasan at siya ay magpayaon ng kaniyang mga hayop na pantrabaho at makapagpanginain nang labis-labis sa ibang bukid, siya ay magbabayad+ mula sa pinakamainam ng kaniyang sariling bukid o mula sa pinakamainam ng kaniyang sariling ubasan.  “Kung may apoy na kumalat at umabot ito sa mga tinik, at ang mga tungkos o nakatayong halamang butil o isang bukid ay matupok,+ ang nagpaningas ng apoy ay magbabayad nang walang pagsala kapalit ng nasunog.  “Kung ang isang tao ay magbigay sa kaniyang kapuwa ng salapi o mga kagamitan upang ingatan,+ at manakaw ito sa bahay ng taong iyon, kung ang magnanakaw ay masumpungan, siya ay magbabayad ng doble.+  Kung ang magnanakaw ay hindi masumpungan, ang may-ari ng bahay ay ilalapit nga sa tunay na Diyos+ upang makita kung hindi niya inilagay ang kaniyang kamay sa pag-aari ng kaniyang kapuwa.  Kung tungkol sa anumang usapin ng pagsalansang,+ may kinalaman sa isang toro, isang asno, isang tupa, isang kasuutan, anumang bagay na nawala na sasabihin niya, ‘Ito iyon!’ ang usapin nilang dalawa ay dadalhin sa tunay na Diyos.+ Yaong aariing balakyot ng Diyos ay magbabayad ng doble sa kaniyang kapuwa.+ 10  “Kung ang isang tao ay magbigay sa kaniyang kapuwa ng isang asno o toro o tupa o anumang alagang hayop upang ingatan, at ito ay mamatay o mapilayan o matangay habang walang sinumang nakatingin, 11  isang panunumpa+ kay Jehova ang gagawin sa pagitan nilang dalawa na hindi niya inilagay ang kaniyang kamay sa pag-aari ng kaniyang kapuwa;+ at tatanggapin iyon ng may-ari ng mga iyon, at ang isang iyon ay hindi magbabayad. 12  Ngunit kung ang mga iyon ay talagang ninakaw sa kaniya, siya ay magbabayad sa may-ari ng mga iyon.+ 13  Kung iyon ay talagang nilapa ng mabangis na hayop,+ dadalhin niya iyon bilang katibayan.+ Ang nilapa ng mabangis na hayop ay hindi niya babayaran. 14  “Ngunit kung ang sinuman ay humiram ng anuman sa kaniyang kapuwa,+ at ito ay mapilayan o mamatay habang ang may-ari nito ay hindi nito kasama, siya ay magbabayad nang walang pagsala.+ 15  Kung ang may-ari nito ay kasama, siya ay hindi magbabayad. Kung ito ay pinauupahan, iyon ay isasama sa upa nito. 16  “At kung dayain ng isang lalaki ang isang dalaga na hindi pa ipinakikipagtipan, at sinipingan nga niya ito,+ kukunin niya ito nang walang pagsala bilang kaniyang asawa kapalit ng halagang pambili.+ 17  Kung ang ama nito ay tahasang tumangging ibigay ito sa kaniya, siya ay magbabayad ng salapi ayon sa halaga ng salaping pambili na kapalit ng mga dalaga.+ 18  “Huwag mong pananatilihing buháy ang isang babaing manggagaway.+ 19  “Ang sinumang sumiping sa hayop ay walang pagsalang papatayin.+ 20  “Ang maghahain sa alinmang diyos maliban lamang kay Jehova ay itatalaga sa pagkapuksa.+ 21  “At huwag mong pagmamalupitan ang isang naninirahang dayuhan o sisiilin siya,+ sapagkat kayo ay naging mga naninirahang dayuhan sa lupain ng Ehipto.+ 22  “Huwag ninyong pipighatiin ang sinumang babaing balo o batang lalaking walang ama.+ 23  Kung pipighatiin mo siya, kapag dumaing nga siya sa akin ay walang pagsalang diringgin ko ang kaniyang daing;+ 24  at ang aking galit ay lalagablab nga,+ at tiyak na papatayin ko kayo sa pamamagitan ng tabak, at ang inyong mga asawa ay magiging mga balo at ang inyong mga anak ay magiging mga batang lalaking walang ama.+ 25  “Kung magpapahiram ka ng salapi sa aking bayan, sa napipighati na kasama mo,+ huwag kang maging gaya ng usurero sa kaniya. Huwag kayong magpapatong ng interes sa kaniya.+ 26  “Kung aagawin mo man ang kasuutan ng iyong kapuwa bilang panagot,+ ibabalik mo iyon sa kaniya sa paglubog ng araw. 27  Sapagkat iyon lamang ang kaniyang pantakip.+ Iyon ang balabal niya sa kaniyang balat. Ano ang kaniyang ipantutulog? At mangyayari nga na siya ay daraing sa akin, at tiyak na diringgin ko, sapagkat ako ay magandang-loob.+ 28  “Huwag mong isusumpa ang Diyos+ ni susumpain man ang pinuno sa iyong bayan.+ 29  “Ang iyong kabuuang bunga at ang labis sa iyong pisaan ay huwag mong ibibigay nang may pag-aatubili.+ Ang panganay sa iyong mga anak na lalaki ay ibibigay mo sa akin.+ 30  Ganito ang gagawin mo sa iyong toro at sa iyong tupa:+ Pitong araw na iyon ay mananatiling kasama ng kaniyang ina.+ Sa ikawalong araw ay ibibigay mo iyon sa akin. 31  “At kayo ay maging mga taong banal sa akin;+ at huwag kayong kakain ng karne sa parang na nilapa ng mabangis na hayop.+ Ihahagis ninyo iyon sa mga aso.+

Talababa