Esther 8:1-17

8  Nang araw na iyon ay ibinigay ni Haring Ahasuero kay Esther na reyna ang bahay ni Haman,+ na siyang napopoot sa mga Judio;+ at si Mardokeo ay pumaroon sa harap ng hari, sapagkat sinabi ni Esther kung kaanu-ano niya ito.+  Nang magkagayon ay hinubad ng hari ang kaniyang singsing na panlagda+ na kinuha niya kay Haman at ibinigay ito kay Mardokeo; at inilagay ni Esther si Mardokeo upang mamahala sa bahay ni Haman.+  Bukod diyan, si Esther ay muling nagsalita sa harap ng hari at sumubsob sa kaniyang paanan at tumangis at namanhik+ sa kaniya na pawiin ang kasamaan+ ni Haman na Agagita at ang pakana+ nito na kaniyang ipinakana laban sa mga Judio.+  Sa gayon ay iniunat ng hari kay Esther ang ginintuang setro,+ at si Esther ay bumangon at tumayo sa harap ng hari.  Siya ngayon ay nagsabi: “Kung sa hari ay wari ngang mabuti, at kung nakasumpong ako ng lingap+ sa harap niya at ang bagay ay wasto sa harap ng hari at ako ay mabuti sa kaniyang paningin, isulat nawa na mapawalang-bisa ang mga nasusulat na dokumento,+ ang pakana ni Haman na anak ni Hamedata na Agagita,+ na isinulat niya upang puksain ang mga Judio+ na nasa lahat ng mga nasasakupang distrito ng hari.+  Sapagkat paano ko iyon matitiis kapag nakita ko ang kapahamakang darating sa aking bayan, at paano ko iyon matitiis kapag nakita ko ang pagkapuksa ng aking mga kamag-anak?”  Kaya sinabi ni Haring Ahasuero kay Esther na reyna at kay Mardokeo na Judio: “Narito! Ang bahay ni Haman ay ibinigay ko kay Esther,+ at siya ay ibinitin nila sa tulos,+ sa dahilang iniunat niya ang kaniyang kamay laban sa mga Judio.  At sumulat naman kayo para sa mga Judio ayon sa kung ano ang mabuti sa inyong paningin sa pangalan ng hari+ at tatakan ninyo iyon ng singsing na panlagda ng hari; sapagkat ang sulat na isinulat sa pangalan ng hari at tinatakan ng singsing na panlagda ng hari ay hindi maaaring mapawalang-bisa.”+  Sa gayon ay tinawag ang mga kalihim+ ng hari nang panahong iyon nang ikatlong buwan, na siyang buwan ng Sivan, noong ikadalawampu’t tatlong araw nito; at ang pagsulat ay ginawa ayon sa lahat ng iniutos ni Mardokeo sa mga Judio at sa mga satrapa+ at mga gobernador at mga prinsipe ng mga nasasakupang distrito na mula sa India hanggang sa Etiopia, isang daan at dalawampu’t pitong nasasakupang distrito,+ sa bawat nasasakupang distrito ayon sa sarili nitong istilo ng pagsulat+ at sa bawat bayan ayon sa sarili nitong wika,+ at sa mga Judio ayon sa kanilang sariling istilo ng pagsulat at ayon sa kanilang sariling wika.+ 10  At siya ay sumulat sa pangalan ni Haring+ Ahasuero at tinatakan+ niya sa pamamagitan ng singsing na panlagda+ ng hari at nagpadala siya ng mga nasusulat na dokumento sa pamamagitan ng kamay ng mga sugo na nakakabayo,+ na nakasakay sa mga kabayong panghatid-sulat na ginagamit sa paglilingkod sa hari, mga anak ng mga matuling kabayong babae, 11  na ipinagkaloob ng hari sa mga Judio na nasa lahat ng iba’t ibang lunsod na magtipun-tipon+ at ipagsanggalang ang kanilang mga kaluluwa, upang lipulin at patayin at puksain ang buong hukbo ng bayan+ at ng nasasakupang distrito na napopoot sa kanila, maliliit na bata at mga babae, at mandambong ng samsam sa kanila,+ 12  sa isang araw+ sa lahat ng mga nasasakupang distrito ni Haring Ahasuero, sa ikalabintatlong araw+ ng ikalabindalawang buwan, na siyang buwan ng Adar.+ 13  Isang kopya+ ng sulat ang ibibigay bilang kautusan sa lahat ng iba’t ibang nasasakupang distrito, na ipahahayag sa lahat ng mga bayan, na ang mga Judio ay dapat na maging handa para sa araw na ito na ipaghiganti+ ang kanilang sarili sa kanilang mga kaaway. 14  Ang mga sugo,+ na nakasakay sa mga kabayong panghatid-sulat na ginagamit sa paglilingkod sa hari, ay humayo, na pinakikilos at pinagtutumulin+ ng salita ng hari; at ang kautusan ay ipinahayag sa kastilyo ng Susan.+ 15  Kung tungkol kay Mardokeo, lumabas siya mula sa harap ng hari na nakasuot ng damit-hari+ na asul at lino, may malaking koronang ginto, at balabal na mainam na kayo,+ na yari nga sa lanang tinina sa mamula-mulang purpura.+ At ang lunsod ng Susan ay humiyaw nang malakas at nagalak.+ 16  Para sa mga Judio ay nagkaroon ng liwanag at kasayahan+ at pagbubunyi at karangalan. 17  At sa lahat ng iba’t ibang nasasakupang distrito at sa lahat ng iba’t ibang lunsod saanman nakaaabot ang salita ng hari at ang kaniyang kautusan ay may kasayahan at pagbubunyi para sa mga Judio, isang pagpipiging+ at isang mabuting araw; at marami mula sa mga bayan+ ng lupain ang nagpapakilalang sila ay mga Judio,+ sapagkat ang panghihilakbot+ sa mga Judio ay sumapit sa kanila.

Talababa