Esther 2:1-23

2  Pagkatapos ng mga bagay na ito, nang humupa na ang pagngangalit ni Haring Ahasuero,+ naalaala niya si Vasti+ at ang ginawa nito+ at ang naipasiya laban dito.+  At ang mga tagapaglingkod ng hari, na kaniyang mga lingkod,+ ay nagsabi: “Humanap sila+ ng mga kabataang babae, mga dalaga,+ magaganda ang anyo, para sa hari,  at ang hari ay mag-atas ng mga komisyonado sa lahat ng mga nasasakupang distrito+ na kaniyang pinamamahalaan, at tipunin nila ang lahat ng mga kabataang babae, mga dalaga, magaganda ang anyo, sa kastilyo+ ng Susan, sa bahay ng mga babae na nasa pangangasiwa ni Hegai+ na bating ng hari,+ ang tagapag-alaga sa mga babae; at mangyaring bigyan sila ng mga masahe.  At ang kabataang babae na waring kalugud-lugod sa paningin ng hari ay magiging reyna na kahalili ni Vasti.”+ At ang bagay na iyon ay naging kalugud-lugod sa paningin ng hari, at gayon ang ginawa niya.  Isang lalaki, na isang Judio, ang nasa kastilyo ng Susan,+ at ang kaniyang pangalan ay Mardokeo+ na anak ni Jair na anak ni Simei na anak ni Kis na Benjaminita,+  na dinala sa pagkatapon+ mula sa Jerusalem kasama ng itinapong bayan na dinala sa pagkatapon kasama ni Jeconias+ na hari ng Juda na dinala ni Nabucodonosor+ na hari ng Babilonya sa pagkatapon.  At siya ang naging tagapag-alaga+ kay Hadasa, na siyang si Esther, na anak ng kapatid ng kaniyang ama,+ sapagkat wala itong ama o ina; at ang kabataang babae ay may magandang tindig at kahali-halinang anyo,+ at pagkamatay ng kaniyang ama at ng kaniyang ina ay kinuha siya ni Mardokeo bilang kaniyang anak.  At nangyari, nang ang salita ng hari at ang kaniyang kautusan ay marinig, at nang maraming kabataang babae ang matipon sa kastilyo ng Susan+ sa pangangasiwa ni Hegai,+ si Esther ay dinala sa bahay ng hari sa pangangasiwa ni Hegai na tagapag-alaga sa mga babae.  At ang kabataang babae ay kalugud-lugod sa kaniyang paningin, anupat nagtamo ito ng maibiging-kabaitan+ sa harap niya at kaagad niya siyang binigyan ng kaniyang mga masahe+ at ng kaniyang angkop na pagkain, at binigyan niya ito ng pitong piniling kabataang babae mula sa bahay ng hari, at inilipat niya ito at ang kaniyang mga kabataang babae sa pinakamainam na dako sa bahay ng mga babae. 10  Hindi sinabi ni Esther ang tungkol sa kaniyang bayan+ o ang tungkol sa kaniyang mga kamag-anak, sapagkat si Mardokeo ang nag-utos sa kaniya na huwag niyang sabihin.+ 11  At sa araw-araw ay naglalakad si Mardokeo sa harap ng looban ng bahay ng mga babae upang alamin ang kalagayan ni Esther at kung ano ang ginagawa sa kaniya. 12  At nang dumating ang pagkakataon ng bawat kabataang babae upang pumaroon kay Haring Ahasuero pagkatapos na magawa sa kaniya ang ayon sa tuntunin sa mga babae sa loob ng labindalawang buwan, sapagkat gayon unti-unting nagaganap ang mga araw ng pagmamasahe sa kanila, anim na buwan na ginagamitan ng langis ng mira+ at anim na buwan na ginagamitan ng langis ng balsamo+ at kasama ang mga masahe ng mga babae; 13  sa ganito ngang mga kalagayan ay pumaparoon sa hari ang kabataang babae. Ang lahat ng bagay na banggitin niya ay ibinibigay sa kaniya, upang madala niya mula sa bahay ng mga babae patungo sa bahay ng hari.+ 14  Sa gabi ay pumaparoon siya, at sa umaga ay bumabalik siya sa ikalawang bahay ng mga babae na nasa pangangasiwa ni Saasgaz na bating ng hari,+ ang tagapag-alaga sa mga babae. Hindi na siya paroroon pa sa hari malibang kinalugdan siya ng hari at tinawag siya sa pangalan.+ 15  At nang dumating ang pagkakataon ni Esther na anak ni Abihail na tiyo ni Mardokeo, na kinuha niya bilang kaniyang anak,+ upang pumaroon sa hari, hindi siya humiling ng anuman+ maliban sa binanggit ni Hegai+ na bating ng hari, ang tagapag-alaga sa mga babae (samantala ay patuloy na nagtatamo si Esther ng lingap sa paningin ng lahat ng nakakakita sa kaniya).+ 16  Sa gayon ay dinala si Esther kay Haring Ahasuero sa kaniyang maharlikang bahay nang ikasampung buwan, na siyang buwan ng Tebet, nang ikapitong taon+ ng kaniyang paghahari. 17  At inibig ng hari si Esther nang higit kaysa sa lahat ng iba pang babae, anupat ito ay nagtamo ng higit na lingap at maibiging-kabaitan sa harap niya kaysa sa lahat ng iba pang dalaga.+ At ang maharlikang putong ay inilagay niya sa ulo nito at ginawa niya itong reyna+ na kahalili ni Vasti. 18  At ang hari ay nagdaos ng isang malaking piging para sa lahat ng mga prinsipe niya at mga lingkod niya, ang piging ni Esther; at isang amnestiya+ para sa mga nasasakupang distrito ang ipinagkaloob niya, at patuloy siyang nagbigay ng mga regalo ayon sa kakayahan ng hari. 19  At nang matipon ang mga dalaga+ sa ikalawang pagkakataon, si Mardokeo ay nakaupo sa pintuang-daan ng hari.+ 20  Hindi sinasabi ni Esther ang tungkol sa kaniyang mga kamag-anak at sa kaniyang bayan,+ gaya ng iniutos+ sa kaniya ni Mardokeo;+ at ang pananalita ni Mardokeo ay ginagawa ni Esther, gaya noong nasa ilalim pa siya ng pangangalaga nito.+ 21  Nang mga araw na iyon habang nakaupo si Mardokeo sa pintuang-daan ng hari, si Bigtan at si Teres, na dalawang opisyal ng korte ng hari, mga bantay-pinto, ay nagalit at patuloy na nagtatangkang pagbuhatan ng kamay+ si Haring Ahasuero. 22  At ang bagay na ito ay nalaman ni Mardokeo, at kaagad niyang sinabi+ kay Esther na reyna. Nakipag-usap naman si Esther sa hari sa pangalan ni Mardokeo.+ 23  Kaya ang bagay na ito ay siniyasat at nang maglaon ay natuklasan, at kapuwa sila ibinitin+ sa tulos;+ pagkatapos nito ay isinulat iyon sa aklat ng mga pangyayari+ nang mga araw sa harap ng hari.

Talababa