Esther 9:1-32

9  At nang ikalabindalawang buwan, na siyang buwan ng Adar,+ noong ikalabintatlong araw nito, nang dumating ang panahon upang isagawa ang salita ng hari at ang kaniyang kautusan,+ nang araw na hinihintay ng mga kaaway ng mga Judio upang manaig sa kanila, ay nabaligtad pa man din ang mga pangyayari, anupat ang mga Judio ang nanaig doon sa mga napopoot sa kanila.+  Ang mga Judio ay nagtipun-tipon+ sa kanilang mga lunsod sa lahat ng mga nasasakupang distrito ni Haring Ahasuero+ upang pagbuhatan ng kamay yaong mga naghahangad na puminsala+ sa kanila, at walang isa mang tao ang nakapanindigan sa harap nila, sapagkat ang panghihilakbot+ sa kanila ay sumapit sa lahat ng mga bayan.  At ang lahat ng mga prinsipe+ ng mga nasasakupang distrito at ang mga satrapa+ at ang mga gobernador at ang mga gumagawa ng gawain+ na ukol sa hari ay tumulong sa mga Judio, sapagkat ang panghihilakbot+ kay Mardokeo ay sumapit sa kanila.  Sapagkat si Mardokeo ay dakila+ sa bahay ng hari at ang kaniyang kabantugan+ ay lumaganap sa lahat ng mga nasasakupang distrito, dahil ang lalaking si Mardokeo ay patuloy na nagiging mas dakila.+  At pinabagsak ng mga Judio ang lahat ng kanilang mga kaaway sa isang pagpaslang sa pamamagitan ng tabak+ at sa isang pagpatay at pagpuksa, at ginawa nila sa mga napopoot sa kanila ang ayon sa kanilang kagustuhan.+  At sa kastilyo ng Susan+ ay pumatay ang mga Judio at may pinuksang limang daang lalaki.  Gayundin, sina Parsandata at Dalpon at Aspata  at Porata at Adalia at Aridata  at Parmasta at Arisai at Aridai at Vaizata, 10  ang sampung anak+ ni Haman+ na anak ni Hamedata, na siyang napopoot sa mga Judio,+ ay pinatay nila; ngunit sa pagsamsam+ ay hindi nila binuhat ang kanilang kamay. 11  Nang araw na iyon ay dumating sa harap ng hari ang bilang ng mga napatay sa kastilyo ng Susan. 12  At sinabi ng hari kay Esther na reyna:+ “Sa kastilyo ng Susan+ ay pumatay ang mga Judio, at pinuksa ang limang daang lalaki at ang sampung anak ni Haman. Sa iba pang mga nasasakupang distrito+ ng hari ay ano ang ginawa nila?+ At ano ang iyong pakiusap? Mangyari ngang ibigay iyon sa iyo.+ At ano pa ang iyong kahilingan?+ Mangyari ngang iyon ay isagawa.” 13  Sa gayon ay sinabi ni Esther: “Kung sa hari ay wari ngang mabuti,+ ipagkaloob din nawa bukas sa mga Judio na nasa Susan na gawin ang ayon sa kautusan ngayon;+ at mabitin nawa sa tulos+ ang sampung anak ni Haman.” 14  Kaya sinabi ng hari na gayon ang gawin.+ Pagkatapos ay isang kautusan ang ipinahayag sa Susan, at ang sampung anak ni Haman ay ibinitin. 15  At ang mga Judio na nasa Susan ay nagtipun-tipon din noong ikalabing-apat+ na araw ng buwan ng Adar, at nakapatay sila sa Susan ng tatlong daang lalaki; ngunit sa pagsamsam ay hindi nila binuhat ang kanilang kamay.+ 16  Kung tungkol sa iba pang mga Judio na nasa mga nasasakupang distrito+ ng hari, sila ay nagtipun-tipon, at ipinagsanggalang ang kanilang mga kaluluwa,+ at ipinaghiganti+ ang kanilang sarili sa kanilang mga kaaway at pinatay yaong mga napopoot sa kanila na pitumpu’t limang libo; ngunit sa pagsamsam ay hindi nila binuhat ang kanilang kamay, 17  noong ikalabintatlong araw ng buwan ng Adar; at nagkaroon ng kapahingahan noong ikalabing-apat na araw nito, at iyon ay ginawang isang araw ng pagpipiging+ at ng kasayahan.+ 18  Kung tungkol sa mga Judio na nasa Susan, sila ay nagtipun-tipon noong ikalabintatlong+ araw nito at noong ikalabing-apat na araw nito, at nagkaroon ng kapahingahan noong ikalabinlimang araw nito, at iyon ay ginawang isang araw ng pagpipiging at ng kasayahan.+ 19  Iyan ang dahilan kung bakit ang ikalabing-apat na araw ng buwan ng Adar+ ay ginagawa ng mga Judio na taga-lalawigan, na tumatahan sa mga lunsod ng malalayong distrito, bilang isang kasayahan+ at isang pagpipiging at isang mabuting araw+ at isang pagpapadalahan ng mga bahagi ng pagkain+ sa isa’t isa. 20  At isinulat ni Mardokeo+ ang mga bagay na ito at nagpadala ng mga nasusulat na dokumento sa lahat ng mga Judio na nasa lahat ng mga nasasakupang distrito+ ni Haring Ahasuero, sa malalapit at sa malalayo, 21  upang ipataw sa kanila ang obligasyon+ na palagiang idaos ang ikalabing-apat na araw ng buwan ng Adar at ang ikalabinlimang araw nito sa bawat taon, 22  ayon sa mga araw na ipinagpahinga ng mga Judio mula sa kanilang mga kaaway+ at sa buwan ng pagbabago para sa kanila mula sa pamimighati tungo sa kasayahan at mula sa pagdadalamhati+ tungo sa isang mabuting araw, na idaos ang mga iyon bilang mga araw ng pagpipiging at kasayahan at pagpapadalahan ng mga bahagi ng pagkain sa isa’t isa+ at ng mga kaloob sa mga taong dukha.+ 23  At tinanggap ng mga Judio yaong pinasimulan nilang gawin at yaong isinulat ni Mardokeo sa kanila. 24  Sapagkat si Haman+ na anak ni Hamedata,+ ang Agagita,+ na siyang napopoot+ sa lahat ng mga Judio, ay nagpakana laban sa mga Judio upang puksain sila,+ at ipinahagis niya ang Pur,+ na siyang Palabunot,+ upang ligaligin sila at puksain sila. 25  Ngunit nang pumaroon si Esther sa harap ng hari ay sinabi nito sa pamamagitan ng nasusulat na dokumento:+ “Ang masama niyang pakana+ na kaniyang ipinakana laban sa mga Judio ay mabalik sa kaniyang sariling ulo”;+ at ibinitin nila siya at ang kaniyang mga anak sa tulos.+ 26  Iyan ang dahilan kung bakit nila tinawag na Purim ang mga araw na ito, ayon sa pangalan ng Pur.+ Iyan ang dahilan kung bakit, ayon sa lahat ng mga salita ng liham+ na ito at sa kanilang nakita tungkol dito at sa sumapit sa kanila, 27  ipinataw ng mga Judio at tinanggap sa kanilang sarili at sa kanilang supling at sa lahat ng mga pumipisan sa kanila,+ na hindi ito dapat lumipas, ang obligasyon na palagiang idaos ang dalawang araw na ito ayon sa nakasulat may kinalaman sa mga iyon at ayon sa takdang panahon ng mga iyon sa bawat taon. 28  At ang mga araw na ito ay dapat na alalahanin at idaos sa lahat ng salinlahi, bawat pamilya, bawat nasasakupang distrito at bawat lunsod, at ang mismong mga araw na ito ng Purim ay hindi dapat lumipas mula sa gitna ng mga Judio at ang paggunita+ sa mga iyon ay hindi dapat magwakas sa gitna ng kanilang supling. 29  At si Esther na reyna, na anak ni Abihail,+ at si Mardokeo na Judio ay sumulat nang may buong puwersa upang pagtibayin ang ikalawang liham na ito may kinalaman sa Purim. 30  Pagkatapos ay nagpadala siya ng mga nasusulat na dokumento sa lahat ng mga Judio sa isang daan at dalawampu’t pitong nasasakupang distrito,+ na pinamamahalaan ni Ahasuero,+ na may mga salita ng kapayapaan at katotohanan,+ 31  upang pagtibayin ang mga araw na ito ng Purim sa takdang panahon ng mga ito, gaya ng ipinataw sa kanila+ ni Mardokeo na Judio at ni Esther na reyna, at gaya ng ipinataw nila sa kanilang sariling kaluluwa at sa kanilang supling,+ ang mga bagay tungkol sa mga pag-aayuno+ at sa paghingi nila ng saklolo.+ 32  At pinagtibay ng mismong pananalita ni Esther ang mga bagay na ito tungkol sa Purim,+ at isinulat iyon sa isang aklat.

Talababa