Maging Mahusay sa Pagbabasa at Pagtuturo

Ang publikasyong ito ay dinisenyo para tulungan kang mapahusay ang kakayahan mo sa pagbabasa sa publiko at sa sining ng pagsasalita at pagtuturo.

Liham Mula sa Lupong Tagapamahala

Itinuturo natin ang pinakamahalagang mensahe para sa mga tao.

ARALIN 1

Epektibong Introduksiyon

Ang epektibong introduksiyon ay may tatlong layunin.

ARALIN 2

Pagiging Natural

Maging natural para mapalagay ang loob ng mga tagapakinig mo at matulungan silang tanggapin ang sasabihin mo.

ARALIN 3

Paggamit ng mga Tanong

Gumamit ng mataktikang mga tanong para kunin ang interes at idiin ang mahahalagang punto.

ARALIN 4

Angkop na Introduksiyon sa Teksto

Tingnan kung paano ihahanda ang isip ng mga tagapakinig bago basahin ang isang teksto.

ARALIN 5

Tumpak na Pagbabasa

Mahalaga ang tumpak na pagbabasa para maitawid ang kaalaman mula kay Jehova.

ARALIN 6

Ipakita ang Kahalagahan ng Teksto

Tulungan ang mga tagapakinig na makita ang kaugnayan ng teksto sa puntong pinalilitaw mo.

ARALIN 7

Tumpak at Nakakakumbinsi

Ang tumpak at nakakakumbinsing ebidensiya ay tutulong sa mga tagapakinig mo na makabuo ng tamang konklusyon.

ARALIN 8

Mga Ilustrasyong Nakapagtuturo

Gawing mas mabisa ang pagtuturo sa paggamit ng simpleng mga ilustrasyon na makaaabot sa puso ng mga tagapakinig at makapagtuturo ng mahahalagang punto.

ARALIN 9

Tamang Paggamit ng Visual Aid

Gumamit ng visual aid para mas matandaan ng mga tagapakinig ang itinuturo mo.

ARALIN 10

Pagbabago-bago ng Boses

Iba-ibahin ang bilis, tono, at lakas ng boses mo para maantig at mapakilos ang mga tagapakinig mo.

ARALIN 11

Sigla

Makikita sa iyong sigla ang damdamin mo at makakatulong ito para mapanatili mo ang interes ng mga tagapakinig sa iyong mensahe.

ARALIN 12

Mabait at May Empatiya

Kung magsasalita ka mula sa puso, maipapakita mong nagmamalasakit ka sa mga tagapakinig mo.

ARALIN 13

Ipakita Kung Paano Magagamit sa Buhay

Tulungan ang mga tagapakinig na makita kung paano makakaapekto sa buhay nila ang paksa mo, at ipakita kung paano nila magagamit ang natutuhan nila.

ARALIN 14

Idiin ang Pangunahing mga Punto

Tulungan ang mga tagapakinig na masundan ang pahayag mo, at gawing malinaw ang kaugnayan ng bawat punto sa layunin mo at tema.

ARALIN 15

Magsalita Nang May Kombiksiyon

Magsalita nang may kombiksiyon. Ipakitang naniniwala ka na mahalaga ang sinasabi mo.

ARALIN 16

Nakapagpapatibay at Positibo

Maging nakapagpapatibay imbes na mapamuna. Magpokus sa nakagiginhawang mga katotohanan sa Salita ng Diyos.

ARALIN 17

Madaling Maintindihan

Tulungan ang mga tagapakinig na maintindihan ang mensahe mo. Gawing malinaw ang mahahalagang punto.

ARALIN 18

May Matututuhan

Pag-isipin ang mga tagapakinig at tiyaking may matututuhan silang mahalaga.

ARALIN 19

Tumatagos sa Puso

Tulungan ang mga tagapakinig na mahalin ang Diyos at ang Salita niya, ang Bibliya.

ARALIN 20

Epektibong Konklusyon

Ang epektibong konklusyon ay tumutulong sa tagapakinig na tanggapin at isabuhay ang natutuhan nila.

Irekord ang Pagsulong Mo

Irekord ang pagsulong mo habang pinahuhusay mo ang kakayahan mo sa pagbabasa at pagtuturo.

Higit Pang Impormasyon

SERYE NG VIDEO

Maging Mahusay sa Pagbabasa at Pagtuturo—Video

Pahusayin ang kakayahan sa pangmadlang pagbabasa at pagtuturo.