Luka 3:1-38

3  Katika mwaka wa kumi na tano wa kumiliki kwa Kaisari Tiberio, Pontio Pilato alipokuwa gavana wa Yudea, na Herode+ alipokuwa mtawala wa wilaya ya Galilaya, lakini Filipo ndugu yake alikuwa mtawala wa wilaya wa nchi ya Iturea na Trakoniti, na Lisania alikuwa mtawala wa wilaya ya Abilene,  katika siku za mkuu wa makuhani Anasi na za Kayafa,+ tangazo la Mungu likamjia Yohana+ mwana wa Zekaria nyikani.+  Basi akaingia katika nchi yote kuzunguka Yordani, akihubiri ubatizo unaoonyesha toba kwa ajili ya msamaha wa dhambi,+  kama ilivyoandikwa katika kitabu cha maneno ya nabii Isaya: “Sikilizeni! Mtu fulani anapaaza sauti nyikani, ‘Tayarisheni njia ya Yehova, nyoosheni barabara zake.+  Kila mtaro lazima ujazwe, na kila mlima na kilima vifanywe tambarare, palipopindika lazima pawe njia nyoofu na mahali penye miparuzo pawe njia laini;+  na wote wenye mwili wataona njia ya Mungu ya kuokoa.’ ”+  Kwa hiyo akaanza kuuambia umati wa watu waliokuwa wakija awabatize: “Ninyi uzao wa nyoka-vipiri,+ ni nani ambaye amewaonyesha ninyi kuikimbia ghadhabu inayokuja?+  Basi zaeni matunda yanayofaa toba.+ Wala msianze kusema ndani yenu wenyewe, ‘Abrahamu ndiye baba yetu.’ Kwa maana ninawaambia ninyi kwamba Mungu ana nguvu za kumwinulia Abrahamu watoto kutoka katika mawe haya.  Kwa kweli, tayari shoka limewekwa kwenye mzizi wa miti; kwa hiyo, kila mti usiozaa matunda mazuri unapaswa kukatwa na kutupwa ndani ya moto.”+ 10  Na umati ukamuuliza: “Basi, tufanye nini?”+ 11  Akawajibu, akawaambia: “Mtu aliye na mavazi mawili ya ndani na ashiriki pamoja na mtu ambaye hana hata moja, na aliye na vyakula afanye vivyo hivyo.”+ 12  Lakini hata wakusanya-kodi wakaja ili kubatizwa, nao wakamwambia: “Mwalimu, tufanye nini?”+ 13  Akawaambia: “Msidai zaidi ya kiwango cha kodi.”+ 14  Pia, wale walio katika utumishi wa kijeshi wakamuuliza: “Na sisi pia tufanye nini?” Naye akawaambia: “Msimsumbue mtu yeyote wala kumshtaki+ mtu yeyote kwa uwongo, bali mtosheke na posho lenu.”+ 15  Basi kwa kuwa watu walikuwa wakitarajia na wote walikuwa wakiwaza mioyoni mwao juu ya Yohana: “Je, labda yeye ndiye Kristo?”+ 16  Yohana akajibu, akawaambia wote: “Mimi ninawabatiza ninyi kwa maji; lakini mwenye nguvu kuliko mimi anakuja, ambaye kamba ya viatu vyake mimi sistahili kuifungua.+ Yeye atawabatiza ninyi kwa roho takatifu na moto.+ 17  Sepetu yake ya kupepetea imo mkononi mwake ili kuusafisha kabisa uwanja wake wa kupuria na kukusanya+ ngano ndani ya ghala lake, lakini makapi+ atayateketeza kwa moto+ usioweza kuzimwa.” 18  Kwa hiyo alitoa pia mahimizo mengine mengi na kuendelea kuwatangazia watu habari njema. 19  Lakini kwa kuwa alikuwa amemkaripia Herode mtawala wa wilaya kuhusu Herodia mke wa ndugu yake na kuhusu matendo yote maovu ambayo Herode alikuwa amefanya,+ 20  aliongeza hili pia kwa matendo yote hayo: alimfungia Yohana gerezani.+ 21  Basi watu wote walipokuwa wamebatizwa, Yesu+ pia akabatizwa na, alipokuwa akisali, mbingu+ ilifunguliwa 22  na roho takatifu katika umbo la njiwa ikashuka juu yake, na sauti ikatoka mbinguni: “Wewe ni Mwanangu, mpendwa; nimekukubali wewe.”+ 23  Tena, Yesu mwenyewe, alipoanza kazi yake,+ alikuwa na umri wa karibu miaka 30,+ akiwa mwana,+ kama alivyoonwa,wa Yosefu,+ mwana wa Heli, 24  mwana wa Mathati,mwana wa Lawi,mwana wa Melki,mwana wa Yanai,mwana wa Yosefu, 25  mwana wa Matathia,mwana wa Amosi,mwana wa Nahumu,mwana wa Esli,mwana wa Nagai, 26  mwana wa Maathi,mwana wa Matathia,mwana wa Semei,mwana wa Yoseki,mwana wa Yoda, 27  mwana wa Yoanani,mwana wa Resa,mwana wa Zerubabeli,+ mwana wa Shealtieli,+ mwana wa Neri, 28  mwana wa Melki,mwana wa Adi,mwana wa Kosamu,mwana wa Elmadamu,mwana wa Eri, 29  mwana wa Yesu,mwana wa Eliezeri,mwana wa Yorimu,mwana wa Mathati,mwana wa Lawi, 30  mwana wa Simioni,mwana wa Yuda,mwana wa Yosefu,mwana wa Yonamu,mwana wa Eliakimu, 31  mwana wa Melea,mwana wa Mena,mwana wa Matatha,mwana wa Nathani,+mwana wa Daudi,+ 32  mwana wa Yese,+mwana wa Obedi,+mwana wa Boazi,+mwana wa Salmoni,+mwana wa Nashoni,+ 33  mwana wa Aminadabu,+mwana wa Arni,+mwana wa Hezroni,+mwana wa Perezi,+mwana wa Yuda,+ 34  mwana wa Yakobo,+mwana wa Isaka,+mwana wa Abrahamu,+mwana wa Tera,+mwana wa Nahori,+ 35  mwana wa Serugi,+mwana wa Reu,+mwana wa Pelegi,+mwana wa Eberi,+mwana wa Shela,+ 36  mwana wa Kainani,mwana wa Arpakshadi,+mwana wa Shemu,+mwana wa Noa,+mwana wa Lameki,+ 37  mwana wa Methusela,+mwana wa Enoko,+mwana wa Yaredi,+mwana wa Mahalaleeli,+mwana wa Kainani,+ 38  mwana wa Enoshi,+mwana wa Sethi,+mwana wa Adamu,+mwana wa Mungu.

Maelezo ya Chini