Luka 2:1-52

2  Basi katika siku hizo Kaisari Augusto alitoa amri+ kwamba dunia yote inayokaliwa iandikishwe;  (uandikisho huu wa kwanza ulitendeka wakati Kirenio alipokuwa gavana wa Siria;)  na watu wote wakaanza kusafiri kwenda kuandikishwa,+ kila mmoja kwenye jiji lake mwenyewe.  Yosefu pia akapanda kutoka Galilaya, kutoka jiji la Nazareti, akaingia Yudea, kwenye jiji la Daudi, linaloitwa Bethlehemu,+ kwa sababu alikuwa mshiriki wa nyumba na familia ya Daudi,+  ili apate kuandikishwa pamoja na Maria,+ aliyekuwa amemwoa kama ilivyoahidiwa,+ wakati huu akiwa karibu kuzaa.+  Walipokuwa huko, siku zikatimia apate kuzaa.  Naye akamzaa mwana wake, mzaliwa wa kwanza,+ akamfunga vitambaa na kumlaza katika hori,+ kwa sababu hapakuwa na mahali kwa ajili yao katika chumba cha kukaa.  Katika nchi hiyo kulikuwako pia wachungaji wakiishi nje, wakichunga makundi yao usiku.  Na kwa ghafula malaika+ wa Yehova akasimama kando yao, na utukufu+ wa Yehova ukamulika pande zote kuwazunguka, nao wakaogopa sana. 10  Lakini malaika akawaambia: “Msiogope, kwa maana, tazama! ninawatangazia ninyi habari njema ya shangwe kubwa ambayo watu wote watakuwa nayo,+ 11  kwa sababu leo katika jiji la Daudi,+ Mwokozi+ ambaye ni Kristo Bwana,+ amezaliwa kwenu.+ 12  Na hii ndiyo ishara kwenu: Mtamkuta mtoto akiwa amefungwa vitambaa na akiwa amelala katika hori.” 13  Na kwa ghafula umati wa jeshi la mbingu+ ukawa pamoja na yule malaika, ukimsifu Mungu+ na kusema: 14  “Utukufu katika vilele vilivyo juu+ kwa Mungu, na juu ya dunia amani+ kati ya watu wa nia njema.”+ 15  Kwa hiyo malaika walipokuwa wameondoka na kuingia mbinguni, wachungaji wakaanza kusemezana: “Na twende moja kwa moja mpaka Bethlehemu tukaone jambo hili ambalo limetendeka, ambalo Yehova+ ametujulisha.” 16  Nao wakaenda haraka wakamkuta Maria na vilevile Yosefu, na yule mtoto mchanga akiwa amelala katika hori. 17  Walipomwona, wakasema mambo yaliyokuwa yamesemwa kuhusu mtoto huyo mchanga. 18  Na wote waliosikia wakastaajabu juu ya mambo waliyoambiwa na wachungaji, 19  lakini Maria akaanza kuyahifadhi maneno hayo yote, akikata kauli moyoni mwake.+ 20  Basi wachungaji wakarudi, wakimtukuza na kumsifu Mungu kwa ajili ya mambo yote waliyoyasikia na kuyaona, sawa na walivyokuwa wameambiwa. 21  Basi siku nane+ zilipotimia ili kumtahiri,+ akaitwa pia jina lake Yesu,+ lile jina aliloitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba katika tumbo la uzazi.+ 22  Pia, siku za kuwatakasa+ hao kulingana na sheria ya Musa zilipotimia, wakamleta Yesu mpaka Yerusalemu ili kumtoa kwa Yehova, 23  sawa na vile ambavyo imeandikwa katika sheria ya Yehova: “Kila mtoto wa kiume anayefungua tumbo la uzazi lazima aitwe mtakatifu kwa Yehova,”+ 24  na kutoa dhabihu kulingana na yanayosemwa katika sheria ya Yehova: “Njiwa-tetere wawili au hua wachanga wawili.”+ 25  Na, tazama! palikuwa na mtu mmoja katika Yerusalemu aliyeitwa Simeoni, na mtu huyo alikuwa mwadilifu na mwenye kumheshimu Mungu, akingojea faraja ya Israeli,+ na roho takatifu ilikuwa juu yake. 26  Zaidi ya hayo, alikuwa amefunuliwa kimungu na roho takatifu kwamba hangeona kifo kabla ya kumwona Kristo+ wa Yehova. 27  Akaja sasa katika hekalu chini ya nguvu za roho;+ na wazazi walipomwingiza mtoto mchanga Yesu ili kufanya kwa ajili yake kulingana na zoea la kidesturi la sheria,+ 28  Simeoni mwenyewe akampokea mtoto mikononi mwake akambariki Mungu na kusema: 29  “Sasa, Bwana Mwenye Enzi Kuu, unamwacha mtumwa wako aende akiwa huru+ kwa amani kulingana na tangazo lako; 30  kwa sababu macho yangu yameona njia yako ya kuokoa+ 31  ambayo umetayarisha mbele ya vikundi vyote vya watu,+ 32  nuru+ ya kuondoa utaji+ kwa mataifa+ na utukufu wa watu wako Israeli.” 33  Na baba na mama yake wakaendelea kustaajabia mambo yaliyokuwa yakisemwa juu yake. 34  Pia, Simeoni akawabariki wao, lakini akamwambia Maria mama yake: “Tazama! Huyu amewekwa kwa ajili ya kuanguka+ na kusimama tena kwa wengi katika Israeli+ na kuwa ishara itakayosemwa vibaya+ 35  (ndiyo, upanga mrefu utaichoma nafsi yako),+ ili mawazo ya mioyo mingi yapate kufunuliwa.”+ 36  Basi kulikuwako nabii Ana, binti ya Fanueli, wa kabila la Asheri (mwanamke huyu alikuwa amesonga sana katika miaka, na alikuwa ameishi pamoja na mume kwa miaka saba kutoka ubikira wake, 37  naye sasa alikuwa mjane+ mwenye umri wa miaka 84), ambaye alikuwa hakosi kamwe kuwa katika hekalu, akitoa utumishi mtakatifu usiku na mchana+ kwa kufunga na dua. 38  Na saa ileile akakaribia, akaanza kumshukuru Mungu akisema juu ya mtoto huyo kwa wale wote waliokuwa wakiungojea ukombozi wa Yerusalemu.+ 39  Kwa hiyo walipokuwa wametimiza mambo yote kulingana na sheria+ ya Yehova, wakarudi kuingia Galilaya kwenye jiji la kwao la Nazareti.+ 40  Na huyo mtoto mchanga akaendelea kukua na kupata nguvu,+ akijawa na hekima, na kuendelea kuwa na kibali+ cha Mungu. 41  Basi wazazi wake walikuwa na desturi ya kwenda Yerusalemu+ mwaka baada ya mwaka kwa ajili ya sherehe ya pasaka. 42  Na alipofika umri wa miaka kumi na miwili, walipanda kulingana na desturi+ ya sherehe 43  wakazikamilisha siku. Lakini walipokuwa wakirudi, mvulana huyo, Yesu, alibaki nyuma Yerusalemu, na wazazi wake hawakutambua. 44  Wakidhani kwamba alikuwa katikati ya kundi lililokuwa likisafiri pamoja, walisafiri umbali+ wa siku moja, kisha wakaanza kumtafuta kwa bidii kati ya jamaa zao na wale wanaojuana nao. 45  Lakini, walipokosa kumpata, wakarudi mpaka Yerusalemu, wakimtafuta kwa bidii. 46  Basi, baada ya siku tatu wakampata katika hekalu,+ ameketi katikati ya walimu, akiwasikiliza na kuwauliza maswali. 47  Lakini wale wote waliokuwa wakimsikiliza walikuwa wakishangazwa daima na uelewaji wake na majibu yake.+ 48  Basi walipomwona wakastaajabu, na mama yake akamwambia: “Mtoto, kwa nini umetutendea hivi? Tazama, baba yako nami tumekuwa tukikutafuta tukiwa na hangaiko la akilini.” 49  Lakini akawaambia: “Kwa nini mlilazimika kunitafuta? Je, hamkujua kwamba ni lazima niwe katika nyumba ya Baba yangu?”+ 50  Hata hivyo, hawakufahamu maneno hayo aliyowaambia.+ 51  Naye akashuka kwenda pamoja nao mpaka Nazareti, naye akaendelea kujitiisha+ kwao. Pia, mama yake akaweka kwa uangalifu maneno yote hayo moyoni mwake.+ 52  Na Yesu akazidi kufanya maendeleo katika hekima+ na ukuzi wa kimwili, akipata kibali kwa Mungu na wanadamu.+

Maelezo ya Chini