Luka 14:1-35

14  Na pindi fulani alipoingia ndani ya nyumba ya mtu fulani, mmoja kati ya watawala wa Mafarisayo katika siku ya sabato ili kula mlo,+ walikuwa wakimchunguza sana.+  Na, tazama! mbele yake kulikuwa na mtu fulani aliyekuwa na ugonjwa unaosababisha mwili kuvimba.  Kwa hiyo Yesu akajibu, akawaambia wale wenye ujuzi mwingi katika Sheria na Mafarisayo, akisema: “Je, ni halali kuponya katika siku ya sabato au sivyo?”+  Lakini wakakaa kimya. Ndipo akamshika mtu huyo, akamponya na kumwacha aende zake.  Naye akawaambia: “Ni nani kati yenu, ambaye mwana wake au ng’ombe wake akianguka ndani ya kisima,+ hatamtoa nje mara moja katika siku ya sabato?”+  Nao hawakuweza kumjibu juu ya mambo hayo.+  Ndipo akaendelea kuwaambia mfano wale watu walioalikwa, kwa kuwa aliangalia jinsi walivyokuwa wakijichagulia wenyewe mahali penye kuonekana zaidi, akawaambia:+  “Unapoalikwa na mtu fulani kwenye karamu ya ndoa, usiketi mahali penye kuonekana zaidi.+ Huenda wakati huo akawa amemwalika mtu fulani mashuhuri kuliko wewe,  naye aliyekualika wewe na yeye, atakuja na kukuambia, ‘Acha mtu huyu aketi mahali hapo.’ Ndipo utakapoanza kuondoka kwa aibu na kuketi mahali pa chini zaidi.+ 10  Lakini unapoalikwa, nenda ukaketi mahali pa chini zaidi,+ ili mtu ambaye amekualika atakapokuja akuambie, ‘Rafiki, nenda juu zaidi.’ Ndipo utakapokuwa na heshima mbele ya wageni wenzako wote walioalikwa.+ 11  Kwa maana kila mtu anayejiinua atanyenyekezwa na yule anayejinyenyekeza atainuliwa.”+ 12  Halafu akaendelea pia kumwambia yule mtu aliyemwalika: “Unapoandaa mlo wa mchana au mlo wa jioni, usiwaite rafiki zako au ndugu zako au jamaa zako au jirani zako walio matajiri. Labda wakati fulani huenda nao pia wakakualika na hilo lingekuwa kukulipa. 13  Lakini unapoandaa karamu, alika maskini, viwete, vilema, vipofu;+ 14  nawe utakuwa mwenye furaha, kwa sababu hao hawana kitu cha kukulipa. Kwa maana utalipwa katika ufufuo+ wa walio waadilifu.” 15  Aliposikia hayo mtu fulani kati ya wageni wenzake walioalikwa akamwambia: “Mwenye furaha ni yule anayekula mkate katika ufalme wa Mungu.”+ 16  Yesu akamwambia: “Mtu fulani alikuwa akiandaa mlo mkubwa wa jioni, naye akawaalika watu wengi.+ 17  Naye akamtuma nje mtumwa wake kwenye saa ya huo mlo wa jioni ili awaambie walioalikwa, ‘Njooni,+ kwa sababu vitu sasa viko tayari.’ 18  Lakini wote kwa namna moja wakaanza kutoa visingizio.+ Yule wa kwanza akamwambia, ‘Nilinunua shamba nami ninahitaji kwenda kuliona; ninakuomba, Niwie radhi.’+ 19  Na mwingine akasema, ‘Nilinunua jozi tano za ng’ombe nami ninaenda kuwachunguza; ninakuomba, Niwie radhi.’+ 20  Na bado mwingine akasema, ‘Nimeoa+ mke sasa hivi na kwa hiyo siwezi kuja.’ 21  Kwa hiyo yule mtumwa akaja, akamwambia bwana wake mambo hayo. Ndipo mwenye nyumba akawa na ghadhabu na kumwambia mtumwa wake, ‘Nenda upesi katika zile njia pana na njia ndogo za jiji, uwaingize humu maskini na viwete na vipofu na vilema.’+ 22  Baada ya muda yule mtumwa akasema, ‘Bwana, uliloagiza limefanywa, na bado mna nafasi.’ 23  Naye bwana akamwambia yule mtumwa, ‘Nenda barabarani+ na mahali palipozungushiwa ua, na uwashurutishe waingie, ili nyumba yangu ipate kujaa.+ 24  Kwa maana ninawaambia ninyi, Hakuna hata mmoja wa watu wale walioalikwa ambaye ataonja mlo wangu wa jioni.’ ”+ 25  Sasa umati mkubwa ulikuwa ukisafiri pamoja naye, naye akageuka na kuwaambia: 26  “Yeyote akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama na mke na watoto na ndugu na dada, ndiyo, na hata nafsi+ yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu.+ 27  Yeyote yule asiyeuchukua mti wake wa mateso na kunifuata hawezi kuwa mwanafunzi wangu.+ 28  Kwa mfano, ni nani kati yenu anayetaka kujenga mnara ambaye haketi kwanza na kuhesabu gharama,+ ili aone kama ana kiasi cha kutosha kuukamilisha? 29  Kama sivyo, ataweka msingi lakini asiweze kuumaliza, na watazamaji wote wataanza kumdhihaki, 30  wakisema, ‘Mtu huyu alianza kujenga lakini hakuweza kumaliza.’ 31  Au ni mfalme gani, anayeenda kukutana na mfalme mwingine vitani, asiyeketi kwanza na kufanya shauri kama anaweza akiwa na askari 10,000 kukabiliana na yule mtu anayekuja juu yake pamoja na 20,000?+ 32  Ikiwa, kwa kweli, hawezi kufanya hivyo, basi yule akiwa bado yuko mbali sana huyu hutuma nje baraza la mabalozi na kuomba amani.+ 33  Kwa hiyo, iweni na hakika kwamba, hakuna hata mmoja kati yenu asiyeaga mali+ zake zote anayeweza kuwa mwanafunzi wangu. 34  “Chumvi, kwa hakika, ni nzuri. Lakini ikiwa hata hiyo chumvi inapoteza nguvu zake, itakolezwa kwa kitu gani?+ 35  Hiyo haifai kwa ajili ya udongo wala kwa ajili ya mbolea. Watu huitupa nje. Acheni yule aliye na masikio ya kusikiliza, asikilize.”+

Maelezo ya Chini