Onlad karga

Onlad saray karga

Ebat ed Saray Tepet ed Biblia

Ebat ed Saray Tepet ed Biblia

Anto so ngaran na Dios?

Amin ed pamilya tayo et walaan na ngaran. Anggan saray alaga tayon ayep! Agta manepeg labat ya say Dios et walaan met na ngaran? Diad Biblia, dakel so titulo na Dios singa say Makapanyarin-amin a Dios, Soberanon Katawan, tan Amalsa. Balet wala so personal a ngaran to.—Basaen so Isaias 42:8.

Diad dakel a bersion na Biblia, nabasa so personal a ngaran na Dios diad Salmo 83:18. Singa bilang, oniay nabasa ed bersion na Say Biblia: “Pian saray totoo nakabatan da a sika, a say ngaran mo a bukbukor et Jehova, sankatageyan ka a manuna nen say amin a dalin.”

Akin et kaukolan tayon usaren so ngaran na Dios?

Labay na Dios ya usaren tayoy ngaran to. No mitotongtong tayod saray maapit ed sikatayo, tatawagen tayo rad ngaran da. Agta ontan met no mitongtong tayod Dios? Sakey ni, imbaga nen Jesus ya usaren tayoy ngaran na Dios.—Basaen so Mateo 6:9; Juan 17:26.

Balet pian magmaliw itayon kaaro na Dios, wala ni nepeg tayon amtaen likud ed ngaran to. Singa bilang, anto so personalidad na Dios? Talaga kasin sarag tayoy magmaliw a maapit ed Dios? Naamtaan moy ebat ed saratan a tepet diad Biblia.