SAY PANAG-BANTAYAN Enero 2013 | Takotan Mo Kasi Anggaan na Mundo?

Unong ed Biblia, anto so “anggaan na mundo”?

Parad Saray Manbabasa

Onggapod sayan isyu, saray apilin artikulo manlapud sayan magasin et nabasa labat la online. Basaen iray rason ed sayan pananguman.

MANUNAN ARTIKULO

Anggaan na Mundo—Tatakotan, Paniinteresan, tan Pakakadismayaan

Ompan nabigla kad talagan ibabaga na Biblia nipaakar ed anggaan na mundo.

ONAPIT ED DIOS

“Imparungtal Mo Iraya ed Saray Ugugaw”

Aralen no panon mon naamtaan iray katuaan nipaakar ed Dios a naromog ed Biblia.

UUMANEN NA BIBLIA SO BILAY

“Bulos Ak la Natan.”

Amtaen no panon ya akatulong so Biblia ed sakey a laki ya itunday panagsigarilyo, panagdruga tan panagbuanges.

ALIGEN SO PANANISIA RA

“Sikatoy Mansasalita ni Anggano Inatey la”

Nengnengen so 3 rason no akin a si Abel et walaan na pananisiad maaron Amalsa.

Ebat ed Saray Tepet ed Biblia

Anto so ngaran na Dios tan akin et kaukolan tayon usaren itan?

Arum nin Walad Online

Ibagay “Salamat”

Atateng, tulongan yo ray anak yon aralen ya ibagay salamat anggan uga-ugaw ni ra.