Onlad karga

Pigaray Ngaran na Dios?

Pigaray Ngaran na Dios?

Say ebat na Biblia

 Walay saksakey ya personal a ngaran na Dios. Akasulat itan ya יהוה ed Hebreo tan impatalos itan ed Pangasinan ya “Jehova.” * Panamegley nen propeta Isaias, imbaga na Dios: “Siak si Jehova. Saya so ngaran ko.” (Isaias 42:8) Nabasa iyan ngaran ed masulok ya 7,000 beses ed daan iran manuskrito na Biblia​—mas dakel ni nen say anggan anton titulo na Dios o personal ya ngaran na arum. *

Wala ni kasi arum ya ngaran nen Jehova?

 Anggano diad Biblia et saksakey so personal a ngaran na Dios, angusar itan na dakel ya titulo tan deskripsion ed Dios. Walad leksab so pigaran titulo tan deskripsion nen Jehova, ya diad saratan et nanengneng tayoy personalidad to.

Titulo

Pakabasaan ed Biblia

Kabaliksan

Akauna nen Saray Panaon

Daniel 7:​9, 13, 22

Anggapoy gapoan to; wala la antis nin apawala so siopaman o antokaman.​—Salmo 90:2.

Allah

(Anggapo)

Say “Allah” ya salitan Arabic et aliwan personal a ngaran, noagta titulo ya say labay ton ibaga et “Dios.” Wala ray translation na Biblia ed Arabic tan arum ni ran lenguahe ya inusar day “Allah” ya katumbas na “Dios.”

Ama

Mateo 6:9

Mangiiter na bilay.

Andi-anggaan ya Ari

Apocalipsis 15:3

Sikato so sankatagyan ya autoridad ed andi-anggaan.

Bato

Salmo 18:​2, 46

Proteksion tan lapuan na kilalaban.

Dios

Genesis 1:1

Say nepeg ya dayewen; sakey ya makapanyari. Say salitan Hebreo ya ʼElo·himʹ et plural, ya ipapanengeng toy katagyan, dignidad, tan kagalangan nen Jehova.

Dios na saray dirios

Deuteronomio 10:17

Say sankatagyan ya Dios, no ikompara ed “saray andi-kakanaan a dirios” ya dadayewen na arum.​—Isaias 2:8.

Dumerengel na pikakasi

Salmo 65:2

Sikaton mismo so ondedengel ed saray pikakasi tayo.

Katawan

Salmo 135:5

Akanggawa odino amo; diad Hebreo et ʼA·dhohnʹ tan ʼAdho·nimʹ.

Maimon

Exodo 34:14, Say Biblia

Agto labay ya walay arum ya dadayewen tayo. Sayan termino et impatalos met ya “agto labay ya walay karibal to” tan “kakaukolanen ton sikato labat so dayewen.”​—God’s Word Bible; Balon Mundo a Patalos.

Makapadinayew a Dios a nanggawa

Salmo 149:2

Pinalsa toy amin a bengatla.​—Apocalipsis 4:​11.

Makapadinayew a Managbangat

Isaias 30:20, 21

Mangiiter na bilin tan manbabangat parad pankaabigan tayo.​—Isaias 48:17, 18.

Makapanyarin-amin

Genesis 17:1

Agnapantayan so pakapanyari to. Say salitan Hebreo ya ʼEl Shad·daiʹ, “Dios a Makapanyarin-amin,” et pitoran beses ya abitlad Biblia.

Maliket a Dios

1 Timoteo 1:​11

Nalilikna toy liket.​—Salmo 104:31.

Managdamili

Isaias 64:8

Walay autoridad tod kada too tan bansa, no panon ya say managdamili o managgawa na banga et walay pakauley tod popormaen ton pitek.​—Roma 9:​20, 21.

Manamalsa

Isaias 40:28

Sikatoy nanggawa na interon uniberso.

Manangiliktar

Isaias 45:21

Mangililiktar manlapud peligro o kadederal.

Mananondon

Isaias 41:14

Dinondon toy totoo ed kasalanan tan ipapatey panamegley na bilay ya insakripisyo nen Jesu-Kristo.​—Juan 3:​16.

Pastol

Salmo 23:1

Aasikasoen to ray lingkor to.

Sankatagyan

Salmo 47:2; Daniel 7:​18, 27

Sikato so walaan na sankatagyan a posisyon.

Sankasantosan

Proverbio 9:​10

Mas masanto (malinis ed moral) nen say siopaman.

Say Alfa tan say Omega

Apocalipsis 1:8; 21:6; 22:13

“Say unaan tan say unor,” o “say gapo tan say sampot,” ya say labay ton ibaga et anggapoy arum ya Makapanyarin-amin a Dios ya akauna ed si Jehova tan anggapoy onsalat ed sikato. (Isaias 43:10) Say alfa tan omega et say unaan tan unor a letra na Griegon alpabeto.

Siak so Siak

Exodo 3:​14, Say Biblia

Sarag toy magmaliw ya antokaman a kaukolan, pian nagawa so gagala to. Impatalos met iya na arum ya “Magmaliw ak no antoy labay ko” o “Magmaliw Ak No Antoy Pilien Kon Pagmaliwan.” (The Emphasised Bible, nen J. B. Rotherham; Balon Mundo a Patalos) Makatulong iyan deskripsion pian natalosan so ngaran nen Jehova, ya nabasad ontumbok ya bersikulo.​—Exodo 3:​15.

Soberanon Katawan

Genesis 15:2

Walad sikato so sankatagyan ya autoridad; diad Hebreo et ʼAdho·naiʹ.

Ngaran na saray lugar ed Hebreon Kasulatan

 Say personal a ngaran na Dios et impilad ngaran na pigaran lugar ed Biblia, balet ag-iraya ngaran na Dios.

Ngaran na lugar

Pakabasaan ed Biblia

Kabaliksan

Jehova-jireh

Genesis 22:13, 14

“Si Jehova so Mangitarya.”

Jehova-nissi

Exodo 17:15

“Si Jehova so Palitek a Pinagkatandak,” o “say Bandirak.” (Maung a Balita Biblia) Si Jehova a Dios et naasinggeran na saray lingkor to no kaukolan day tulong tan proteksion.​—Exodo 17:13-​16.

Jehova-shalom

Ukom 6:​23, 24

“Si Jehova et Kareenan.”

Jehovah-shammah

Ezequiel 48:35, paimanod leksab, American Standard Version

“Wadman si Jehova.”

Saray rason no akin ya amtaen tan usaren so ngaran na Dios

  •   Importantin maong ed Dios so ngaran to ya Jehova, lapud impaisulat to itan ya pigan libon beses ed Biblia.​—Malaquias 1:​11.

  •   Aminpigan indanet nen Jesus ya importante so ngaran na Dios. Singa bilang, impikasi tod si Jehova: “Napasanto komon so ngaran mo.”​—Mateo 6:9; Juan 17:6.

  •   Say unonan gawaen na saramay totoon labay dan nakaaro si Jehova et amtaen tan usaren so ngaran to. (Salmo 9:​10; Malaquias 3:​16) Lapud sayan pikakaaro, minabang irad promisa na Dios: “Sikatoy iliktar ko lapud inaro to ak. Sikatoy salimbengan ko lapud kabat toy ngaran ko.”​—Salmo 91:14.

  •   Ibabaga na Biblia: “Wala ray tatawagen a dirios, balanglan diad tawen odino diad dalin, no panon a dakel so ‘dirios’ tan dakel so ‘katawan.’” (1 Corinto 8:5, 6) Balet impakabat na Biblia so saksakey a tuan Dios ya say ngaran to et Jehova.​—Salmo 83:18.

^ Mas labay na arum ya scholar na Hebreo so patalos na ngaran na Dios ya “Yahweh.”

^ Say pinatikey ya ngaran na Dios ya “Jah” et manga 50 beses ya nabasad Biblia, kaiba lay salitan “Hallelujah,” o “Aleluya,” a say labay ton ibaga et “Idayew yoy Jah.”​—Apocalipsis 19:1, paimanod leksab; Say Biblia.