Onlad karga

Dios

Siopa so Dios?

Wala Kasi Dios?

Walad Biblia so limaran makakombinsin ebidensya ya walay Dios.

Kasin say Dios et Walad Amin a Pasen?

Kasin ibabangat na Biblia ya say Dios et walad amin a pasen? Akin et makaseguro ka ya kabat ka na Dios anggano sikatoy manaayam ed sakey a pasen?

Kasin say Dios et Manaayam ed Sakey ya Espisipikon Pasen?

Antoy ibabaga na Biblia tungkol ed no iner so panaayaman na Dios? Wadtan met kasi si Jesus?

Kasin Kaukolan Tayoy Mimembro ed Sakey ya Relihyon?

Kasin sarag moy mandayew ed Dios diad sarilim labat?

Kasin Walad Biblia so Doktrina ya Trinidad?

Dakel ya relihyon so mangibabangat na Trinidad. Kasin ibabangat itan na Biblia?

Kasin Ina na Dios si Maria?

Walay malinew ya ebat na Biblia tan diad history na Inkakristiano tungkol ed saya.

Anto so Masanton Espiritu?

Walay dugan rason no akin ya tinukoy na Biblia so masanton espiritu bilang “lima” na Dios.

God’s Name

Wala Kasi Ngaran na Dios?

Nabasa ed dakel ya patalos na Biblia so personal ya ngaran na Dios. Kasin nepeg mon usaren itan?

Siopa si Jehova?

Kasin sikatoy Dios labat na sakey a bansa, singa saray Israelita?

Pigaray Ngaran na Dios?

Iisipen na totoo ya say ngaran na Dios et ‘Allah,’ ‘El Shaddai,’ ‘Jehova-Jireh’ odino ‘Alfa tan Omega.’ Kasin importante ed Dios no antoy itawag tayod sikato?

Linawa na Dios

Antoy Labay na Dios ya Gawaen Ko?

Kaukolan mo kasi espisyal ya tanda pian naamtaan moy labay na Dios ya gawaen mo? Amtaen so ebat na Biblia.

Kasin say Dios so Natetel ed Paniirap Tayo?

Anggan siopa et nayarin naapektoan na kairapan, anggan saramay inaro na Dios. Akin?