Onlad karga

Onlad saray karga

 PAWILEY APALABAS

Constantine

Constantine

Si Constantine so unonan emperador na Roma ya angibagan sikatoy sakey a Kristiano. Lapud satan, balbaleg so impluensya tod history na mundo. Inawat to iyan relihyon ya datin papasegsegangen tan sikatoy tinmulong pian naporma so Kakristianoan. Kanian say tatawagen ya Kristianismo et nagmaliw ya “sankabiskegan a puersa ed sosyedad tan politika” ya angimpluensyad history, unong ed The Encyclopædia Britannica.

AKIN et kaukolan tayo nin amtaen so nipaakar ed sayan emperador na Roma nensaman? No interesado kad Inkakristiano, kaukolan mon naamtaan ya saray politikal tan relihyoson taktika nen Constantine et angimpluensya ed saray sisiaen tan kagagawa na dakel iran simbaan anggad natan. Amtaen tayo no panon.

SARAY SIMBAAN—GINAWAN LEGAL INSAN INUSAR

Nen 313 C.E., nanuley si Constantine ed Empiryo na Roma diad Sagur, legan ya si Licinius tan Maximinus so manguuley ed Bukig. Inikdan nen Constantine tan Licinius so amin na kawayangan ed panagdayew, kaiba la ray Kristiano. Prinotektaan nen Constantine so Kristianismo ta iisipen ton napankasakey na sayan relihyon so empiryo to. *

Kanian abiglay Constantine nen naamtaan ton naapag-apag iray simbaan lapud agpantatalosan. Labalabay ton niwalay pankakasakey kanian nanggunaetan ton iletneg tan ipaakseb so “dugan” doktrina. Pian naala day pabor to, saray obispo, saramay nipuerad panagbayar na buis, tan saramay makakaawat na angkabaleg a pinansyal ya suporta manlapud gobierno et inkompromiso da ray relihyoson sisiaen da. Inkuan na historian ya si Charles Freeman ya say “pangawat ed ‘dugan’ paraan na Kristianon doktrina et mangilukas ed dalan [parad saray relihyoson lider] ya aliwa labat lan paonlad tawen noagta pati ed saray kayamanan diad dalin.” Kanian saray klero et nagmaliw ya makapanyari diad saray minumundo iran aktibidad. “Say  Simbaan et awalaan na managprotekta,” so kuan na historian ya si A.H.M. Jones, “balet awalaan met na katawan to.”

“Say Simbaan et awalaan na managprotekta, balet awalaan met na katawan to.”—A.H.M. Jones, sakey ya historian

ANTON KLASE NA KRISTIANISMO?

Lapud impialyansa nen Constantine ed saray obispo, apawalay relihyon ya saray prinsipyo to et pinanlaok ya bangat na Kristiano tan pagano. Ontan so resulta lapud say gagala na emperador et napawalay relihyon ya walaay dakel a nanduruman grupo, aliwan pian naalmoy relihyoson katuaan. Lalo la ta sikatoy manuley na paganon empiryo. Unong ed sakey ya historian, pian napaliket iray Kristiano ontan met ed saray pagano, ginagala nen Constantine ya agmalinew iray ganggan to tan say paraan na pananguley to.

Anggaman ibabaga ton sikatoy manangidepensa na Kristianismo, siansia nin susuportaan toy paganismo. Singa bilang, sikatoy akibiang ed astrolohiya tan panagparles—saray kagagawa na okultismo ya kokondenaen na Biblia. (Deuteronomio 18:10-12) Diad Arko nen Constantine diad Roma, nanengneng diman ya sikatoy manbabagat ed paganon dirios. Tuloytuloy ton pinagalangan so dios ya agew diad impangiyan tod satan ed saray sinsilyo tan diad impanuporta tod kulto na panagdayew ed agew. Diad saginonor, inabuloyan ni ingen nen Constantine so melag a baley na Umbria diad Italy a mangipaalagey na templo parad sikato tan ed pamilya to, tan manuro na saray saserdote ya manlingkor diman.

Impaleen nen Constantine so pampabautismo to bilang “Kristiano” ya anggad pigaran agew antis na ipatey to nen 337 C.E. Manisia iray dakel ya iskolar ya ginawa to itan pian napansiansia toy politikal ya suporta na saray Kristiano ontan met ed saray pagano diad empiryo to. Base ed impanbilay to tan say impangipaleen tod pampabautismo to, talagan panduaruwaan no kasin masimoon so ibabaga ton pananisia tod Kristo. Balet, saya so segurado: Say simbaan ya ginawan legal nen Constantine et nagmaliw ya makapanyari ed politika tan ed relihyon, ya angipulisay met ed Kristo tan angawat ed mundo. Balet oniay imbaga nen Jesus nipaakar ed saray papatumbok to: “Ag-ira kabiangan na mundo, a singa siak ya agkabiangan na mundo.” (Juan 17:14) Sayan simbaan—ya natan et minumundo—so nanlapuan na agnabilang iran sekta.

Antoy epekto na saya ed sikatayo? Kaukolan sirin ya agtayo bastabasta aawaten iray bangat na anggan anton simbaan, noagta kaukolan tayon seguroen no kasin base iratan ed Biblia.1 Juan 4:1.

^ par. 6 Say inkasimoon na Kristianon pananisia nen Constantine et talagan nandebatian, sakey lan rason et lapud inabuloyan toy paganon panagdayew.