ONLIING! Abril 2014 | Say Niyamot a Katuaan Nipaakar ed Impamalsa

Wala ray baleg a pandumaan na ibabaga na Biblia ed ibabaga na totoo nipaakar ed impamalsa.

Pangobserba ed Nagagawad Mundo

Kaibad saray topic: kanepegay ugaw diad sub-Sahara Africa, say takot ed cyberbullying diad Italy, tan say idarakel na kalangweran ya agmangaawat na promosyon ed trabaho diad Japan.

MANUNAN ARTIKULO

Say Niyamot a Katuaan Nipaakar ed Impamalsa

Kasin mitunosan so salaysay na Biblia nipaakar ed impamalsa ed ibabaga na science?

INTERBYU

Impaliwawa na Biotechnologist so Pananisia To

Lapud impanaral nen Dr. Hans Kristian Kotlar nipaakar ed immune system, naisip to ray tepet nipaakar ed lapuan na bilay. Panon ya naebatan iray tepet to diad impanaral toy Biblia?

TULONG PARAD PAMILYA

No Panon ya Nalabanan so Desdes na Kalimog

Lapud desdes na kalimog, nayarin makagaway mauges iray maong ya totoo. Antoy nepeg mon naamtaan nipaakar ed satan, tan panon kan man-react ed satan?

SAY EBAT NA BIBLIA

Kuarta

Kasin say kuarta so talagan lamot na amin a kaugsan?

PAWILEY APALABAS

Constantine

Amtaen no panon a say impideneng nen Constantine ed politika tan relihyon so angimpluensyad sisisiaen na dakel ya simbaan to.

WALA KASI NANDESINYO?

Say Sekreto na Genggeng Abung

Say linat na genggeng abung et nayarin mapekepeket balet mainomay met ya naaknit no nakaukolan. Aralen no panon tan akin.

Arum nin Walad Online

Antoy Dapat Kon Naamtaan Tungkol ed Sexting?

Kasin napre-pressure kan man-sexting? Anto ray makapuy a pansumpalan na pan-sexting? Kasin anggapoy uges na satan?

Anto so Tuan Kaaro?

Mainomay ya naalmo iray peke ya kaaro, balet panon kan makalmo na tuan kaaro?