Ibangat Yo Ray Anak Yo

Atateng, usar yo irayan istorya pian ibangat ed saray anak yo iray balibali iran leksion ed Biblia.

Introduksion

Saray bilin ed libro na Deuteronomio et mangigiya ed sikayo diad pamapabaleg yo na ananak yo.

LEKSION 1

Sekreton Labalabay Tayon Naamtaan

Diad Biblia et walay sekreton tatawagen ya “sagradon sekreto.” Labay mon naamtaan no anto iyan sekreto?

LEKSION 2

Labay nen Rebeca ya Maliket si Jehova

Antoy gawaen tayo pian naalig tayoy Rebeca? Basaen so istorya tan makaaral ni nipaakar ed sikato.

LEKSION 3

Anisia si Rahab ed si Jehova

Amtaen no panon ya aligtas si Rahab tan say kapamilya to nen aderal so Jerico.

LEKSION 4

Maliket so Ama To tan si Jehova

Anton pormisa so tinoor na anak nen Jefte? Panon tayon naalig?

LEKSION 5

Lanang ya Duga so Ginawa nen Samuel

Panon mon naalig si Samuel tan gawaen so duga anggano aliwdiway gagawaen na arum?

LEKSION 6

Aga Antakot si David

Basaen iyan balibalin istorya ed Biblia pian naamtaan mo no akin ya masibeg si David.

LEKSION 7

Asalim lan Maermen tan Natatakot Ka?

Antoy imbaga nen Jehova ed si Elias nen maer-ermen? Antoy naaralan mod agawa ed si Elias?

LEKSION 8

Maong Iray Kakaaro nen Josias

Ibabaga na Biblia ya mairap parad si Josias ya gawaen so duga. Amtaen no panon ya tinulongan na kakaaro to.

LEKSION 9

Agtinmunda si Jeremias ya Istoryaen si Jehova

Anggano elek-elekan tan mansyodot iray totoo ed si Jeremias, akin et agtinmundan iyistorya si Jehova?

LEKSION 10

Maunor si Jesus

No maminsan et aliwan mainomay ya unoren si mama tan papa. Sarag mon aligen si Jesus pian naunor mo ra.

LEKSION 11

Saray Angisulat ed Istoryay Bilay nen Jesus

Kabaten so waloran nansulat ed Biblia ya kabansag nen Jesus a nambilay tan angisulat ed istoryay bilay to.

LEKSION 12

Matapang so Kaanakan nen Pablo

Inligtas na sayan balolaki so bilay nen uncle to. Antoy ginawa to?

LEKSION 13

Labalabay nen Timoteo ya Tulongan Iray Totoo

Panon ya magmaliw a maliket so bilay mo a singa si Timoteo?

LEKSION 14

Panarian ya Man-ari ed Interon Dalin

Anto lay nagawad dalin no Ari lay Jesus? Labay moy manayam diman?