Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 12

Matapang so Kaanakan nen Pablo

Matapang so Kaanakan nen Pablo

Kabaten tay sakey ya balolakin inligtas toy uncle ton si apostol Pablo. Agtayo amtay ngaran na sayan balolaki, pero amta tayo ya matapang. Labay mon naamtaan so ginawa to?—

Akakulong si Pablo ed Jerusalem. Inerel da ta manpupulong nipaakar ed si Jesus. Kabusol na arum ya lalaki si Pablo kanian nanisip iray mauges a plano. Imbaga ra: ‘Ibaga tayod komander ya iyakar na saray sundalo to si Pablo diad korte. Insan onamot tayod gilig na dalan tan no nitan lay Pablo, pateyen tayo!’

Imbaga ed si Pablo na kaanakan to tan ed komander na saray sundalo so mauges ya plano

Abalitaan na kaanakan nen Pablo so plano ra. Anto kasi ginawa to? Linmad kulongan tan imbaga tod si Pablo. Et tampol ya imbaki nen Pablo ya ipasabi tod komander na saray sundalo so mauges ya plano ra. Mainomay kasi na kaanakan nen Pablo so mitongtong ed komander na sundalo?— Andi, ta atagey so posisyon na komander. Pero matapang so kaanakan nen Pablo tan akitongtong ed komander.

Amta na komander so gawaen to. Anawag na ngalngali 500 ya sundalo ya man-guardia ed si Pablo! Ingganggan to ya iyakar day Pablo ed Cesarea diad saman a labi. Akaligtas kasi si Pablo?— On, ag-apatey na saray mauges ya lalaki! Ag-atuloy imay mauges ya plano ra.

Antoy naaralan mod sayan istorya?— Dapat matapang ka met ya singa samay kaanakan nen Pablo. Dapat matapang tayo no iyistorya tayod arum si Jehova. Anto ey, agka antakot ya istoryaen si Jehova?— On, no matapang ka, niligtas moy bilay na arum.