Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 3

Anisia si Rahab ed si Jehova

Anisia si Rahab ed si Jehova

Kunwari et wala tad Jerico, ya syudad ed Canaan a saray totoo et agmanisia ed si Jehova. Taga ditan si Rahab.

Nen ugaw ni si Rahab, arengelan ton pinaldua nen Jehova so Ambalangan Dayat tan imbulos to ray Israelita ed Ehipto. Naamtaan to met ya tinulongan ira nen Jehova pian natalo da ray kalaban da. Natan et abalitaan ton asingger lad Jerico iray Israelita!

Inyamot nen Rahab iray espiya ta anisia ed si Jehova

Sakey ya labi, walay duaran Israelita ya linmad Jerico pian sekreton nengnengen so syudad. Say tawag ed sikara et espiya. Pinatuloy ira nen Rahab ed abung to. Diad saman a labi, naamtaan na ari na Jerico ya wala ray espiya tan wadman irad abung nen Rahab. Kanian angibaki so ari na mangerel ed sikara. Inyamot nen Rahab so duaran espiya ed atep na abung to, tan imbaga tod ibabaki na ari: ‘Wadia ray espiya nen niman, pero linma la ra. No usilan yo ra, ompan naabutan yo ni ra!’ Akin kasi et inyamot nen Rahab iray espiya?— On ta manisia ed si Jehova, tan amta to ya iter nen Jehova so Canaan ed saray Israelita.

Antis ya inmalis ed abung nen Rahab iray espiya, impormisa dan sikatoy naligtas tan say pamilya to no naderal so Jerico. Antam no antoy imbaga ran gawaen to?— Imbaga ra: ‘Isinger mod bintana iyan ambalangan lubir pian naligtas ka tan say kapamilyam.’ Inunor nen Rahab so imbaga na saray espiya. Antoy sinmublay ya agawa?—

Inligtas nen Jehova si Rahab tan say kapamilya to

Kayari pigaran agew, mareen ya nanmartsa iray Israelita ed paliber na syudad. Anemiran agew dan niliber so syudad, maminsan ed kada agew. Pero diad komapiton agew, aminpito ran nanmartsa ed paliber na syudad. Insan ira inmeyag na makmaksil. Gineba nen Jehova so padir ya akapaliber ed syudad. Pero amay abung ya walay akasinger ya ambalangan lubir ed bintana et ag-ageba! Nanenengneng mod litrato?— Seguradon aligtas si Rahab tan say kapamilya to!

 Antoy naaralan mod si Rahab?— Anisia si Rahab ed si Jehova ta abalitaan to ray balibalin ginawa nen Jehova. Amayamay met so nanaaralan mon balibalin ginawa nen Jehova. Manisia ka met ed sikato ya singa si Rahab?— Amta min manisia ka!