Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 5

Lanang ya Duga so Ginawa nen Samuel

Lanang ya Duga so Ginawa nen Samuel

Anggano nen uga-ugaw ni si Samuel, manaayam tan mantratrabaho lad tabernakulo. Diman oonla iray totoo pian mandayew ed si Jehova. Antam no akin et wadman si Samuel? Antis tan ebatan itan, amtaen ta ni so nipaakar ed nanay ton si Hana.

Labalabay nen Hana ya walay anak to, pero abaybayag ya anggapo. Kanian nampikasi tan nampatulong ed si Jehova. Impormisa to ya no mananak na sakey ya laki, panayamen tan pantrabahoen tod tabernakulo. Inebatan nen Jehova so pikakasi to tan nananak na laki. Say ngaran to et Samuel. Nen manga talora o apatiran taon lay Samuel, ginawa nen Hana so impormisa to. Inyakar toy Samuel ed tabernakulo pian mantrabaho parad Dios.

Si Eli so manunan saserdote ed tabernakulo. Mantratrabaho met diman iray duaran baleg lan anak ton lalaki. Di ba say tabernakulo et abung na Dios ya diman oonla iray totoo ya mandayew? Kanian dapat labat ya saray wadman et manggaway maong. Pero saray anak nen Eli et aliwdiway gagawaen da. Anengneng iya nen Samuel. Inalig to ra kasi tan nanggawa met na mauges?— Andi, lanang ya duga so ginawa nen Samuel. Inunor toy imbangat nen nanay tan tatay to.

Anto dapat so ginawa nen Eli ed duaran anak to?— Dapat pinarusaan to ra. Agto la ra dapat pinayagan ya mantrabaho ed abung na Dios. Pero, aliwan onman so ginawa nen Eli, kanian nampasnok si Jehova ed sikato tan ed duaran anak to. Tan magano la ran parusaan nen Jehova.

Imbaga nen Samuel ed si Eli so papaibaga nen Jehova

Sakey ya labi, nen nanaugip si Samuel, walay arengel ton manatawag ed sikato: ‘Samuel!’ Kanian batik ed si Eli, balet say kuan nen Eli: ‘Agta ka tinawag.’ Amidua ni yan agawa. Kayari komatlo, imbaga nen Eli ed si Samuel ya no wala  ni narengel ton boses, say ibaga to et: ‘Mansalita ka Aman Jehova, ta ondedengel ak.’ Kanian onman so ginawa nen Samuel. Insan imbaga nen Jehova ed sikato: ‘Ibagam ed si Eli ya dusaen koy pamilya to ta aliwdiway gagawaen da.’ Mainomay kasi nen Samuel ya ibaga man ed si Eli?— Andi, mairap. Pero anggano natatakot si Samuel, inunor to nin siansia si Jehova. Tinmua so imbaga nen Jehova. Inatey so duaran anak nen Eli tan pati si Eli.

Balibalin aligen si Samuel. Ginawa toy duga anggano sankanengneng ton aliwdiway gagawaen na arum. Sika ey? Labay mon aligen si Samuel tan lanang mo met ya gawaen so duga? Seguradon napaliket moy Jehova, pati si mamam tan papam.

BASAEN ED BIBLIAM