Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 14

Panarian ya Man-ari ed Interon Dalin

Panarian ya Man-ari ed Interon Dalin

Antam no anto iyan Panarian?— On, say Panarian na Dios. Gawaen ton paraiso so dalin. Labay mon naamtaan so nipaakar ed sayan Panarian?—

Amin ya panarian et walay ari to. Say ari so manuuley ed saray totoo. Siopay Ari ed Panarian na Dios ey?— Si Jesu-Kristo ya walad tawen. Sikatoy magano lan magmaliw ya Ari na amin a totoo ed dalin! Maliket ti la kasi no Ari lay Jesus diad dalin?—

Antoy labay mon gawaen no Paraiso la?

Seguradon maliket tayo lad satan! Diad paraiso, anggapo lay mankokolkol odino manlalaban. Manaaroan la so amin. Anggapo lay mansakit tan ompatey. Makanengneng la ray bulag, makarengel la ray telek, tan saramay agmakaakar et makabatik tan makalukso la. Amayamay so naakan. Tan saray ayep et agla manlalaban tan agda ti met la sakitan. Ombilay iray inaatey ya totoo. Kaiba iramay naamtaan moy istoryay bilay da ya singa si Rebeca, Rahab, David, tan Elias! Labay mo ran nakabat no ombilay la ra?—

 Inad-aro ka nen Jehova tan labay ton maliket ka. No itultuloy mon kabaten tan unoren si Jehova, manbilay ka ya tuloytuloy diad marakep a paraiso! Labay mo?—