Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 13

Labalabay nen Timoteo ya Tulongan Iray Totoo

Labalabay nen Timoteo ya Tulongan Iray Totoo

Uga-ugaw ni si Timoteo, labalabay to lan tulongan iray totoo. Linmad nanduruman lugar pian ontulong, kanian maliket so bilay to. Labay mon naamtaan so istorya to?—

Imbangat ed si Timoteo na bai tan mama to so nipaakar ed si Jehova

Binmaleg si Timoteo ed syudad na Listra. Nen melag ni, imbangat la nen bai ton Loida tan mama ton si Eunice so nipaakar ed si Jehova. Legan ya ombabaleg si Timoteo, labay ton tulongan so arum ya nakabat day Jehova.

Nen medyo ugaw ni si Timoteo, tinepetan la nen Pablo no labay toy mila ya manpulong ed arum ya lugar. Say ebat nen Timoteo et ‘On!’ Talagan labalabay toy onla pian tulongan so arum.

 Saniba si Timoteo tan Pablo ya linmad syudad na Macedonia ya tatawagey Tesalonica. Pian makasabi ra diman, nanakar ira na arawdawi insan ira linmugan ed baloto. Nen akasabi ra, tinulongan da ray totoo ya nakabat si Jehova. Pero wala ray mansyodot tan labay da ran sakitan. Kanian inmalis si Pablo tan Timoteo ed sananey ya lugar tan diman ira nampulong.

Maliket so bilay nen Timoteo

Kayari pigaran bulan, pinapawil nen Pablo si Timoteo ed Tesalonica pian kumustaen iray agagi. Delikadoy ompawil diman kanian dapat matapang si Timoteo! Pero linma nin siansia ta aburidod saray agagi diman. Nen pinmawil ed si Pablo, balibali imbalita to. Ayos labat iray agagi ed Tesalonica!

Abayag ya saniba si Timoteo tan Pablo. Aminsan et insulat nen Pablo ya inangay nen Timoteo so ibaki ya ontulong ed saray kongregasyon. Inaro nen Timoteo si Jehova tan saray totoo.

Sika ey, inarom met iray totoo tan labay mo ran tulongan ya nakabat si Jehova?— No ontan, magmaliw ka met ya maliket a singa si Timoteo!