Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UJESU USUSA ISITHA SABANTU

Kungani Kumele Sisindiswe

Kungani Kumele Sisindiswe

“Umuntu ozelwe ngumfazi ulezinsuku ezilutshwana njalo ezigcwele uhlupho. Uyaqhakaza njengeluba aphinde abune; njengesithunzi esithi tshazi, akemi.”UJobe 14:1, 2.

Akulamuhla abantu befisa ukuthi ngabe bayaphila kuze kube nini lanini beqine saka njengezintombi lamajaha. Kodwa iqiniso elibuhlungu yikuthi sonke siyafa. Sekwadlula iminyaka ephezu kwengu-3 500 uJobe wakhuluma amazwi la aphezulu kodwa lalamuhla alokhu eliqiniso.

Bonke abantu emhlabeni bakufuna ngabomvu ukuphila kuze kube nininini. IBhayibhili lisitshela ukuthi uNkulunkulu wafaka isifiso sokuphila phakade ezinhliziyweni zethu kanye lesifiso sokuzwisisa ukuthi kunjani ukuphila okungapheliyo. (UmTshumayeli 3:11) Kodwa phela uNkulunkulu olothando kangeke asinike isifiso sokuphila kuze kube nini lanini nxa kuyikuthi asingeke sakuthola. ILizwi likaNkulunkulu lithi ukufa kuyisitha njalo lithembisa ukuthi isitha lesi ‘sizachithwa,’ okutsho ukuthi sizatshabalaliswa.1 KwabaseKhorinte 15:26.

Ukufa kuyisitha sibili. Akulamuntu ongakulanda ekukhangele. Nxa singabona ingozi simela khatshana, sicatshe kumbe sibaleke. Kanti njalo nxa singagula siyazama ukuyathola uncedo kwabezempilakahle. Senza konke esingakwenza ukuze singafi.

Sikhona yini isizatho esingenza sikholwe ukuthi ukufa kuzaphela du? Sikhona sibili ngoba uMdali wethu uJehova uNkulunkulu wayengahlosanga ukuthi abantu baphile iminyaka emilutshwana nje besebesifa. Wayevele engahlosanga ukuthi bafe. Wayefuna baphile emhlabeni kuze kube nini lanini njalo lokho akuhlosileyo uyakufeza loba sekutheni.U-Isaya 55:11.

Kodwa ukufa kuzaqedwa njani? Kusukela kudala abantu bebelokhu betshukana lakho ukufa kodwa kabaphumelelanga. Lalamuhla balokhu belwisana lakho. Abezesayensi sebalungisa imithi kanye lezinye izinto zokwelapha ezincede ukuthi kunqandwe eminye imikhuhlane. Sebezame lezindlela ezinengi bechwayisisa ukuthi imizimba yezinto eziphilayo yakhiwe njani. Kwezinye izindawo abantu sebephila iminyaka eminengi ukwedlula leyo eyayiphilwa eminyakeni engu-100 eyadlulayo. Lanxa kunjalo, ukufa kulokhu kubahlezi amadundulu abantu ngoba vele iBhayibhili lithi: “Konke kubuyela othulini.”UmTshumayeli 3:20.

Asingeke sithembe ukuthi ukufa kuzasuswa ngabantu ngoba sekulesikhathi eside kubahlupha. Kodwa nanzi izindaba ezinhle: UJehova uNkulunkulu kudala walungisa indlela yokusindisa abantu ekufeni njalo wasebenzisa uJesu Khristu ukuze lokhu kuphumelele.