Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

“Lokhu Kwakuyikuthanda Kwakho”

“Lokhu Kwakuyikuthanda Kwakho”

“Uzifihlile lezizinto kwabahlakaniphileyo labafundileyo wazambula ebantwaneni abancinyane.”LUK. 10:21.

1. Kuyini okwabangela ukuthi uJesu ‘agcwale intokozo ngomoya ongcwele’? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

UBONA angani abantu ababona uJesu Khristu ‘egcwele intokozo ngomoya ongcwele’ bezwa njani? Mhlawumbe lawe uyambona ngelihlo lengqondo ebobotheka futhi lentokozo ibhaliwe ebusweni bakhe. Kuyini okwakubangele ukuthi uJesu athokoze kangaka? Wayesanda kuthuma abafundi bakhe abangu-70 ukuthi bayetshumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu. * Ngakho-ke wayefuna ukubona ukuthi babezaphumelela yini. Kwakulabanengi ababengazithandi ngitsho izindaba ezinhle njalo abanye babo kwakungababhali labaFarisi ababeyizikhwicamfundo futhi ababekhaliphile. Babangela ukuthi abantu abanengi babone uJesu njengombazi nje ongatsho lutho, futhi babesenza lokuthi abafundi bakhe bakhanye ‘bengabantu makhaza ababengafundanga.’ (ImiSeb. 4:13; Mak. 6:3) Kodwa abafundi bakaJesu bathi bevela ekutshumayeleni babethabe befile. Babewenzile umsebenzi ababewuthunyiwe lanxa babephikiswa ngabantu langamadimoni. Kuyini okwabenza bathokoza kangaka futhi baba lesibindi?Bala uLukha 10:1, 17-21.

2. (a) Kungani uJesu wathi abafundi bakhe bangabantwana? (b) Kuyini okwanceda abalandeli bakaKhristu ukuthi bazwisise iqiniso elijulileyo eliseMibhalweni?

2 UJesu wathi kuJehova: “Ngiyakubonga, Baba, Nkosi yezulu lomhlaba,  ngokuba uzifihlile lezizinto kwabahlakaniphileyo labafundileyo, wazambulela abantwana abancinyane. Yebo, Baba, lokhu kwaba yikuthanda kwakho.” (Mat. 11:25, 26) Akusikho ukuthi wayesitsho ukuthi abafundi bakhe babengabantwana abancinyane. Wayekwazi ukuthi babekhangelelwa phansi emphakathini, kodwa izifundiswa lezikhwicamfundo ezazizibona zihlakaniphile yizo ezazikhanya angani zingabantu kuzwa. UJesu wayeke wafundisa abalandeli bakhe ukuthi babe njengabantwana, okutsho ukuthi bahlale bethobekile futhi bakwamukele ababekufundiswa. (Mat. 18:1-4) Ukuthobeka kwabo kwabanceda sibili ngoba uJehova wasebenzisa umoya ongcwele ukuze abasize ukuthi bazwisise iqiniso elizikileyo eliseMibhalweni. Kodwa izikhwicamfundo kanye labahlakaniphileyo ababeseyisa abalandeli bakaJesu babelokhu benqundwe izingqondo nguSathane kanye lokuzikhukhumeza kwabo.

3. Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

3 Siyabona-ke ukuthi kungani uJesu wathokoza kakhulu! Kwamthokozisa ukubona indlela uJehova ayencedisa ngayo abathobekileyo ukuthi bazwisise iqiniso elizikileyo eliseMibhalweni kungelani lokuthi babefundile loba bengafundanga. Kwamjabulisa kakhulu ukuthi kwakuyikuthanda kukaYise ukuthi abantu abathobekileyo balizwisise iqiniso. UJehova sentshintshile yini, njalo kuyini akwenzayo okutshengisa ukuthi kulokhu kuyikuthanda kwakhe ukuthi abantu bafundiswe ngendlela elula lecacileyo? Sizaxoxa ngombuzo lo njalo impendulo esizayithola ingasithokozisa lathi njengoJesu.

IQINISO ELIJULILEYO LICACISELWA BONKE

4. Kwezinye izindawo iNqabayokulinda ebhalwe ngolimi olulula ibanceda njani abanengi?

4 Khathesi inhlanganiso kaJehova isiqakathekisa kakhulu ukufundisa iqiniso eliseBhayibhilini ngendlela elula lecacileyo. Kasixoxeni ngezibonelo ezintathu. Okokuqala, kwezinye izindimi sekule-Nqabayokulinda ebhalwe ngolimi olulula. * Imagazini le ibe yisipho esihle kakhulu kulabo abangalwazisisi kuhle ulimi abalusebenzisayo kumbe abalohlupho lokubala. INqabayokulinda yiyo esetshenziswa kakhulu nxa sifundiswa iqiniso eliseBhayibhilini njalo izinhloko zezimuli sezikunanzelele ukuthi abantwana abasebenzisa ebhalwe ngolimi olulula sebephendula kanengi emihlanganweni. Abantu abanengi baze babhalela iQula Elibusayo bebonga kakhulu. Omunye udadewethu wabhala ukuthi wayesesaba ukuphendula esifundweni seNqabayokulinda. Wathi: “Ngangifika ngikhudumeze ibhentshi nje. Kodwa sekwaphela lokho.” Eseqalise ukusebenzisa iNqabayokulinda ebhalwe ngolimi olulula wathi: “Khathesi sengiphendula sibili, futhi angisesabi ngitsho! Ngiyambonga uJehova ngiphinde ngibonge lani.”

5. Inceda ngani i-New World Translation of the Holy Scriptures eguqulwe kutsha?

5 Okwesibili, mhlaka-5 October 2013, emhlanganweni waboFakazi bakaJehova owenziwa minyaka yonke kwethulwa i-New World Translation of the Holy Scriptures eguqulwe kutsha. * IMibhalo eminengi isilamabala amalutshwana kodwa lokho ekutshoyo kakuntshintshanga njalo sekulula ukuyizwisisa. Ngokwesibonelo umbhalo kaJobe 10:1 wawulamabala angu-27 kodwa khathesi usulangu-19 kuphela; uZaga 8:6 wayelamabala angu-20 kodwa khathesi selangu-13. Amavesi la womabili asecaca kakhulu. Omunye umfowethu ogcotshiweyo oseleminyaka eminengi ekhonza uJehova ethembekile wathi: “Bengibala uJobe eBhayibhilini eliguqulwe kutsha, njalo bekungani ngiyaqalisa ukuzwisisa okumunyethwe ebhukwini leli!” Abanye abafowethu labo batsho njalo.

6. Wena uthini ngesakucaciselwayo mayelana loMathewu 24:45-47?

6 Okwesithathu yikulungisiswa okusanda kwenziwa endleleni esizwisisa ngayo eminye  iMibhalo. Ngokwesibonelo, kuNqabayokulinda yesiNdebele kaJuly 1, 2013, kwasithokozisa ukucaciselwa iqiniso eliphathelane ‘lenceku ethembekileyo lehlakaniphileyo.’ (Mat. 24:45-47) Kwacaciswa ukuthi inceku ethembekileyo ibunjwa liQula Elibusayo kuphela, lokuthi “izisebenzi zalapha ekhaya” yibo bonke abanikwa ulwazi oluvela eBhayibhilini kungelani lokuthi ngabagcotshiweyo kumbe ‘ngabezinye izimvu.’ (Joh. 10:16) Kuyasithokozisa kakhulu ukuqhubeka sicaciselwa iqiniso kanye lokulifundisa abanye. Kuyini okunye uJehova akwenzayo okutshengisa ukuthi kuyikuthanda kwakhe ukuthi abantu bafundiswe ngendlela elula lecacileyo?

UKUCHASISA IZINDABA EZISEBHAYIBHILINI NGENDLELA ELULA LECACILEYO

7, 8. Yiziphi ezinye izindaba eziseBhayibhilini ezimela okuthile okwakuzakwenzakala esikhathini esizayo?

7 Nxa usuleminyaka eminengi ukhonza uJehova, mhlawumbe ukunanzelele ukuthi indlela izindaba ezinengi eziseBhayibhilini ebezichasiswa ngayo emabhukwini ethu ibilokhu intshintsha kancane kancane. Njani? Kudala emabhukwini ethu sasijayele ukuchaza ukuthi okumunyethweyo endabeni ethile eseBhayibhilini kuyisithunzi salokho okuzakwenzakala, ngokwesibonelo umuntu okwakukhulunywa ngaye, isenzakalo sakhona kumbe okunye okunenginengi. Kodwa zikhona yini izizatho zokuthi sichaze izindaba eziseMibhalweni ngendlela le? Ye zikhona. Ngokwesibonelo uJesu wakhuluma ‘ngesiboniso sikamphrofethi uJona.’ (Bala uMathewu 12:39, 40.) Wachaza ukuthi amalanga ahlalwa nguJona esiswini senhlanzi ayemela amalanga ayezahlalwa nguye engcwabeni.

8 Zikhona ezinye izindaba eziseBhayibhilini ezazimela okwakuzakwenzakala ngesikhathi esizayo. UPhawuli wakhuluma ngezinye zakhona. Ngokwesibonelo, ubuhlobo buka-Abhrahama loHagari kanye lobuhlobo bakhe loSara babumela ubuhlobo bukaJehova lesizwe sako-Israyeli kanye lengxenye esezulwini yenhlanganiso kaNkulunkulu. (Gal. 4:22-26) Kanti njalo kwakulethabanikeli, ithempeli, iLanga Lokubuyisana, umphristi omkhulu kanye lezinye izingxenye zoMthetho kaMosi. Konke lokhu ‘kwakuyisithunzi nje sezinto ezinhle ezizayo.’ (Heb. 9:23-25; 10:1) Kumnandi kakhulu ukutaditsha izindaba lezi njalo kuyaluqinisa ukholo lwethu. IBhayibhili lilezindaba ezinengi ezikhuluma ngabantu, ngezenzakalo lokunye okunengi. Kambe sesingathi izinto zonke lezi ziyisithunzi salokho okuzakwenzakala yini?

9. Indaba kaNabothi yayichazwa njani?

9 Eminyakeni eyadlulayo izindaba ezinengi zazichazwa ngokuthi ziyisithunzi salokho okwakuzakwenzakala. Ngokwesibonelo kulendaba kaNabothi. INdlovukazi uJezebeli eyayilomoya omubi yenza ukuthi abulawe lanxa wayengelacala ngoba yayifuna ukuthi umkayo u-Ahabi athathe isivini sikaNabothi. (1 AmaKho. 21:1-16) Ngo-1932 indaba le yachazwa ngokuthi yayiyisiphrofetho. U-Ahabi loJezebeli kwathiwa bamela uSathane kanye lenhlanganiso yakhe; uNabothi kwathiwa umela uJesu njalo ukufa kukaNabothi kwathiwa kumela ukubulawa kukaJesu. Kodwa eminyakeni eyalandelayo, ebhukwini elithi “Let Your Name Be Sanctified” eladindwa ngo-1961, kwaphinda kwachazwa ukuthi uNabothi umela abagcotshiweyo njalo uJezebeli kwasekuthiwa umela amasonto amanga. Yikho-ke indlela uJezebeli aphatha ngayo uNabothi kwasekuthiwa imela ukuhlukuluzwa kwabagcotshiweyo ezinsukwini zokucina. Okweminyaka eminengi, indlela le eyayisetshenziswa ukuchaza izindaba eziseBhayibhilini yayibaqinisa ukholo abantu bakaNkulunkulu. Kodwa kungani izindaba eziseBhayibhilini sezichazwa ngenye indlela?

10. (a) Ukuhlakanipha kuqhubeke kuyinceda njani inceku ethembekileyo? (b) Kuyini osekugcizelelwa kakhulu emabhukwini ethu?

10 UJehova ubelokhu eyincedisa “inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo” ukuthi iqhubeke  isiba lokuhlakanipha. Ukuhlakanipha lokhu kusize ukuthi inceku ethembekileyo inanzelele ukuthi nxa isithi indaba eseBhayibhilini iyisithunzi salokho okuzakwenzakala kumele kube lobufakazi obucacileyo obuseMibhalweni. Kanti njalo kutholakale lokuthi ezinye izindaba ezazichazwa ngokuthi ziyisithunzi sokuthile okuzayo bezingazwisiseki lula kwabanengi. Kungaba nzima ukuzwisisa ukuthi omunye umuntu wayemela bani lokuthi kungani kunjalo, futhi akulula ukukukhumbula kanye lokukusebenzisa empilweni. Olunye uhlupho olukhulu yikuthi izifundo zingacina zingasacaci ngoba siyabe sizama ukuhlolisisa ukuthi indaba eseBhayibhilini yayimelani kanye lokuthi yagcwaliseka njani. Khathesi amabhuku ethu asegcizelela izifundo ezilula ukuzizwisisa futhi ezisincedayo. Izifundo lezi ziphathelane lokholo, ukubekezela, ukuzinikela kuNkulunkulu kanye lobunye ubuntu obuqakathekileyo esibufunda ebantwini okukhulunywa ngabo eBhayibhilini. *

Sithola isifundo esiqakathekileyo endabeni kaNabothi (Khangela indima 11)

11. Khathesi sesiyizwisisa njani indaba kaNabothi, futhi isibonelo sakhe sisinceda ngani sonke?

11 Khathesi sesiyizwisisa njani indaba kaNabothi? Sesiyizwisisa ngendlela elula njalo ecacileyo. Kayisikho ukuthi ukufa kwendoda le eyayilungile kwakumela lokho okwakuzakwenzakala kuJesu loba kwabagcotshiweyo, kodwa yafa ngenxa yokuthi yayiyindoda eqotho. Ayizange ilahle umthetho kaJehova lanxa yahlukuluzwa kabuhlungu ngabantu ababesebenzisa isikhundla ngendlela engayisiyo. (AmaN. 36:7; 1 AmaKho. 21:3) Indaba kaNabothi iyisifundo esihle kithi ngoba lathi singavuka sesihlukuluzwa ngenxa yokuthi siyabe sikhetha ukulalela uJehova. (Bala u-2 Thimothi 3:12.) Sekungaba lula ukuthi sonke siyizwisise indaba le eqinisa ukholo kanye lokuthi siyikhumbule siphinde siyisebenzise ezimpilweni zethu.

12. (a) Zonke izindaba eziseBhayibhilini zimumethe izifundo esingazisebenzisa empilweni kuphela yini? Chaza. (b) Kuyini okwenza senelise ukuzwisisa izindaba ezizikileyo eziseMibhalweni? (Khangela amabala angaphansi.)

12 Pho sesingatsho yini ukuthi zonke izindaba eziseBhayibhilini zimumethe izifundo kuphela? Hatshi, zikhona ezinye ezimela okuthile. Kodwa akusandanga ukuthi nxa  kuchasiswa izindaba eziseBhayibhilini kube kulokhu kuthiwa lokhu kwakumele lokhuya kumbe kwakuyisithunzi salokhu. Khathesi amabhuku ethu andise ukusitshela ukuthi into ethile isikhumbuzani, kumbe ukuthi ingumzekeliso wani. Ngokwesibonelo sesingatsho ukuthi ukuzimisela kukaNabothi ukuhlala eqotho lanxa wayehlukuluzwa kusikhumbuza ubuqotho bukaKhristu kanye lokuthembeka kwabagcotshiweyo. Kuphinda kusikhumbuze lokuthi ‘kulezinye izimvu’ zeNkosi ezinengi ezithembekileyo. Ukuchazwa kwezindaba lezi ngendlela elula lecacileyo kutshengisa ukuthi kuyikuthanda kukaNkulunkulu ukuthi sifundiswe ngendlela le. *

IMIZEKELISO KAJESU ICHASISWA NGENDLELA ELULA

13. Yiziphi izibonelo ezitshengisa ukuthi khathesi eminye imizekeliso kaJesu isichasiswa ngendlela elula lecacileyo?

13 UJesu Khristu wayeyingcitshi yokufundisa ukwedlula bonke abantu abake baphila emhlabeni. Wayethanda ukusebenzisa imizekeliso nxa efundisa. (Mat. 13:34) Imizekeliso yenza ukuthi umuntu acabangisise ngalokho okukhulunywayo njalo yenza kuthophele enhliziyweni yakhe. Ubona angani amabhuku ethu abeyichasisa njani imizekeliso kaJesu eminyakeni esanda kwedlula? Akuthandabuzwa ukuthi ibichasiswa ngendlela elula lecacileyo. Kumele ukuthi sonke sajabula lapho iNqabayokulinda kaJuly 15, 2008 isicacisela indlela esesizwisisa ngayo umzekeliso kaJesu wemvubelo, owentanga yemastadi lowombule. Sesikwazi mhlophe ukuthi imizekeliso le iphathelane loMbuso kaNkulunkulu kanye lokuphumelela kwawo emsebenzini wokuncedisa abantu ukuthi batshiye izenzo zomhlaba lo omubi, babe ngabalandeli bakaKhristu beqiniso.

14. (a) Wawuchazwa njani umzekeliso womSamariya olesihawu?

14 Singathini ngezinye izindaba eziyimizekeliso ezakhulunywa nguJesu? Ezinye ziyisithunzi salokho okwakuzakwenzakala kodwa ezinye zigcizelela izifundo esingazisebenzisa ekuphileni kwethu. Manje singakwazi njani ukuthi indaba eseBhayibhilini imela okuthile loba ukuthi imumethe izifundo? Impendulo ibilokhu icaca kancane kancane. Ngokwesibonelo ake sikhangele indlela okwakuchasiswa ngayo umzekeliso womSamariya olesihawu. (Luk. 10:30-37) Ngo-1924, iNqabayokulinda yathi umSamariya wayemela uJesu; umgwaqo owehlileyo owawusuka eJerusalema usiya eJerikho wona wawumela ukuziphatha kwabantu okuqhubeka kusehla kusiba kubi kusukela abantu bahlamuka e-Edeni. Abaphangi ababesemgwaqweni bona kwathiwa babemela izinhlanganiso ezinkulu kanye labezamabhizimusi abayizihwaba njalo umphristi lomLevi babemela amasonto amanga. Lamuhla emabhukwini ethu umzekeliso lo ususetshenziswa nxa kukhunjuzwa wonke amaKhristu ukuthi akumelanga abe lobandlululo ikakhulu nxa efundisa abantu ngoNkulunkulu. Kuyasithokozisa sibili ukuthi uJehova uyasicacisela izinto nxa esifundisa.

15. Sizaxoxa ngani esihlokweni esilandelayo?

15 Esihlokweni esilandelayo sizakhangela umzekeliso kaJesu ophathelane lezintombi ezilitshumi. (Mat. 25:1-13) UJesu wayefuna ukuthi abalandeli bakhe ababezaphila ezinsukwini zokucina bawuzwisise njani umzekeliso lo oqakathekileyo? Kambe wayefuna baphethe ngokuthi uyisithunzi salokho okwakuzakwenzakala na, kumbe wayefuna bathole isifundo esasizabanceda ngezinsuku zokucina? Sizaphela sizwe.

^ ndima 1 Eminye imibhalo yeBhayibhili yasendulo ithi abafundi babengu-“70” kodwa eminye ithi babengu-“72.”

^ ndima 4 INqabayokulinda ebhalwe ngolimi olulula yaqala ukutholakala ngesiNgisi ngo-July 2011. Kodwa khathesi isitholakala langezinye izindimi ezilutshwana.

^ ndima 5 Khathesi kuhlelwa ukuthi itholakale langezinye izindimi.

^ ndima 10 Ngokwesibonelo ibhuku elithi Imitate Their Faith lichaza okunengi ngezimpilo zabantu abathile abangu-14 okukhulunywa ngabo eBhayibhilini. Ligcizelela izifundo ezisincedayo empilweni hatshi ukuthi lokhu kwakuyisithunzi salokhu.