Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Imibuzo YeBhayibhili Iyaphendulwa

Imibuzo YeBhayibhili Iyaphendulwa

Kungani kumele sikhumbule ukufa kukaJesu?

Ukufa kukaJesu kusinika ithemba lokuthola impilo enjani?—u-Isaya 25:8; 33:24

Ukufa kukaJesu kwakuyisenzakalo esiqakatheke kulazo zonke emhlabeni ngoba wafa ukuze sithole impilo uNkulunkulu ayehlose ukuthi siyiphile. Lapho edala abantu wayengahlosanga ukuthi babe lesifiso sokwenza okubi, ukuthi bagule kumbe bafe. (UGenesisi 1:31) Isono sangena emhlabeni ngomuntu wakuqala u-Adamu. Yikho-ke uJesu wanikela ngokuphila kwakhe ukuze sikhululwe esonweni lasekufeni.Bala uMathewu 20:28 loRoma 6:23.

UNkulunkulu wasitshengisa ukuthi uyasithanda kakhulu ngokuthumela iNdodana yakhe emhlabeni ukuthi izosifela. (1 UJohane 4:9, 10) UJesu watshela abafundi bakhe ukuthi bakhumbule ukufa kwakhe ngokwenza umbuthano ongelazinto ezinenginengi besebenzisa isinkwa lewayini kuphela. Nxa lokhu singakwenza minyaka yonke siyabe sitshengisa ukuthi siyabonga ngalokho esakwenzelwa nguNkulunkulu loJesu.Bala uLukha 22:19, 20.

Ngobani okumele badle isinkwa banathe lewayini?

Ngesikhathi uJesu etshela abafundi bakhe ukuthi bakhumbule ukufa kwakhe, wakhuluma ngesivumelwano. (UMathewu 26:26-28) Isivumelwano lesi sanika abafundi kanye labanye abalutshwana ithuba lokuthi babe ngamakhosi labaphristi beloJesu ezulwini. Lanxa ukufa kukaJesu kukhunjulwa ngamamiliyoni abantu, abadla isinkwa labanatha iwayini ngabasesivumelwaneni lesi kuphela.Bala iSambulo 5:10.

Sekuleminyaka ephosa ibe ngu-2 000 uJehova ekhetha abazakuba ngamakhosi. (ULukha 12:32) Balutshwana kakhulu kulalabo abazaphila emhlabeni kuze kube nini lanini.Bala iSambulo 7:4, 9, 17.