Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukutshada Kuphela ‘eNkosini’—Sekwaphelelwa Yisikhathi Yini?

Ukutshada Kuphela ‘eNkosini’—Sekwaphelelwa Yisikhathi Yini?

“Sengidinge ngaswela umuntu osebandleni engingatshada laye, njalo sengisesaba ukuthi ngizacina ngiphelelwa yisikhathi.”

“Amanye amajaha angakhonziyo alomusa, alothando njalo ayazwisisa. Kawaphikisani lendlela engikhonza ngayo futhi akhanya elothando ukwedlula amanye amajaha asebandleni.”

Yikho kanye okucatshangwa ngezinye izinceku zikaNkulunkulu endabeni yokutshada eNkosini. Kodwa bakwazi mhlophe ukuthi umphostoli uPhawuli wakubeka kwacaca ukuthi wonke amaKhristu kumele atshade ‘eNkosini’ kuphela. (1 Khor. 7:39) Pho kungani becabanga ukuthi kunzima ukulandela umlayo lo?

KUNGANI ABANYE BEKUBONA KUNZIMA?

Amanye amaKhristu angabe ebona angani sekunzima ukutshada eNkosini ngoba kuyabe kukhanya angani emabandleni odade banengi ukwedlula abafowethu. Emazweni amanengi kunjalo sibili. Ngokwesibonelo eKorea, phakathi kwaboFakazi abangu-100, uzathola ukuthi abangu-57 ngodade njalo abangu-43 ngabafowethu. Kanti njalo eColombia kubikwa ukuthi oFakazi abangamaphesenti angu-66 ngodade njalo abafowethu bona bangamaphesenti angu-34.

Kwamanye amazwe ubunzima obukhona yikuthi abazali abangayisibo boFakazi bangabiza amalobolo adula kakhulu, besekusenza ukuthi abanye abafowethu bakhethe ukuhlala bengatshadanga. Nxa udade esekhangela konke lokhu, angabona angani yena kasoze afa athola umuntu wokutshada laye ‘eNkosini.’ Angazibuza athi, “Kambe phakathi kwamaKhristu asebandleni usesekhona yini umuntu ofaneleyo engingatshada laye?” *

KUQAKATHEKILE UKUTHEMBA UJEHOVA

Nxa lawe ikuhlupha indaba le, woba leqiniso lokuthi uJehova ukhangele. Uyakwazi sibili ukuthi indaba le ikuphatha njani.2 ImiLan. 6:29, 30.

 Pho kungani uJehova esipha umlayo wokuthi sitshade eNkosini kuphela? Uyakwazi ukuthi kuyini okunganceda abantu bakhe. Ufuna sithokoze njalo kafuni ukuthi sikhethe indlela engayisiyo besezisizwa ubuhlungu. Endulo uNehemiya wakhuluma ngesibonelo sikaSolomoni lapho ekhuza amaJuda amanengi ayetshada labezizweni ababengamkhonzi uJehova. Lanxa uSolomoni ‘wayethandwa nguNkulunkulu wakhe, wahugelwa esonweni ngabafazi bezizweni.’ (Neh. 13:23-26) Siyabona-ke ukuthi lamuhla uNkulunkulu usilaya ukuthi sitshade eNkosini kuphela ngoba singenza njalo kuzasihambela kuhle. (Hubo. 19:7-10; Isaya. 48:17, 18) AmaKhristu eqiniso ayabonga ngokuthi uJehova uyawathanda futhi ayazithemba izeluleko zakhe. Nxa emlalela uMbusi Wendawo yonke, ayabe evuma ukuthi nguye olelungelo lokuwatshela okokwenza.Zaga. 1:5.

Kambe ungafuna yini ‘ukuzibophela ndawonye’ lomuntu ozakwenza ukuthi utshiye uNkulunkulu? (2 Khor. 6:14) Lamuhla amaKhristu amanengi ayasilalela iseluleko sikaNkulunkulu esesilesikhathi eside sisebenza njalo ayakunanzelela ukuthi le yiyo indlela eqondileyo sibili. Kodwa abanye bakhetha ukungawulandeli umlayo lo.

AKUKAPHELELWA YISIKHATHI

Omunye udadewethu wase-Australia okuthiwa nguMaggy * uyasitshela ukuthi kwahamba njani lapho eqalisa ukuthandana lomuntu ongayisuyeFakazi. Uthi: “Ngangilova kanengi emhlanganweni ukuze ngiyembona nje kuphela. Ngasengiphambukile sibili.” URatana wase-India wathandana lejaha ayefunda lalo futhi laqalisa ukufunda iBhayibhili. Kodwa ngokuya kwesikhathi kwakhanya ukuthi ijaha leli elalikufuna yikuthandana laye kuphela. URatana wacina esetshiya iqiniso esesiyangena enye insonto ukuze enelise ukutshada.

Esinye isibonelo ngesikadadewethu waseCameroon okuthiwa nguNdenguè. Watshada eleminyaka engu-19 njalo ijaha lakhe lamthembisa ukuthi uzabe ekhululekile ukuthi azihambele emihlanganweni. Kodwa ngemva kwamaviki amabili betshadile umkakhe wamalisa ukuya emihlanganweni yobuKhristu. Uthi: “Ngaqalisa ukuba lesizungu njalo ngangitshona ngikhala. Ngangihlala ngizisola futhi ngizibuza lokuthi ngiphilelani.”

Kuliqiniso sibili ukuthi bangabe bekhona abantu abatshade labantu abangayisibo boFakazi njalo abantu bakhona bakhanya belomusa futhi bengahluphi. Kodwa wena nxa ungakwenza lokhu, ubuhlobo bakho loYihlo osezulwini olothando bungaba njani? Ungezwa njani sibili ngokuthi kawuzange ulalele umlayo akuphe wona ukuze ukuncede? Omunye umbuzo oqakathekileyo nanku: Yena uBaba osezulwini angezwa njani ngalokho oyabe usukukhethile?Zaga. 1:33.

Abafowethu labodadewethu emhlabeni wonke bayavuma ukuthi ukutshada ‘eNkosini’ kuphela kuyanceda kakhulu. Abangakatshadi bazimisele ukuthokozisa inhliziyo kaNkulunkulu ngokulinda baze bamthole umuntu onguFakazi futhi ofaneleyo abangatshada laye. UMichiko waseJapan wathi engakatshadi wayelezihlobo zakhe ezazimyenga ukuthi atshade lomuntu ongayisuyeFakazi. Wathi okunye okwakumthwalisa nzima yikubona abanye abangane bakhe labanye ayengena labo ebandleni bebathola abantu abangoFakazi abangatshada labo. Uthi: “Ngangilokhu ngizitshela ukuthi njengoba uJehova ‘enguNkulunkulu othokozayo,’ ukuthokoza kwethu akuyi ngokuthi sitshadile kumbe kasitshadanga. Ngiyakholwa lokuthi uyasinika lokho esikufisayo. Lokhu kutsho ukuthi lanxa sesifuna sibili ukutshada kodwa singakamtholi umuntu wokutshada laye kungcono ukuzihlalela, izinto zize zilunge.” (1 Tim. 1:11, NW) UMichiko wacina esemtholile umfowethu wokutshada laye ofaneleyo njalo uyathokoza ngokuthi walinda.

Kulabanye abafowethu ababekezelayo baze bamthole umuntu wokutshada laye ofaneleyo. Omunye owakwenzayo lokhu nguBill wase-Australia. Uthi kwezinye izikhathi wayehawukela amankazana angayisiwo boFakazi. Kodwa wayezama ukuthi angajayelani lawo. Ngani? Wayengafuni ukuthi azithezele olulenkume ‘ngokuzibophela ndawonye’ lomuntu ongakholwayo.  Eminyakeni yonke le engakamtholi umuntu wokutshada laye, wayeke azibike kubodade abathile kodwa babemala. UBill walinda okweminyaka engu-30 waze wamthola-ke udade ayehambelana laye. Uthi: “Angizisoli. Ngizibona ngibusisiwe sibili ngoba mina lomkami sihamba sonke enkonzweni, sitaditsha sonke futhi sikhonza ndawonye. Ukwazana labangane bomkami kuyangithokozisa ngoba bonke bayamkhonza uJehova. Sisebenzisa izimiso zeBhayibhili emtshadweni wethu.”

UNGENZANI USALINDELE UJEHOVA?

Kuyini ongakwenza ngesikhathi usalindele ukuthi uJehova akuncedise ukuthi uthole ongatshada laye? Okunye ongakwenza yikucabanga ngokuthi vele kungani ungakatshadi. Nxa isizatho esikhulu kuyikuthi ulalela umlayo oseBhayibhilini wokuthi utshade ‘eNkosini’ kuphela, kuhle kakhulu okwenzayo ngoba uhlonipha uNkulunkulu. Woba leqiniso lokuthi uJehova uyathokoza nxa ekubona uzimisele ukulalela iLizwi lakhe. (1 Sam. 15:22; Zaga. 27:11) Kumele uqhubeke uthandaza kuye, ‘ukhuphe konke okusenhliziyweni yakho.’ (Hubo. 62:8) Nxa uqhubeka umcela ngenhliziyo yakho yonke, uzathola ukuthi imithandazo yakho izakuba lohlonzi. Ubuhlobo bakho loNkulunkulu buzabe bulokhu buqina kakhulu lanxa ungabe ulwisana lezifiso zemvelo kanye lezinye izilingo. Hlala ukwazi ukuthi oPhezukonke uyabathanda abantu abaqhubeka bemkhonza bethembekile lokuthi lawe uligugu kuye. Ulendaba lezifiso zakho kanye lokuthi kuyini okumele ukuthole empilweni. Lanxa engathembisi ukuthi uzakunika umuntu wokutshada laye, nguye okwazi indlela engcono kakhulu yokugcwalisa izifiso zakho.Hubo. 145:16; Mat. 6:32.

Kwezinye izikhathi ungazizwa usunjengoDavida owaze wathi: “Ngiphendula masinyane, hawu Jehova; umoya wami uyaphela. Ungangifihleli ubuso bakho.” (Hubo. 143:5-7, 10) Nxa sekunje mnike isikhathi uBaba wethu osezulwini ukuze akutshengise lokho afuna ukwenze. Lokhu ungakwenza ngokubala iLizwi lakhe langokunakana ngalokho okufundayo. Uzayazi imilayo yakhe futhi uzabona lokuthi wabenzelani abantu bakhe endulo. Ukumlalela kuzakusiza ubone ukuthi ukwenza intando yakhe akusikho kuba yisithutha.

Abangatshadanga balusizo kakhulu ebandleni njalo bajayele ukuncedisa izimuli labantwana

Okunye ongakwenza ukuze uthokoze nxa ungakatshadi yikufunda ezinye izinto ezizakunceda nxa usulemuli. Izinto lezi zigoqela ukuba ngumuntu oqedisisayo nxa esenza izinqumo, ophanayo, okhutheleyo, olomusa, owesaba uNkulunkulu njalo ongumuntu wabantu. (Gen. 24:16-21; Rut. 1:16, 17; 2:6, 7, 11; Zaga. 31:10-27) Funa kuqala uMbuso njalo ukutshengise lokhu ngokukhuthala enkonzweni lakweminye imisebenzi yobuKhristu. Lokhu kuzakuvikela. UBill oqanjwe phezulu wakhuluma ngeminyaka yakhe engakatshadi, wathi: “Angibonanga lokuthi yaphela nini iminyaka yonke le ngoba ngangiphayona.”

Siphetha ngani? Ngokuthi ukutshada ‘eNkosini’ kuphela akukaphelelwa yisikhathi. Ukulalela umlayo lo kuzatshengisa ukuthi uyamhlonipha uJehova njalo kuzakwenza ukuthi uthokoze kuze kube nininini. IBhayibhili lithi: “Ubusisiwe umuntu oyesaba uJehova, othokoza kakhulu ngemilayo yakhe. Inotho lenzuzo kusendlini yakhe, lokulunga kwakhe kumi laphakade.” (Hubo. 112:1, 3) Yikho-ke zimisele ukuhlala ulalela umlayo kaNkulunkulu wokutshada ‘eNkosini’ kuphela.

^ ndima 7 Esihlokweni lesi, kukhulunywa kakhulu ngokwenzakala kubodadewethu, kodwa indaba le iyasebenza lakubafowethu.

^ ndima 13 Amanye amabizo antshintshiwe.