INQABAYOKULINDA July 2013 | Ikhona Yini Inkolo Ongayithemba?

Abantu abanengi bakubona kunzima ukuthemba inkolo ngoba sezike zabadanisa. Funda okunengi ngenkolo ongayithemba.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

buza, inkolo, hlola, ezenkolo

Nxa ulilunga lenhlanganiso yenkolo ethile, kufanana lokuthi ukukhonza kwakho kusezandleni zayo.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ikhona Yini Inkolo Ongayithemba Ezindabeni Zezimali?

Amansonto asendaweni yakini aqonda ukucela imali ebantwini kumbe asebenzisa izindlela ezicatshileyo zokuyithola yini? Lokhu kuyahambelana yini lokutshiwo liBhayibhili?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ikhona Yini Inkolo Ongayithemba Ezindabeni Zezimpi?

UJesu wafundisa abalandeli bakhe ukuthi bathande omakhelwana babo. Izinkolo lamuhla ziyawulandela yini umlayo lo?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ikhona Yini Inkolo Ongayithemba Ezindabeni Zokuziphatha?

Abakhokheli benkolo abanengi kabayisizo zibonelo ezinhle endabeni zokuziphatha. UNkulunkulu ulendaba lokuziphatha kwethu yini?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ikhona yini inkolo ongayithemba?

Ilunga Elitsha leQula eLibusayo

UMark Sanderson wayeqalise ukusebenza elilunga leQula eLibusayo mhlaka-1 September 2012.

“Sitshele, Kuzakwenzakala Nini Lokhu Na?”

Yikuphi ukuzwisisa okulungisisiweyo mayelana lesikhathi sokugcwaliseka kwesiphrofetho sikaJesu esikuMathewu izahluko 24 lo-25?

“Khangelani, Mina Ngilani Insuku Zonke”

Umzekeliso wengqoloyi lokhula uchaza isikhathi sokuhlanyela, esokukhula lesokuvuna. Ekuzwisiseni kwethu yikuphi ukulungisiswa okwenziweyo mayelana lesikhathi sokuvuna?

IBHAYIBHILI LIYAMTSHINTSHA UMUNTU

“Angisazikhathazi Ngokuzama Ukutshintsha Izinto”

Ukufunda iBhayibhili kwamnceda njani umuntu owayelwela amalungelo abantu?

Ukupha Abanengi Ukudla Kusetshenziswa Izandla Ezilutshwana

HUJesu wawapha njani ukudla okungokomoya amabandla ekhulwini lokuqala? Yiyo yini indlela esetshenziswayo lamuhla?

“Ngubani Kambe Oyinceku Ethembekileyo Lehlakaniphileyo?”

Isihloko lesi sicacisa ukuzwisisa kwethu inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo. Funda ukuthi indlela le esiphila ngayo ikwenza njani ukuthi sibe lempilakahle engokomoya.

Imibuzo YeBhayibhili Iyaphendulwa

People have tried many ways to avoid aging, yet no one has ever obtained eternal life. Why not?

Okunengi okutholakala ku-Internet

Kungani OFakazi BakaJehova Betshumayeza Abantu Abavele Besonta?

Kuyini okwenza sitshumayeze abantu abavele besonta?