Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

IBHAYIBHILI LIYAMTSHINTSHA UMUNTU

“Angisazikhathazi Ngokuzama Ukutshintsha Izinto”

“Angisazikhathazi Ngokuzama Ukutshintsha Izinto”
  • UMNYAKA WOKUZALWA: 1966

  • ILIZWE AZALELWA KULO: EFINLAND

  • IMBALI: NGANGILWELA AMALUNGELO ABANTU

KUDALA KWAMI:

Kusukela ngisesemncane ngangikuthanda ukubuka izinto ezidaliweyo. Sasijayele ukuyabuka indawo ezinhle ezilamachibi lezinye eziliganga eziseduze kwedolobho esasihlala kulo okuthiwa yiJyväskylä, eCentral Finland. Okunye engangikuthanda zinyamazana njalo ngangisithi ngingabona umangoye kumbe inja ngifune ukuyibamba. Kwakungikhathaza kakhulu ukubona abantu bephatha kubi inyamazana. Ngokuhamba kwesikhathi, ngaba senhlanganisweni ebona ngokuvikelwa kwenyamazana lapho engasebenza khona labantu ababelenhloso efanana leyami.

Sasikukhuthalele ukulwela amalungelo ezinyamazana. Sasifundisa abantu ukuthi inyamazana kumele zinakekelwe njani futhi sasimatsha sitshengisela ukuthi kasifuni kube lezitolo ezithengisa izikhumba zenyamazana kanye lamalebhu okuhlola izinyamazana. Sabumba leyinye futhi inhlanganiso yokuvikela izinyamazana. Okunye esasikwenza ukuze siqhube umsebenzi wethu kwakungavunyelwa ngumthetho, yikho iziphathamandla zazihlala zihluphana lathi. Ngabotshwa njalo ngahanjiswa emthethwandaba kanengi.

Ngangingakhathazwa yikubona inyamazana ziphathwa kubi kuphela. Okunye okwakungikhathaza yikubona inhlupho ezisemhlabeni. Ngakho ngacina ngijoyina ezinye futhi inhlanganiso ezinjenge-Amnesty International le-Greenpeace. Inhlanganiso lezi ngangizisekela ngamandla ami wonke. Ngangilwela amalungelo abayanga labanye abantu nje abaswelayo.

Kodwa ngacina nginanzelela ukuthi ngeke ngitshintshe izinto ezenziwa ngabantu. Lanxa inhlanganiso lezo zazisenelisa ukulungisa inhlupho ezincane, ezinkulu zakhona zaziqhubeka zisiba zinengi. Kwakungathi izinto ezimbi zigubuzele umhlaba wonke, kungela lamuntu olendaba lakho. Lokho kwangiqeda amandla.

INDLELA IBHAYIBHILI ELANGITSHINTSHA NGAYO:

Kwangidanisa ukuthi konke engangikwenza kwakukhanya kuphelela emoyeni, yikho ngaqalisa ukucabanga ngoNkulunkulu langeBhayibhili. OFakazi bakaJehova babeke bafunda lami iBhayibhili. Lanxa ngangikubonile ukuthi balomusa lokuthi bayangithanda, ngangingakazimiseli ukutshintsha indlela engangiphila ngayo. Kodwa khathesi ngasengizimisele ukutshintsha.

Ngathatha iBhayibhili ngaqalisa ukulibala. Langiduduza kakhulu, lalingathi ngumuthi wokuqeda ubuhlungu engangibuzwa. Ngathola amavesi amanengi eBhayibhilini asifundisa ukuthi siphathe kuhle izinyamazana. Ngokwesibonelo, uZaga 12:10 uthi: “Abantu abalungileyo bagcina kuhle izifuyo zabo.” (Good News Translation) Ngabona lokuthi uNkulunkulu kayisuye obangela inhlupho ezisemhlabeni. Kodwa okwenza zibenengi yikuthi abantu kabalandeli imilayo yakhe. Ukufunda ngothando lukaJehova kanye lokubekezela kwakhe kwangithinta inhliziyo.—IHubo 103:8-14.

Ngalesosikhathi ngathola ifomu lokucela ibhuku elithi IBhayibhili Lifundisani Sibili? ngasengilifila ngalithumeza. Kungakayi ngaphi, ngavakatshelwa yindoda lomkayo abangoFakazi basebecela ukufunda lami iBhayibhili, ngahle ngavuma. Ngaqalisa lokungena imihlangano yaboFakazi bakaJehova eWolu yoMbuso. Lokhu kwenza ukuthi iqiniso eliseBhayibhilini lingene lijule enhliziyweni yami.

IBhayibhili langinceda sibili ukuthi ngitshintshe izinto ezinengi empilweni yami. Ngatshiya ukubhema, ukudakwa njalo ngayekela lokukhuluma izinto ezingcolileyo. Kanti njalo ngasengizihlonipha iziphathamandla. (KwabaseRoma 13:1) Ngatshiya lokuziphatha okubi.

Okwabanzima kakhulu yikuphuma enhlanganisweni engangikuzo. Kwathatha isikhathi sibili. Ngangibona angathi ngingatshiya inhlanganiso lezo ngiyabe ngingasathembekanga. Kodwa ngacina ngizwisisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu yiwo wodwa ozaqeda inhlupho ezisemhlabeni. Yikho ngazimisela ukusekela uMbuso lo ngamandla ami wonke lokuncedisa abanye ukuthi bafunde ngawo.—UMathewu 6:33.

INDLELA ENGISIZAKALE NGAYO:

Kudala kwami ngangijayele ukwehlukanisa abantu babe ngamaqembu amabili, abalungileyo labenza okubi, njalo ngangingaphuzi ukulwisana lalabo engangibabona besenza okubi. IBhayibhili langinceda kakhulu ngoba khathesi angiselayo inzondo. Sengizama ukuthanda bonke abantu. (UMathewu 5:44) Enye indlela engitshengisa ngayo ukuthi ngiyabathanda abantu yikubatshela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu. Kuyangithokozisa ukubona ukuthi umsebenzi lo wenza abantu babe lokuthula, bathokoze njalo ubenza babe lethemba elingasoze liphelele emoyeni.

Khathesi sengihlalisekile ngoba izinto ezinengi ngizitshiya ezandleni zikaJehova. Angithandabuzi ukuthi uMdali wethu uzakuqeda du ukuphathwa kubi kwabantu lokwezinyamazana njalo kasoze avumele ukuthi umhlaba wethu lo omuhle utshabalaliswe. UNkulunkulu uzasebenzisa uMbuso wakhe ukuze alungise konke okungahambi kuhle emhlabeni. (U-Isaya 11:1-9) Ukwazi konke lokhu kungenza ngithokoze kakhulu. Okunye okungenza ngithokoze yikunceda abanye ukuthi bakholwe izithembiso lezi. Khathesi angisazikhathazi ngokuzama ukutshintsha izinto.