Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

“Ngubani Kambe Oyinceku Ethembekileyo Lehlakaniphileyo?”

“Ngubani Kambe Oyinceku Ethembekileyo Lehlakaniphileyo?”

“Ngubani kambe oyinceku ethembekileyo lehlakaniphileyo umninimuzi ayibeke esikhundleni sokukhangela izisebenzi zalapha ekhaya?”​—MAT. 24:45.

1, 2. UJesu usebenzisa yiphi indlela ukuze asinike ukudla lamuhla, njalo kungani kuqakathekile ukuthi siyazi?

“BAFOWETHU, kangikwazi ukuthi kukangaki lapho engamukele khona izihloko ezilalokho kanye ebengikudinga ngesikhathi ebengikudinga ngaso.” Amazwi la atshiwo ngomunye udadewethu encwadini ayibhala ebonga abafowethu abasebenza ewofisini lethu elikhulu lomhlaba wonke. Uyake uzizwe njalo yini? Abanengi bazizwa njalo. Kumele kusimangalise yini lokhu? Hatshi.

2 Ukudla okungokomoya esikuthola ngesikhathi esifaneleyo kuyibufakazi bokuthi iNhloko yebandla, uJesu, iyasigcwalisa isithembiso sayo sokusipha ukudla. Usebenzisa bani ukwenza njalo? Ngesikhathi ekhuluma ngesiboniso sokuba khona kwakhe uJesu wathi wayezasebenzisa ‘inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo’ ekunikeni izisebenzi zalapha ekhaya ‘ukudla ngesikhathi esifaneleyo.’ * (Bala uMathewu 24:45-47.) Inceku le ethembekileyo yindlela esetshenziswa nguJesu ukuze anike abalandeli bakhe abathembekileyo ukudla ngalesi sikhathi sokucina. Kuqakathekile ukuthi siyazi singayiphumputhi inceku le ethembekileyo. Ukusebenzisa indlela le yikho kuphela okungenza sibe lempilakahle engokomoya kanye lobudlelwano obuhle loNkulunkulu.​—Mat. 4:4; Joha. 17:3.

3. Kuyini obekubhalwa emabhukwini ethu mayelana lomzekeliso wenceku ethembekileyo?

3 Kufanele siwuzwisise njani-ke umzekeliso kaJesu wenceku ethembekileyo? Esikhathini esidlulileyo, nanku ebesikubhala emabhukwini ethu: NgePhentekhosti lika-33 C.E., uJesu wabeka inceku ethembekileyo ukuthi ikhangele izisebenzi zalapha ekhaya. Inceku imela iqembu lonke lamaKhristu agcotshiweyo elisemhlabeni nganoma yisiphi isikhathi kusukela ngo-33 C.E. Izisebenzi zalapha ekhaya zimela munye ngamunye wabagcotshiweyo. Ngo-1919 uJesu wabeka inceku ethembekileyo ukuthi “ibe ngumlawuli wayo yonke imfuyo yakhe,” okutsho zonke izinto eziphathelane loMbuso emhlabeni. Kodwa ukuhlolisisa ngonanzelelo osekwenziwe kanye lokucabangisisa  sincediswa ngumthandazo kutshengisa ukuthi ukuzwisisa kwethu amazwi kaJesu mayelana lenceku ethembekileyo lehlakaniphileyo kudinga ukucaciswa. (Zaga. 4:18) Ake sihluze umzekeliso lo, lokuthi thina sihlanganiswa njani kungelani lokuthi silethemba lokuya ezulwini kumbe elokuphila emhlabeni.

UMZEKELISO LO UGCWALISEKA NINI?

4-6. Kungani singaphetha ngokuthi umzekeliso kaJesu mayelana lenceku ethembekileyo waqalisa ukugcwaliseka izinsuku zokucina seziqalisile ngo-1914?

4 Ukukhangela amavesi asifikisa emzekelisweni wenceku ethembekileyo lehlakaniphileyo kutshengisa ukuthi umzekeliso lo awuqalisanga ukugcwaliseka ngePhentekhosti lika-33 C.E., kodwa kulesisikhathi sokucina. Ake sibone ukuthi iMibhalo isifikisa njani kuleso siphetho.

5 Umzekeliso wenceku ethembekileyo uyingxenye yesiphrofetho sikaJesu esimayelana ‘lesiboniso sokuba khona kwakhe lokucina komumo wezinto.’ (Mat. 24:3, NW) Ingxenye yokuqala yesiphrofetho lesi ebhalwe kuMathewu 24:4-22, igcwaliseka kabili, okokuqala ngo-33 C.E. kusiya ku-70 C.E., okwesibili igcwaliseka ngendlela enkulu ngesikhathi esiphila kuso. Lokhu kutsho yini ukuthi amazwi kaJesu amayelana lenceku ethembekileyo lawo agcwaliseka kabili? Hatshi.

6 Kusukela emazwini abhalwe kuMathewu 24:29, uJesu wayekhuluma ikakhulu ngezehlakalo ezazizakwenzakala ngesikhathi sethu. (Bala uMathewu 24:30, 42, 44.) Ekhuluma ngokuzakwenzakala ngesikhathi sokuhlupheka okukhulu, wathi abantu ‘bazabona iNdodana yoMuntu isiza ngamayezi esibhakabhakeni.’ Kwasekusithi emazwini ayeqondane labazaphila ezinsukwini zokucina, waxwayisa ngokuthi bahlale belindile esithi: “Kalikwazi ukuthi iNkosi yenu izafika ngaluphi usuku” lokuthi “iNdodana yoMuntu izafika ngesikhathi leso elizabe lingayikhumbuleli sona.” * Endabeni le, uJesu walandisa umzekeliso wenceku ethembekileyo lapho ekhuluma ngezehlakalo ezazizakwenzakala ngezinsuku zokucina. Yikho-ke, singaphetha ngokuthi amazwi la mayelana lenceku ethembekileyo aqalisa ukugcwaliseka izinsuku zokucina seziqalisile ngo-1914. Isiphetho esinjalo silengqondo. Kungani sisitsho njalo?

7. Yiwuphi umbuzo oqakathekileyo owaba khona isikhathi sokuvuna siqalisa, futhi ngani?

7 Akucabange ngombuzo lo okwesikhatshana: “Ngubani kambe oyinceku ethembekileyo lehlakaniphileyo?” Ngekhulu lokuqala kwakungela ngitsho lesincane isizathu sokubuza umbuzo onjalo. Njengoba sifundile esihlokweni esidlulileyo, abaphostoli babesenza izimangaliso lezibonakaliso, kwesinye isikhathi besipha labanye izipho zomoya. Izenzo lezi zaba yibufakazi bokusekelwa nguNkulunkulu. (ImiSeb. 5:12, The Holy Bible in Ndebele) Ngakho-ke umuntu wayengabuzelani ukuthi kambe ngubani obekwe nguKhristu ukuthi akhokhele? Kodwa ngo-1914 umumo wawusuntshintshe kakhulu. Isikhathi sokuvuna saqalisa ngalowo mnyaka. Isikhathi sokwehlukanisa ukhula lengqoloyi sasesize safika. (Mat. 13:36-43) Isikhathi sokuvuna siqalisa, kwaba lombuzo oqakathekileyo othi: Njengoba kulamaKhristu amanga amanengi kangaka azibiza ngokuthi angabalandeli bakaJesu beqiniso, ingqoloyi emela amaKhristu agcotshiweyo yayizabonakala njani? Umzekeliso wenceku ethembekileyo wawuphendula umbuzo lo. Abalandeli bakaKhristu abagcotshiweyo yibo ababezaphiwa ukudla okweneleyo okungokomoya.

NGUBANI OYINCEKU ETHEMBEKILEYO LEHLAKANIPHILEYO?

8. Kungani kuzwakala kulengqondo ukuthi inceku ethembekileyo ibunjwe ngamaKhristu agcotshiweyo?

8 Inceku ethembekileyo kufanele ibunjwe ngamaKhristu agcotshiweyo asemhlabeni. La abizwa ngokuthi “ubuphristi bobukhosi” njalo athunywe ukuthi ‘amemezele izindumiso zakhe yena owawabiza esemnyameni ukuba eze ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo.’ (1 Pet. 2:9) Kuzwakala kulengqondo-ke ukuthi amalunga ‘alobobuphristi bobukhosi’ kube yiwo kanye asebenza ukufundisa ezinye izikhonzi iqiniso.​—Mal. 2:7; Isam. 12:17NW.

9. Inceku ethembekileyo ibunjwa yiwo wonke amaKhristu agcotshiweyo yini? Chasisa.

 9 Inceku ethembekileyo ibunjwa yibo bonke yini abagcotshiweyo abasemhlabeni? Hatshi. Iqiniso elikhona yikuthi kakusibo bonke abagcotshiweyo abalomsebenzi wokwaba ukudla okungokomoya kulabo abakhonza labo emhlabeni wonke. Phakathi kwengqoloyi kulabafowethu abangabe bengabadala kumbe beyizinceku ezikhonzayo emabandleni abo. Bayafundisa endlini ngendlu lasemabandleni abo njalo basekela ngokuthembeka ukuqondisa okuvela emawofisini amakhulu. Kodwa kabalangxenye abayenzayo ekwabeni ukudla okungokomoya kubazalwane abasemhlabeni wonke. Kanti njalo kulabodadewethu abathobekileyo abagcotshiweyo abangosoze loba nini balinge ukuke bazinike umsebenzi wokufundisa ebandleni.​—1 Kor. 11:3; 14:34.

10. Ngubani inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo?

10 Pho-ke ngubani oyinceku ethembekileyo lehlakaniphileyo? Inceku ilandela indlela kaJesu yokunika abanengi ukudla kusetshenziswa izandla ezilutshwana, yikho-ke ibunjwa liqembu elincane labafowethu abagcotshiweyo abayibo abalomsebenzi wokulungisa lokwaba ukudla okungokomoya ngesikhathi sokuba khona kukaKhristu. Kusukela kwaqalisa izinsuku zokucina, abafowethu abagcotshiweyo ababumba inceku ethembekileyo basebenza ndawonye emawofisini amakhulu. Ematshumini eminyaka asanda kudlula, inceku le ibisaziwa ngokuthi liQula eLibusayo laboFakazi bakaJehova. Kodwa nanzelela ukuthi ibala elithi “inceku” emzekelisweni kaJesu lisebunyeni okutsho ukuthi yinceku eliqembu. Yikho-ke iQula eLibusayo lenza izinqumo zalo lindawonye.

ZINGOBANI IZISEBENZI ZALAPHA EKHAYA?

11, 12. (a) Inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo iphiwa yiphi imisebenzi emibili? (b) UJesu wayibeka nini inceku ethembekileyo ukuthi ikhangele izisebenzi zalapha ekhaya, futhi wakhetha bani?

11 Kuyacaca ukuthi emzekelisweni kaJesu inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo iphiwa imisebenzi emibili ehlukeneyo. Owokuqala ngowokukhangela izisebenzi zalapha ekhaya, owesibili ngowokukhangela yonke imfuyo yakhe. Njengoba umzekeliso lo ugcwaliseka ngalesisikhathi sokucina, imisebenzi le kwakumele iyiphiwe isikhathi sokuba khona kukaJesu emandleni okubusa sesiqalisile, ngo-1914.

12 UJesu wayibeka nini inceku ethembekileyo ukuthi ikhangele izisebenzi zalapha ekhaya? Ukuze siphendule umbuzo lo kufanele sike sibuyele emuva ku-1914 ngesikhathi kuqalisa isikhathi sokuvuna. Njengoba sike safunda ngalokhu, ngalesosikhathi kwakulamaqembu amanengi ayesithi angamaKhristu. UJesu kwakumele abeke inceku ethembekileyo,  kodwa wayezayikhetha kuliphi iqembu? Umbuzo lo waphendulwa ngemva kokuba uJesu loYise bebuye bahlola ithempeli, kumbe uhlelo olungokomoya lokukhonza, kusukela ngo-1914 kuze kuyefika ekuqaliseni kuka-1919. * (Mal. 3:1) Bathokoza ngeqembu elincane laBafundi beBhayibhili abathembekileyo abatshengisa ukuthi izinhliziyo zabo zazisekela uJehova leLizwi lakhe. Liqiniso ukuthi babekudinga ukuhlanjululwa, kodwa ngokuthobeka bavuma ukuthi kwenziwe ngesikhathi belingwa futhi belungisiswa okwesikhatshana. (Mal. 3:2-4) LaboBafundi beBhayibhili abathembekileyo babengamaKhristu eqiniso, ingqoloyi. Ngo-1919, ngesikhathi sokuvuselelwa ngokomoya, uJesu wakhetha abafowethu abagcotshiweyo abenelisayo phakathi kwaBafundi beBhayibhili ukuthi babe yinceku ethembekileyo lehlakaniphileyo wasebabeka ukuthi bakhangele izisebenzi zalapha ekhaya.

13. Ngobani abanye abayizisebenzi zalapha ekhaya, futhi ngani?

13 Ngobani-ke abayizisebenzi zalapha ekhaya? Ngamazwi alula yilabo abaphiwa ukudla. Ekuqaliseni kwezinsuku zokucina izisebenzi zalapha ekhaya zaziyibo bonke abagcotshiweyo. Ngokuhamba kwesikhathi, izisebenzi zalapha ekhaya zasezigoqela ixuku elikhulu lezinye izimvu. Lamuhla ezinye izimvu yizo esezizinengi kakhulu ‘emhlambini owodwa’ okhokhelwa nguKhristu. (Joha. 10:​16) Amaqembu la womabili ancedwa yikudla okungokomoya okufananayo okwabiwa yinceku ethembekileyo njalo okufika ngesikhathi esiyiso. Kodwa-ke kuthiwani ngamalunga eQula eLibusayo ayiwo abumba inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo lamuhla? Abafowethu laba bayakudinga labo ukuphiwa ukudla okungokomoya. Yikho-ke munye ngamunye wabo uyazithoba, enanzelela ukuthi ungomunye wezisebenzi zalapha ekhaya njengabanye abalandeli bakaJesu abathembekileyo.

14. (a) Inceku ethembekileyo ilawuphi umsebenzi ewuphiweyo, futhi ugoqelani? (b) UJesu wayixwayisa ngani inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo? (Khangela ibhokisi elithi “Ake kuthi inceku leyo ibe ngembi . . . ”)

14 UJesu wanika inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo umsebenzi oqakathekileyo. Ngezikhathi okukhulunywa ngazo eBhayibhilini, inceku eyayithenjwa kumbe umphathi, yiyo eyayikhangela indlu. (Luka. 12:42) Ngendlela efananayo, inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo ilomsebenzi wokuphatha abendlu yokholo. Umsebenzi lo ugoqela ukukhangela impahla, umsebenzi wokutshumayela, izinhlelo zemihlangano emikhulu lemincane lokudindwa kwamabhuku ancedisa ukuzwisisa iBhayibhili asetshenziswa ekutshumayeleni lasekufundeni umuntu eyedwa kumbe emihlanganweni yebandla. Izisebenzi zalapha  ekhaya ­ziphila ngakho konke ukudla okungokomoya okwabiwa yinceku le eliqembu.

IBEKWA NINI UKUTHI IKHANGELE IMFUYO YOMNINIMUZI?

15, 16. UJesu uyibeka nini inceku ethembekileyo ukuthi ikhangele imfuyo yakhe?

15 UJesu uyibeka nini inceku okwesibili ukuthi “ibe ngumlawuli wayo yonke imfuyo yakhe”? UJesu wathi: ‘Kuzakuba kuhle kuleyonceku inkosi yayo ezakuthi ibuya kumbe isibuyile iyifumane isenza njalo. Ngiqinisile, izabekwa ibe ngumlawuli wayo yonke imfuyo yakhe.’ (Mat. 24:46, 47) Nanzelela ukuthi uJesu ubeka inceku okwesibili ngesikhathi esefikile futhi eyithole “isenza njalo,” okutsho ukuthi uzayithola ithembekile ekwabeni ukudla okungokomoya. Yikho-ke, kuzakuba lokubekwa kokuqala besekudlula isikhathi esithile kube lokwesibili. Nxa sifuna ukuzwisisa ukuthi uJesu uyibeka nini futhi njani inceku le ukuthi ikhangele imfuyo yakhe, kumele sikwazi izinto ezimbili: ukuthi ufika nini lokuthi imfuyo yakhe igoqelani.

16 UJesu ufika nini? Impendulo isendabeni ekhuluma ngokufika kwakhe. Khumbula ukuthi emavesini asekuqaliseni akhuluma ‘ngokufika’ kukaJesu, ibala elithi ‘ukufika’ litsho isikhathi azabuya ngaso ukuzomemezela lokwahlulela ekucineni kwesikhathi. * (Mat. 24:30, 42, 44) Yikho-ke, ‘ukufika’ kukaJesu kumbe ‘ukubuya’ kwakhe okukhulunywa ngakho emzekelisweni wenceku ethembekileyo kwenzakala ngesikhathi sokuhlupheka okukhulu.

17. Imfuyo kaJesu igoqelani?

17 “Yonke imfuyo” [kaJesu] igoqelani? UJesu kazange atsho ukuthi ibala elithi “yonke” lisebenza ngaphi, ukuze kungakhanyi angani imfuyo yakhe ngeyasemhlabeni kuphela. UJesu ulamandla amakhulu ezulwini. Wathi: “Wonke amandla ezulwini lasemhlabeni aphiwe mina.” (Mat. 28:18; Efe. 1:20-23) Khathesi imfuyo yakhe igoqela uMbuso kaMesiya obulokhu ungowakhe kusukela ngo-1914 njalo  abalandeli bakhe abagcotshiweyo bazabusa laye embusweni lo.​—Isam. 11:15.

18. Kungani uJesu ezathokoziswa yikubeka inceku yakhe ukuthi ikhangele yonke imfuyo yakhe?

18 Konke lokhu esesikufundile kusenza siphethe ngokuthini? Nxa uJesu esebuya ukuzokwahlulela ngesikhathi sokuhlupheka okukhulu, uzathola inceku ethembekileyo iqotho ekwabeni ukudla okungokomoya ngesikhathi esifaneleyo ezisebenzini zalapha ekhaya. Ngemva kwalokhu, uJesu uzathokoza ukubeka inceku okwesibili ukuthi ikhangele yonke imfuyo yakhe. Ababumba inceku ethembekileyo bazabekwa esikhundleni lesi ngesikhathi besamukela umvuzo wabo wasezulwini wokubusa kanye loKhristu.

19. Inceku ethembekileyo ithola umvuzo omkhulu yini ezulwini ukwedlula abanye abagcotshiweyo? Chaza.

19 Inceku ethembekileyo ithola umvuzo omkhulu yini ezulwini ukwedlula abanye abagcotshiweyo? Hatshi. Umvuzo othenjiswe iqembu elincane ngesikhathi esithile ungacina wabelwe labanye. Ngokwesibonelo, cabanga ngokwakhulunywa nguJesu kubaphostoli bakhe abathembekileyo abangu-11 esezakufa. (Bala uLukha 22:28-30.) UJesu wathembisa amadoda la aliqembu elincane umvuzo omuhle ngenxa yokuthembeka kwawo. Babezabusa kanye laye. Kodwa ngemva kweminyaka ethile, watshengisa ukuthi bonke abangu-144 000 babezahlala ezihlalweni zobukhosi besebebusa laye. (Isam. 1:1; 3:21) Ngendlela efananayo, njengoba kubhaliwe kuMathewu 24:47, uJesu wathembisa ukuthi iqembu elincane lamadoda, okutsho abafowethu abagcotshiweyo ababumba inceku ethembekileyo, lalizabekwa ukuthi lilawule yonke imfuyo yakhe. Yikho-ke, bonke abangu-144 000 bazanikwa amandla amakhulu okubusa kanye laye ezulwini.​—Isam. 20:4, 6.

20. Kungani uJesu wabeka inceku ethembekileyo, njalo wena uzimisele ukwenzani?

20 Ngokusebenzisa inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo, uJesu ulandela indlela ayeyisebenzisa ekhulwini lokuqala, ukupha abanengi ukudla kusetshenziswa izandla ezilutshwana. UJesu wabeka inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo ukuze abe leqiniso lokuthi abalandeli bakhe abathembekileyo, bathola ukudla okungokomoya okweneleyo njalo okufika ngesikhathi esiyiso ezinsukwini lezi zokucina. Lokhu akulani lokuthi ngabagcotshiweyo kumbe ngabezinye izimvu. Kungaba kuhle nxa sonke singazimisela ukutshengisa ukubonga kwethu ngokusekela ngobuqotho abafowethu laba abagcotshiweyo ababumba inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo.​—Heb. 13:7, 17.

 

^ indima 2 Indima 2: [1] Engakakhulumi ngomzekeliso lo, uJesu walandisa umzekeliso ofanana lawo lapho esithi “inceku” ‘ingumphathi.’​—Luka. 12:42-44.

^ indima 6 Indima 6: [2] “Ukufika” kukaKhristu (Ibala lesiGiriki elithi, erʹkho·mai) lehlukene lelithi “ukuba khona” (pa·rou·siʹa). Ukuba khona kwakhe okungabonakaliyo kuqalisa engakabuyi ukuzokwahlulela.

^ indima 12 Indima 12: [3] Khangela isihloko esithi “Khangelani, Mina Ngilani Insuku Zonke,” kumagazini le, amakhasi 16-​18, izindima 5-8..

^ indima 16 Indima 16: [4] Khangela isihloko esithi “Sitshele, Kuzakwenzakala Nini Lokhu Na?” kumagazini le, amakhasi 13-14, izindima 14-18. Sonke siyizisebenzi zalapha ekhaya njalo siyakudinga ukudla okungokomoya okufananayo njalo okufika ngesikhathi esifaneleyo kungelani lokuthi ithemba lethu ngelasemhlabeni kumbe ngelasezulwini Bonke abangu-144 000 bazanikwa amandla amakhulu okubusa kanye loJesu ezulwini indima 19.