Lill-Filippin 4:1-23

  • Kunu magħqudin, ifirħu, u aħsbu fuq affarijiet tajbin (1-9)

    • Tkunu ansjużi dwar xejn (6, 7)

  • Pawlu jirringrazzja lill-Filippin tar-rigali (10-20)

  • Tislijiet (21-23)

4  Ħuti, jien inħobbkom u nixtieq narakom. Intom tferrħuni u qiskom kuruna għalija. Għeżież ħuti, inħeġġiġkom biex tibqgħu leali lejn il-Mulej.*  Inħeġġeġ lil Evodja u lil Sintike biex jirranġaw in-nuqqas taʼ qbil li hemm bejniethom bħala dixxipli tal-Mulej.*  Nitlob lilek ukoll, ħija u ħaddiem leali miegħi, biex tibqaʼ tgħin lil dawn in-nisa. Huma, Klement, u aħwa oħrajn ħadmu* spalla maʼ spalla miegħi biex naqsmu l-aħbar tajba. L-isem tagħhom hu mniżżel fil-ktieb tal-ħajja.  Dejjem ifirħu minħabba l-Mulej. Nerġaʼ ngħidilkom, Ifirħu!  Ħallu lil kulħadd jara kemm intom raġunevoli. Il-Mulej hu qrib.  Tkunu ansjużi dwar xejn. Minflok dejjem itolbu lil Alla. Itolbuh bil-ħniena* biex jiggwidakom f’kulma tagħmlu u rringrazzjawh dejjem.  Jekk tagħmlu hekk, Alla se jagħtikom il-paċi, u din se tipproteġi lil qalbkom u l-ħsibijiet tagħkom hekk kif timxu wara Kristu Ġesù. Din il-paċi hi xi ħaġa li l-bnedmin ma jistgħux jifhmuha.  Fl-aħħar ħuti, ibqgħu aħsbu* dwar affarijiet li huma veri, serji, ġusti, puri,* taʼ mħabba, onorabbli, tajbin, u taʼ min ifaħħarhom.  Agħmlu dak li tgħallimtu u aċċettajtu mingħandi u dak li smajtuni ngħid u rajtuni nagħmel, u l-Alla tal-paċi jkun magħkom. 10  Jien nifraħ ħafna u nirringrazzja lill-Mulej li intom erġajtu ħsibtu fija. Għalkemm dejjem ħsibtu fija, ma kellkomx l-opportunità li turu dan. 11  Mhux qed ngħid hekk għax jien fil-bżonn. Jien tgħallimt inkun kuntent f’kull sitwazzjoni. 12  Jien naf kif ngħaddi bi ftit, u naf ingawdi meta jkolli ħafna. Tgħallimt is-sigriet kif inkun kuntent b’kollox u f’kull ċirkustanza, kemm jekk ikolli ħafna x’niekol u kemm jekk inkun bil-ġuħ, kemm jekk ikolli ħafna u kemm jekk inkun fil-bżonn. 13  Jien għandi s-saħħa għal kollox, għax Alla jagħtini l-qawwa li jkolli bżonn. 14  Minkejja dan, għamiltu sew li għentuni fid-diffikultajiet* tiegħi. 15  Fil-fatt, aħwa f’Filippi, intom tafu li meta tlaqt mill-Maċedonja wara li sirtu tafu bl-aħbar tajba għall-ewwel darba, intom kontu l-unika kongregazzjoni li għenitni. 16  Waqt li kont f’Tessalonika, intom bgħattuli affarijiet li kelli bżonn, mhux darba imma darbtejn. 17  Mhux qed ngħid hekk biex naqlaʼ r-rigali, imma għax nixtieqkom tgawdu l-barkiet li jiġu meta tagħtu. 18  Madankollu, jien għandi kulma għandi bżonn u saħansitra iktar. Wara li Epafroditu tani dak li bgħattu intom, ma jonqosni xejn. Ir-rigal tagħkom hu bħal riħa tfuħ, sagrifiċċju pjaċevoli għal Alla. 19  Min-naħa tiegħu, l-Alla tiegħi li għandu ammont kbir t’affarijiet se jagħtikom kulma għandkom bżonn permezz taʼ Kristu Ġesù. 20  L-Alla u l-Missier tagħna għandu jingħata* glorja għal dejjem taʼ dejjem. Ammen. 21  Selluli għall-qaddisin kollha t’Alla li huma dixxipli taʼ Kristu Ġesù. L-aħwa li qegħdin miegħi jsellu għalikom. 22  Isellu għalikom il-qaddisin kollha, speċjalment dawk tad-dar taʼ Ċesari. 23  Jalla l-Mulej Ġesù Kristu jurikom qalb tajba kbira hekk kif ikollkom attitudni tajba.

Noti taʼ taħt

Letteralment “iżżommu sod fil-Mulej.”
Jew “biex ikunu tal-istess fehma fil-Mulej.”
Jew “tħabtu.”
Jew “Issupplikawh.” Ara Termini tal-Bibbja Spjegati, “Talb bil-ħniena.”
Jew “immeditaw.”
Jew “safjin.”
Jew “fit-tbatija.”
Jew “jistħoqqlu.”