Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TOHO YA TABA | MWA KONA KU SUTELELA KU MULIMU

Kana Mwa Ziba Libizo la Mulimu, mi Kana Mwa Itusisanga Lona?

Kana Mwa Ziba Libizo la Mulimu, mi Kana Mwa Itusisanga Lona?

Kana ku na ni mulikanaa mina yo mutuna ye mu hupula ili ye mu sa zibi libizo la hae? Mwendi ha mu na mulikani ya cwalo. Sina feela mo ne ba bulelezi bo Irina, basali ba ba pila kwa Bulgaria, kuli: “Ha ku konahali kuli mu sutelele ku Mulimu haiba ha mu zibi libizo la hae.” Nto ye tabisa kikuli, mwa taba ye felile lu itutile kuli Mulimu u bata kuli mu sutelele ku yena. Kacwalo, ka ku itusisa Bibele, ku swana feela inge kuli Mulimu u itibahaza ku mina ka ku bulela kuli: “Ki na Jehova. Ki lona libizo laka.”—Isaya 42:8 NW.

Ka ku itusisa Bibele, ku swana feela inge kuli Mulimu u itibahaza ku mina ka ku bulela kuli: “Ki na Jehova. Ki lona libizo laka.”—Isaya 42:8 NW

Kana luli Jehova u na ni taba ka za haiba mwa ziba libizo la hae ni kuli mwa itusisa lona kamba ku tokwa? Ha mu nyakisise taba ye, libizo la Mulimu ne li ñozwi ka litaku zee ne za Siheberu, ze bizwa Tetragrammaton, mi li fumaneha mwa miputo ya kale ya Mañolo a Siheberu i bato ba ha 7,000. Libizo leo li fumaneha hañata-ñata ku fita libizo lifi kamba lifi le li bulezwi mwa Bibele. Kaniti, bo ki bupaki bo bu bonisa kuli Jehova u bata kuli lu zibe libizo la hae ni ku itusisa lona. *

Kuli mutu a eze silikani ni mutu yo muñwi, se si kalanga pili kikuli batu ba babeli bao, ba tokwa ku zibana mabizo. Kana mwa ziba libizo la Mulimu?

Batu ba bañwi ba kana ba ikutwa kuli, bakeñisa kuli Mulimu ki ya kenile mi ki ya maata ote, ki kashwau ka katuna hahulu ku itusisa libizo la hae. Niti kikuli ku fosahalile ku itusisa libizo la Mulimu ka nzila ye si ka luka, sina feela mo ne mu si ke mwa itusiseza libizo la mulikanaa mina yo mutuna ka mafosisa. Nihakulicwalo, tato ya Jehova kikuli ba ba mu lata kaufela ba kuteke libizo la hae ni ku li zibahaza. (Samu 96:2, 8) Mu hupule kuli Jesu naa lutile balateleli ba hae ku lapelanga kuli: “Ndataa luna ya kwa lihalimu, libizo la hao li keniswe.” Lwa kona ku abana mwa ku kenisa libizo la Mulimu ka ku li zibahaza. Ku eza cwalo ku lu suteleza bukaufi ni Mulimu.—Mateu 6:9.

Bibele i bulela kuli Mulimu wa isanga pilu “ba ba tokomela Libizo la hae.” (Malaki 3:16) Jehova u sepisa mutu ya cwalo kuli: “Ni mu beye fo ku lumbile, kakuli u zibile Libizo la ka. U ka biza ku na, mi ni ka mu alaba; ni ka ba fakaufi ni yena mwa butaata, ni mu lamulele, ni mu kuteke.” (Samu 91:14, 15) Ku ziba libizo la Jehova ni ku itusisa lona ki kwa butokwa haiba lwa tabela ku ikola silikani se sinde ni yena.

^ par. 4 Ka bumai, mwa litoloko ze ñata za Bibele, libizo la Mulimu ha li si ka itusiswa mwateñi, ku si na taba ni kuli li fumaneha hañata-ñata mwa Mañolo a Siheberu, ona a bizwa kuli Testamente ya Kale. Kono batoloki ba Libibele zeo, ne ba yolisize libizo la Mulimu lona la Jehova, ka malumbatina a cwale ka “Mulena” kamba “Mulimu.” Kuli mu zibe ze litaba ze ñata ka za taba ye, mu bone makepe 195-197 mwa buka ya Bibele i Lutañi Luli ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.