Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TOHO YA TABA | MWA KONA KU SUTELELA KU MULIMU

Kana Mwa Eza za Tokwa Mulimu?

Kana Mwa Eza za Tokwa Mulimu?

“Mu bulele ze mu tokwa kaufela, ni ka mi ezeza zona.” Mwendi ne mu si ke mwa matukela ku bulelela mutu ye mu sa zibi manzwi ao kamba mutu ye mu zibana feela ni yena. Kono mwendi ne ku si ke kwa mi bela taata ku bulelela mulikanaa mina yo mutuna manzwi ao. Hañata balikani ba batuna ba tabelanga hahulu ku ezezana lika ha ku na ni butokwi bwa ku eza cwalo.

Bibele i bulela kuli, Jehova kamita u ezanga lika za ziba kuli li ka tabisa batu ba ba mu lapela. Ka mutala, Mulena Davida, ya naa li mulikani yo mutuna wa Mulimu naa bulezi kuli: “Muñaa Bupilo, Mulimu wa ka; ki ye miñata misebezi ye komokisa yo ezize, ni zo hupuzi ku lu ezeza. . . . Palo ya zona ha i na mo i konelwa!” (Samu 40:5) Kwandaa zeo, Jehova hape u ezezanga ni batu ba ba si ka mu ziba kale lika ze ba tabisa, ili ‘ku taza lipilu za bona ka lico ni tabo.’—Likezo 14:17.

Lu tabelanga ku eza lika ze nde kwa batu be lu lata ni ku kuteka

Bakeñisa kuli Jehova u tabela ku ezeza batu lika ze ba tabisa, ku lukile ku libelela kuli batu ba ba bata ku ba balikani ba Mulimu ba eze lika ze ka ‘tabisa pilu’ ya hae. (Liproverbia 27:11) Kono ki lika mañi luli ze mu kona ku eza kuli mu tabise Mulimu? Bibele i alaba kuli: “Mu si ke mwa libala ku eza ze nde ni ku ikabela ni ba bañwi ze mu na ni zona, kakuli Mulimu u tabiswa ki matabelo a cwalo.” (Maheberu 13:16) Kono kana seo si talusa kuli ku eza ze nde ni ku ikabela ni ba bañwi ze mu na ni zona, ki zona feela ze tokwahala kuli mu tabise Jehova?

Bibele i bulela kuli: “Ha ku si na tumelo ha ku konahali ku tabisa Mulimu.” (Maheberu 11:6) Sisupo sa butokwa ki sa kuli, Abrahama naa bizizwe “mulikanaa Jehova” hamulaho wa ku bonisa “tumelo ku Jehova.” (Jakobo 2:23) Jesu Kreste ni yena naa bonisize kuli ki kwa butokwa ku bonisa “tumelo ku Mulimu” haiba mutu u bata ku fuyaulwa ki Mulimu. (Joani 14:1) Kamukwaocwalo, lu kona ku ba cwañi ni tumelo ya bata Mulimu kuli batu baa sweli ku suteleza ku yena ba be ni yona? Mwa kona ku kalisa ka ku itutanga Linzwi la Mulimu, yona Bibele. Ka ku eza cwalo, mu ka ba ni “zibo ye nepahezi ya tato ya hae” mi mu ka ziba mwa ku ‘mu tabiseza ka ku tala.’ Cwale, ha mu nze mu zwelapili ku ba ni zibo ye nepahezi ka za Jehova ni ku itusisa ze mu sweli ku ituta ze ama lika ze lukile za tokwa kuli mu eze, tumelo ya mina i ka hula mi u ka sutelela hahulu ku mina.—Makolose 1:9, 10.