Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TOHO YA TABA | MWA KONA KU SUTELELA KU MULIMU

Kana mu Ikutwa ku ba Bukaufi ni Mulimu?

Kana mu Ikutwa ku ba Bukaufi ni Mulimu?

Christopher mutangana ya pila kwa Ghana naa bulezi kuli: “Ku ba ni silikani se situna ni Mulimu ku kona ku tisa kuli mu ikutwe ku silelezwa ni ku lukuluha. Ku utwahalanga feela inge kuli kamita Mulimu u sweli wa mi talimela kuli a mi fe tuso ye mu tokwa.”

Musizana wa lilimo ze 13 ya bizwa Hannah, ya pila kwa Alaska mwa U.S.A., naa bulezi kuli: “Mulimu wa mi bona mwa liziyezi za mina kaufela, wa mi bonisa lilato mi u mi isa hahulu pilu.”

Bo Gina basali ba ba mwa lilimo za ma 40 ba ba pila kwa Jamaica, ne ba bulezi kuli: “Ki nto ye nde hakalo, ni ye omba-omba ku ziba kuli u na ni silikani se sinde ni Mulimu.”

Christopher, Hannah, ni bo Gina haki bona feela ba nosi ba ba ikutwa cwalo. Batu ba bañata mwa lifasi kaufela ba na ni buikolwiso bwa kuli Mulimu u ba nga kuli ki balikani ba hae. Mina bo? Kana mu ikutwa ku ba bukaufi ni Mulimu? Kana ne mu ka tabela ku sutelela ku Mulimu kamba ku ba hahulu bukaufi ni yena? Mwendi mu kana mwa ipuza kuli: ‘Kana luli kwa konahala kuli mutu-tu feela a be mulikani yo mutuna wa Mulimu ya Maata Ote? Haiba ki cwalo, ku konahala cwañi?’

KU BA BUKAUFI NI MULIMU KWA KONAHALA

Ka ku ya ka ze i bulela Bibele, kwa konahala kuli mutu a be mulikani yo mutuna wa Mulimu. Bibele i bulela kuli Mulimu naa bizize Abrahama yena kukululu wa Maisilaele kuli: “Abrahama mulikanaa ka.” (Isaya 41:8 NW) Ha mu bone hape za memo ye nde ye ñozwi kwa liñolo la Jakobo 4:8 ye li: “Mu sutelele ku Mulimu, mi u ka sutelela ku mina.” Kacwalo, lwa iponela hande kuli kwa konahala ku ba ni silikani se sinde ni Mulimu. Kono bakeñisa kuli Mulimu haa bonahali, lu kona ku “sutelela” cwañi ku yena, ni ku ba ni silikani se sinde ni yena?

Kuli lu alabe puzo yeo, ha lu nyakisiseñi ze ezahalanga kuli mutu a eze silikani ni mutu yo muñwi. Se si kalanga pili kikuli batu ba babeli ba ba bata ku eza bulikani ba zibananga mabizo. Ku tuha fo, ha ba nze ba ambolisana kamita, ku talusezana mihupulo ni maikuto, bulikani bwa bona bwa hulanga. Mi ha ba nze ba ikataza ku ezezana lika ze nde, bulikani bwa bona bu zwelangapili ku tiya. Ku eza nto ye swana, kwa kona ku lu tusa ku ikezeza silikani se sinde ni Mulimu. Ha lu boneñi libaka hakulicwalo.