Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA | OMOLWASHIKE JESUS A HEPEKWA NOKUDIPAWA?

Mbela Jesus okwa hepekwa ngoo shili nokudipawa?

Mbela Jesus okwa hepekwa ngoo shili nokudipawa?

Jesus Omunasaret okwa dipawa pefimbo lokwenye mo 33 O. P. Okwa lundilwa, a dengwa nonyanya nokwa valelwa komuti womahepeko. Osho otashi ulike kutya Jesus okwa fya efyo li udifa omwenyo munyenye. Ashike okwa ka nyumunwa kuKalunga ndele ta shuna meulu konima yomafiku 40.

Ehokololo olo likumwifa otali hangwa momambo ane omavangeli Omishangwa dopaKriste dOshigreka, oo haa ifanwa Etestamenti lipe. Ndele mbela ehokololo olo oloshili ngoo? Epulo olo ola fimanenena. Ngeenge ehokololo olo kali fi loshili, osha yela kutya osho Ovakriste va itavela oshongaho elela, neteelelo loku ka kala nomwenyo waalushe moparadisa kombada yedu kali po. (1 Ovakorinto 15:14) Ashike ngeenge Jesus okwa hepekwa shili nokudipawa, osha yela kutya ovanhu ova tuvikililwa onakwiiwa itunhula, naave yo to dulu okukala wa kwatelwa mo. Mbela osho sha shangwa momavangeli oo oshoshili ngoo ile oipupulu ashike?

OUSHILI KOMBINGA YEHOKOLOLO LI NA SHA NAJESUS

Omavangeli oo otaa ulike kutya ovashangi ova konakona moule nokuyandja elitulemo komauyelele e na sha nehokololo olo. Pashihopaenenwa, momavangeli oo omwa tumbulwa omadina eenhele dihapu odo di li ko  kunena. Okwa popya yo kombinga yovanhu ovo va li ko pefimbo opo, ovo va popiwa yo kovanandjokonona. — Lukas 3:1, 2, 23.

Ovashangi vomambo ondjokonona vomefelemudo lotete netivali navo ova li va shanga kombinga yaJesus. * Omavangeli oo okwa popya kutya Jesus okwa dipawa a fa omukolokoshi, ngaashi naanaa sha li hashi ningwa muRoma pefimbo opo. Osha yela kutya omahokololo oo oku na oumbangi we lixwa po; okwa popya nokuli naa po ovahongwa vaJesus va li inava katuka pandunge. (Mateus 26:56; Lukas 22:24-26; Johannes 18:10, 11) Oiningwanima aishe oyo otai ulike kutya ovashangi vomavangeli ova shanga oshili kombinga yaJesus.

ONGAHELIPI SHI NA SHA NENYUMUKO LAJESUS?

Nonande ovanhu ova itavela kutya Jesus oko a li ndele ta fi, vamwe otashi dulika va kale tave lipula shi na sha nenyumuko laye. Nokuli novayapostoli vaye kava li ve shi itavela pehovelo eshi va uda kutya okwa nyumuka. (Lukas 24:11) Ovahongwa vaye ova ka dja ashike momalimbililo lwanima eshi vahapu vomuvo ve ke mu mona pomhito imwe vali. Natango konima eshi Jesus a nyumunwa, okwa ka monika vali kovanhu ve dulife 500. — 1 Ovakorinto 15:6.

Eshi Jesus a kwatwa po nokudipawa, ovahongwa vaye ova li tava udifile ovanhu aveshe nouladi kombinga yenyumuko laye; va udifila yo naavo ve mu dipaa. (Oilonga 4:1-3, 10, 19, 20; 5:27-32) Mbela ngeno ovahongwa vahapu ova dula ngoo okuudifa nouladi kutya Jesus okwa nyumuka ngeenge kava li lela ve na oushili? Oushili oyoo kutya enyumuko laJesus oko kwa kanghamena eitavelo lOvakriste okudja nale fiyo okunena.

Ehokololo olo li li momavangeli, li na sha nefyo nosho yo enyumuko laJesus, ola yandja oumbangi wa kola oo tau tu kumwe naasho sha popiwa kovanandjokonona. Ngeenge owa lesha omavangeli oo noukeka, oto ka kala wa tomhwa kutya Jesus okwa dipawa nokwa nyumuka shili. Otashi ka pameka yo eitavelo loye ngeenge owa kala u udite ko kutya omolwashike osho sha ningilwa. Oshitukulwa tashi landula, otashi ka yelifa kombinga yaasho.

^ okat. 7 Umwe womuvo, oTacitus, a dalwa mo 55 O.P. lwaapo, oo a shanga a ti: “Kristus, oko kwa dja oshitya [Ovakriste], okwa hepekwa neenghono kuPontius Pilatus pefimbo lomupangeli Tiberius.” Natango vamwe ovo va popya kombinga yaJesus ongaashi Suetonius (mefelemudo lotete); Omujuda, Josephus (mefelemudo lotete); nosho yo ngoloneya waBitinia, Plinius Munini (pehovelo lefelemudo etivali).