Embo laLukas 22:1-71

 • Ovapristeri tava kongo omhito va dipae Jesus (1-6)

 • Omalongekido e na sha nOpaasa yaxuuninwa (7-13)

 • Okudikwa po kwOuvalelo wOmwene (14-20)

 • “Ou ta kengelele nge oku li pamwe naame poshitaafula” (21-23)

 • Eemhata da kwata moiti di na sha naao munene (24-27)

 • Jesus a ninga ehangano louhamba (28-30)

 • Petrus ta xunganekwa kutya ote ke lidimbika Jesus (31-34)

 • Otwa pumbwa okukala twe lilongekida; omaongamukonda avali (35-38)

 • Jesus ta ilikana kOmhunda yEemono (39-46)

 • Jesus ta kwatwa po (47-53)

 • Petrus te lidimbike Jesus (54-62)

 • Jesus ta shekwa (63-65)

 • Jesus ta pangulwa mOmhangu yoPombada yOvajuda (66-71)

22  Ndele oshivilo shomingome inadi ya efulika osho hashi ifanwa Opaasa osha li pokufika.  Opo nee ovapristeri ovakulunhu novanongo vomishangwa ova li tava kongo omhito tai wapalele opo va dipae Jesus, osheshi ova li va tila ovanhu.  Ndele Satana okwa nwefa mo Judas oo ha ifanwa Iskariot, umwe womwaavo omulongo navavali,  na Judas okwa ya a ka popye novapristeri ovakulunhu novakulunhu votembeli nghee e na okuyandja Jesus momake avo.*  Osho osha li she va hafifa nova li va udafana ve mu pe oimaliwa yoisilveri.  Judas okwa li e shi dimina nokwa li a hovela okukonga omhito tai wapalele opo e mu yandje momake avo ofimbo pehe na ovanhu vahapu.  Ndele eshi efiku lomingome inadi ya efulika la fika, omo mwa li hamu yambwa eyambo lOpaasa,  Jesus okwa tuma Petrus naJohannes ta ti: “Indeni mu ka longekide oshivilo shOpaasa tu uye tu lyeni.”  Ova tya kuye: “Openi wa hala tu ke shi longekidile?” 10  Okwa tya kuvo: “Taleni, ngeenge mwa i moshilando otamu ka shakeneka mo omulumenhu a humbata oshitoo shomeva. Mu landuleni fiyo omeumbo omu ta i. 11  Tyeni kumwene weumbo, ‘Omuhongi ota ti kwoove: “Onduda yovaenda oi li peni opo ndi danene mo Opaasa novahongwa vange?”’ 12  Opo nee omulumenhu oo ote ke mu ulikila onduda ya kula yopombada, ya longekidilwa ovaenda. Omo mu longekidila Opaasa.” 13  Ova ya nova mona oinima aishe ngaashi Jesus e va lombwela, ndele tava longekida Opaasa. 14  Eshi efimbo la fika, okwa kala omutumba poshitaafula novayapostoli vaye. 15  Ndele okwa tya kuvo: “Onda halelela okulya pamwe nanye ouvalelo wOpaasa ofimbo inandi ka hepekwa; 16  onghee ohandi mu lombwele, itandi ke u lya vali fiyo osheshi oinima aishe ya wanifwa mOuhamba waKalunga.” 17  Okwa tambula eholo nokwa pandula, ndele ta ti: “Tambuleni eholo eli, ndele tamu li litaambekida, 18  osheshi ohandi mu lombwele, okudja nena itandi ka nwa vali omaviinyu fiyo osheshi Ouhamba waKalunga we uya.” 19  Natango okwa kufa omungome, ta pandula, te u pambula nokwe u va pa, ta ti: “Omungome ou otau faneke olutu lange olo tali yandjwa molweni. Kaleni hamu shi ningi okudimbuluka nge.” 20  Konima eshi va mana okulya ouvalelo, okwa kufa eholo, ndele ta ningi sha faafana, nokwa ti: “Eholo eli otali faneke ehangano lipe olo la pamekwa kohonde yange oyo tai tilwashi molweni. 21  “Ndele tala, ou ta kengelele nge oku li pamwe naame poshitaafula. 22  Osheshi Omona womunhu ota ka fya ngaashi sha xunganekwa; ndele woo omunhu ou te mu kengelele!” 23  Opo nee ova hovela okukundafana kutya olyelye womuvo a li poku mu kengelela. 24  Ndele mokati kavo omwa holoka eemhata kutya olyelye womuvo e na okutalika ko munene e dule vakwao. 25  Opo nee okwa tya kuvo: “Eehamba doiwana ohadi i pangele, naavo ve na eenghonopangelo ohava ifanwa ovafimanekwa.* 26  Ashike nye hasho mu kala ngaho. Ndele ou munene mokati keni na kale ngaashi ou munininini, nomuwiliki weni na kale ngaashi omuyakuli. 27  Osheshi olyelye munene, oye ou ta li* ile oye ou ta yakula? Mbela haye ou ta li?* Ndele ame ondi li mokati keni ngaashi omuyakuli. 28  “Ndele nye omwa kala pamwe naame naashi nda li momayeleko, 29  nohandi ningi ehangano nanye ngaashi Tate a ninga ehangano naame omolwouhamba, 30  opo mu dule okulya nokunwa poshitaafula shange mOuhamba wange, ndele tamu kala omutumba komalukalwapangelo mu tokole omapata 12 aIsrael. 31  “Simon, Simon, tala, Satana okwa indila e mu yele amushe ngaashi oilya. 32  Ashike onde ku ilikanena opo eitavelo loye liha nghundipale, ndele shimha wa aluka, pameka ovamwaxo.” 33  Petrus okwa tya kuye: “Omwene, ame onde lilongekida okufya pamwe naave nokuya naave modolongo.” 34  Jesus okwa ti: “Ohandi ku lombwele Petrus, nena eli ekondobolo fimbo inali kwena, oto lidimbike nge lutatu.” 35  Okwa ti vali kuvo: “Mbela eshi nde mu tumine muhe na eenghaku, ondjato yoimaliwa noyoikulya omwa li mwa hepa sha?” Ova ti: “Ahowe.” 36  Opo nee okwa tya kuvo: “Ndele paife ou e na ondjato yoimaliwa naao e na yoikulya ne i kufe nosho yo ou ehe na eongamukonda na landife po oshikutu shaye shokombada e lilandele eongamukonda. 37  Ndele ohandi mu lombwele kutya osho sha shangwa oshi na okuwanifilwa nge, eshi kwa tiwa: ‘Okwa valulilwa movakolokoshi.’ Onghee eshi otashi wanifilwa nge.” 38  Opo nee ova ti: “Omwene, tala, apa ope na omaongamukonda avali.” Okwa tya kuvo: “Okwa wana.” 39  Eshi a dja opo, okwa ya kOmhunda yEemono ngaashi ha ningi shito, ovahongwa vaye navo ove mu shikula. 40  Eshi va fika kOmhunda, okwa tya kuvo: “Kaleni tamu ilikana opo muha ye momayeleko.” 41  Opo nee okwa dja po puvo oshinano shinini* nokwa twa eengolo ndele ta hovele okwiilikana, 42  ta ti: “Tate, ngeenge owa hala, kufe nge eholo eli. Ashike hapahalo lange, ndele opahalo loye.” 43  Ndele okwa holokelwa komweengeli umwe a dja meulu nokwe mu pameka. 44  Eshi a li a taalela onghalo oyo idjuu neenghono, okwa kala ta ilikana a mana mo; noshinhwi shaye osha li sha fa ohonde tai ndodele pedu. 45  Ndele eshi a mana okwiilikana, okwa ya kovahongwa vaye nokwa hanga va kofa molwaashi ova li va lolokifwa kokunyika oluhodi. 46  Okwa tya kuvo: “Omolwashike tamu kofa? Pendukeni ndele tamu kala tamu ilikana opo muha ye momayeleko.” 47  Ofimbo a li natango ta popi, tala, okwa dja ongudu yovanhu i kwetelwe komesho komulumenhu ha ifanwa Judas, umwe womwaavo omulongo navavali, ndele te uya kuJesus e mu xupite. 48  Jesus okwa tya kuye: “Judas, oto kengelele Omona womunhu moku mu xupita?” 49  Eshi ovo va li pamwe naJesus va mona osho sha li pokuningwa po, ova ti: “Omwene, natu va ponokele nomaongamukonda?” 50  Umwe womuvo okwa ponokela omupiya womupristeri munene, ndele ta tete ko okutwi kwaye kwokolulyo. 51  Jesus okwa ti: “Inamu ninga ngaho.” Opo nee okwa kwata okutwi kwomupiya oo ndele te ku velula. 52  Jesus okwa tya kovapristeri ovakulunhu, kovakulunhu votembeli nokovakulunhu voshiwana ovo va li ve uya oku mu kwata po: “Omwe uya kwaame nomaongamukonda needibo mwa fa mwe uya okukwata po ombudi? 53  Onda kala nanye motembeli efiku nefiku ashike inamu kwata nge po. Ndele paife efimbo oleni nolomupangeli womilaulu.” 54  Opo nee ove mu kwata po nova ya naye ndele tave mu twala meumbo lomupristeri munene; na Petrus okwa li e va shikula e li kokule kanini. 55  Ndele ova tema omundilo momukala weumbo nova kala omutumba, na Petrus okwa li omutumba pamwe navo. 56  Opo nee okakadona kamwe okapiya oke mu mona e li omutumba pomundilo noke mu tala noku mu konenena, ndele taka ti: “Omulumenhu ou naye okwa li ha kala pamwe naJesus.” 57  Ashike okwe likala, ta ti: “Ame omulumenhu oo nghi mu shii.” 58  Konima yokafimbo kanini umwe vali okwe mu mona, ndele ta ti: “Naave oumwe womuvo.” Petrus okwa ti: “Ahowe.” 59  Eshi pa pita ovili imwe lwaapo, omulumenhu umwe vali okwa hovela okupopya nomufindo ta ti: “Oshili, omulumenhu ou naye okwa li ha kala pamwe naJesus, osheshi ye Omugalilea!” 60  Petrus okwa ti: “Nghi udite kutya oto popi shike.” Ndele diva fimbo a li natango ta popi, ekondobolo ola kwena. 61  Opo nee Omwene okwa punguluka nokwa tala Petrus, na Petrus okwa dimbuluka osho Omwene a li e mu lombwela a ti: “Nena eli ekondobolo fimbo inali kwena, oto lidimbike nge lutatu.” 62  Opo nee okwa ya pondje nokwa lila unene. 63  Ndele ovalumenhu ovo va kwata po Jesus ova hovela oku mu sheka noku mu denga. 64  Opo nee ove mu uvika koshipala ndele tava ti: “Xunganeka! Olyelye e ku denga?” 65  Ndele ove mu ula eendjovo dihapu tave mu sheke. 66  Eshi kwa sha, ovakulunhu voshiwana aveshe mwa kwatelwa ovapristeri ovakulunhu novanongo vomishangwa ova ongala ndele tava twala Jesus monhele yOmhangu yoPombada yOvajuda, ndele tava ti: 67  “Tu lombwela ngeenge oove Kristus.” Opo nee okwa tya kuvo: “Nande ndi mu lombwele itamu shi itavele nandenande. 68  Kakele kaasho, ngeenge onde mu pula itamu dulu okunyamukula. 69  Ndele okudja paife Omona womunhu ota ka kala omutumba kolulyo laKalunga omunaenghono.” 70  Opo nee aveshe ova ti: “Ove hano Omona waKalunga?” Okwa tya kuvo: “Osho naanaa ngaashi tamu ti.” 71  Ova ti: “Oumbangi washike vali twa pumbwa? Osheshi atusheni otwa uda osho sha dja mokanya kaye.”

Eshangelo lopedu

Ile “nghee e na oku mu kengelela.”
Ile “ooshikwetepo.”
Ile “e li omutumba poshitaafula.”
Ile “e li omutumba poshitaafula.”
Ile “shoule wekupulo lemanya.”